Apie Lietuvos savivaldybių indeksą

Lietuvos savivaldybių indeksas yra kasmetinis LLRI leidinys (pradėtas leisti 2011 m.). Jis parodo, kiek ir kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmogaus ekonominė laisvė.

LLRI šiuo tyrimu siekia padėti savivaldybėms įsivertinti, pasimokyti iš kitų savivaldybių. Taip pat paskatinti keistis ir tobulėti – kad gyventojams, investuotojams ir savivaldybių darbuotojams jų savivaldybėje gyventi ir dirbti būtų geriau, naudingiau, paprasčiau.

Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinis ūkis ir transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra. Kiekvienoje iš indekso sričių yra pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurie padėtų gerinti žmonių gyvenimą ir pritraukti investicijas.

Tyrimo metodologija kiekvienais metais atnaujinama ir tobulinama. LLRI dėkoja prie to prisidedančioms savivaldybėms, verslininkams ir kitiems turintiems konstruktyvių pastabų.

2014 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) rengiamas Lietuvos savivaldybių indeksas laimėjo prestižinį „Templeton Freedom Award“ (JAV) apdovanojimą ir 100 tūkst. JAV dolerių premiją. Tarptautinis apdovanojimas kasmet teikiamas organizacijoms už jų indėlį skatinant konkurenciją ir žmogaus veiklumą.

Tyrimo metodologija:

Rodiklių grupė – Savivaldybė gyventojui (50%)

Sritis – Komunalinės paslaugos (d. 38%, m. 41%)

Geriau vertinamos savivaldybės, kurios šilumos, vandens, atliekų surinkimo, daugiabučių administravimo paslaugų teikimą patiki privačiam sektoriui, arba teikia nenuostolingai. Taip pat tos, kurios užtikrina galimybę tiekėjus pasirinkti patiems gyventojams ir taip skatina konkurenciją, pigesnį paslaugų teikimą.

 • Kokią dalį centralizuotai teikiamos šilumos pagamino nepriklausomi gamintojai 2018 m.? ↑↑
 • Ar savivaldybėje veikė privataus kapitalo šilumos tiekėjai 2018 m.? ↑T/N↓
 • Ar 2018m. specialiajame šilumos ūkio plane buvo numatyta „konkurencinė zona“? ↑T/N↓
 • Savivaldybei priklausančios/-ių centralizuoto šilumos tiekimo paslaugą teikiančios/-ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolio santykis su apyvarta 2018 m. ↓↑[1]
 • Savivaldybėje galiojusi šilumos kaina 2018 m. ir jos pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Savivaldybei priklausančios/-ių centralizuoto vandens tiekimo paslaugą teikiančios-/ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolio santykis su apyvarta 2018 m. ↓↑1
 • Savivaldybėje galiojusi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina 2018 m. ir jos pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Kokia dalis atliekų surinkimo paslaugų teikėjų buvo pasirinkti taikant konkurenciją užtikrinančią procedūrą 2018 m.? ↑↑
 • Savivaldybei priklausančios/-ių atliekų surinkimo paslaugą teikiančios/-ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolio santykis su apyvarta 2018 m. ↑↑
 • Savivaldybei priklausančios/-ių atliekų surinkimo paslaugą teikiančios/-ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolio santykis su apyvarta 2018 m. ↓↑1
 • Savivaldybės įmonių administruojamų daugiabučių ploto dalis lyginant su visų daugiabučių plotu 2018 m. ↓↑
 • Savivaldybei priklausančios/-ių daugiabučių administravimo paslaugą teikiančios/-ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolio santykis su apyvarta 2018 m. ↓↑1

Sritis – Transportas (d. 17%, m. 15%)

Geriau vertinamos savivaldybės, kurios susisiekimo paslaugas teikia bendradarbiaudamos su privačiu sektoriumi, skatindamos konkurenciją šioje srityje, nes tai užtikrina pigesnes paslaugas. Taip pat teigiamai vertinamas viešųjų pirkimų atlikimas atvirais būdais (skelbiant), vykdant kelių priežiūros funkciją.

 • Kokiai daliai viešojo transporto maršrutų buvo skelbti viešieji konkursai 2018 m.? ↑↑
 • Kokią dalį viešojo transporto maršrutų vežė ne savivaldybei priklausantys vežėjai 2018 m.? ↑↑
 • Savivaldybei priklausančios/-ių viešojo transporto paslaugas teikiančios/-ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolio santykis su apyvarta 2018 m. ↓↑1
 • Ar savivaldybė 2018 m. taikė integracinius transporto sprendimus, tokius kaip galimybė naudotis suderintais maršrutais, vieningu planavimu, vieningu bilietu ir kt.? [2] ↑T/N↓
 • Kokia dalis viešųjų pirkimų, skirtų kelių priežiūros funkcijai įgyvendinti, 2018 m. buvo atlikta atvirais būdais (skelbiami)? ↑↑

Sritis – Švietimas (d. 14%, m. 11%)

Geriau vertinamos savivaldybės, kurios efektyviai naudoja infrastruktūrą bei kuriose moksleiviai pasiekia aukštesnių rezultatų.

 • Vidutinis valstybinių brandos egzaminų rezultatyvumas 2018 m. ↑↑
 • Savivaldybės skiriamų aplinkos išlaikymo lėšų santykis su mokymo lėšomis 2018 m. ↓↑
 • Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vienam mokiniui tenkantis patalpų plotas 2018 m.[3] ↓↑
 • Nevalstybinėse mokyklose besimokančių mokinių (neįskaitant priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų) dalis 2018 m. 2 ↑↑

Sritis – Sveikata ir socialinė rūpyba (d. 31%, m. 33%)

Geriau vertinamos savivaldybės, kuriose savivaldybei priklausančios gydymo įstaigos veikia nenuostolingai, taip pat jei veikia privačių pirminės sveikatos priežiūros centrų. Geresnis įvertinimas skiriamas toms savivaldybėms, kuriose mažiau nedirbančių ir pašalpas gaunančių žmonių.

 • Nenuostolingai 2018 m. veikusių savivaldybei priklausančių pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) dalis. ↑↑
 • Nenuostolingai 2018 m. veikusių savivaldybei priklausančių antrinės sveikatos priežiūros centrų dalis. ↑↑
 • Gyventojų, registruotų privačiuose PSPC, dalis 2018 m. ↑↑
 • Natūrali gyventojų kaita 2018 m. ↑↑
 • Socialinę pašalpą gavusių gyventojų dalis nuo visų gyventojų 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Būsto šildymo kompensaciją gavusių gyventojų dalis nuo visų gyventojų 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų bedarbių 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Išlaidų dalis perkant NVO paslaugas nuo savivaldybės skirtos sumos soc. paslaugoms 2018 m. ↑↑

Rodiklių grupė – Savivaldybė investuotojui (30%)

Sritis – Investicijos ir plėtra (73%)

Geriau vertinamos savivaldybės, kuriose pritraukiamos tiek vietinės, tiek užsienio investicijos, bei kuriose didesnis ekonomikos aktyvumas. Internetinės svetainės pritaikymas investuotojams ir Konkurencijos įstatymo nepažeidimas taip pat pagerina šios srities vertinimą.

 • Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis 2017[4] ir pokytis lyginant su 2016 m. ↑↑
 • Tiesioginių užsienio investicijų kiekis, tenkantis vienam gyventojui 2017 m. ir pokytis lyginant su 2016 m. ↑↑
 • Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 ↑↑
 • Verslo liudijimus įsigijusiųjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↑↑
 • Išduotų statybos leidimų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↑↑
 • Savivaldybės internetinės svetainės vertinimas pagal patogumą investuotojui (pagal „Investuok Lietuvoje“ metodiką) 2019 m. rugsėjo 19 d. ↑↑
 • Ar savivaldybė Konkurencijos tarybos sprendimu 2018 m. buvo pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymą (4str.)? ↓T/N↑
 • Grynoji migracija (vidinė ir tarptautinė) 2018 m. ↑↑

Sritis – Mokesčiai (27%)

Geriau vertinamos savivaldybės, nustatydamos žemus mokesčių tarifus, nes tai padeda pritraukti investicijas, skatina žmones imtis verslo.

 • Pagrindinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifų dydis 2018 m. ↓↑
 • Koks mokesčio tarifas buvo taikomas nenaudojamam, apleistam, neprižiūrimam nekilnojamajam turtui 2018 m.? ↓↑
 • Vidutinis fiksuoto pajamų mokesčio už verslo liudijimus dydis 2018 m. ↓↑
 • Vidutinis žemės mokesčio tarifų dydis 2018 m. ↓↑
 • Koks žemės mokesčio tarifas buvo taikomas apleistai, nenaudojamai žemei 2018 m.? ↓↑

Sritis – Biudžetas (27%)

Geriau vertinamos savivaldybės, kurios skaidriai ir tikslingai naudoja turimas biudžeto lėšas, neprasiskolina ir gyvena pagal pajamas.

 • Savivaldybės biudžeto skola lyginant su pajamomis 2018 m. ir pokytis lyginant su 2017 m. ↓↑
 • Savivaldybės skelbtų viešųjų pirkimų dalis (vienetais ir eurais), nuo visų atliktų viešųjų pirkimų 2018 m. ↑↑
 • Savivaldybės valdymo (išlaikymo) išlaidų dalis nuo patvirtinto biudžeto, 2018 m. ↓↑
 • Savivaldybės administracijos atliktų vidaus sandorių vertės santykis su viešųjų pirkimų ir vidaus sandorių verte 2018 m. ↓↑

Sritis – Turto valdymas (53%)

Geriau vertinamos savivaldybės, taupiai valdančios turimą ir parduodančios tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms savivaldybės funkcijoms vykdyti, nes neefektyvus turto valdymas yra papildoma našta mokesčių mokėtojams.

 • Įmonių/įstaigų, kurių steigėja arba dalininkė (nuo 10 proc.) yra savivaldybė, skaičius (AB, UAB, biudžetinės įstaigos, savivaldybės įmonės, VšĮ, išskyrus švietimo, socialinės paramos ir sveikatos priežiūros sektorių) 2018 m. ↓↑
 • Savivaldybei ar jos įmonėms priklausančių pirčių, laidojimo namų, viešbučių, kenkėjų naikinimo įstaigų, vaistinių, banketų organizavimo įstaigų, veterinarinių klinikų, knygynų skaičius 2018 m. ↓↑
 • Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių pastatų ir patalpų bendras plotas, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. ↓↑
 • Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pripažintų nenaudojamų pastatų ir patalpų bendras plotas, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. ↓↑
 • Parduodamų objektų sąraše esančių savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų bendro ploto santykis su visu savivaldybei priklausančių pastatų plotu 2018 m. ↑↑
 • Savivaldybėje 2018 m. parduotų nuosavų pastatų ir patalpų bendro ploto santykis su 2017 m. parduodamų objektų sąraše esančiu patalpų plotu. ↑↑
 • Savivaldybės turimų ir/ar nuomojamų lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 100 užimtų pareigybių administracijoje 2018 m. ↓↑
 • Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių, kurių viena šalių yra privataus kapitalo, skaičius (sudaryta iki 2019 m. sausio 1 d.) ↑↑

Sritis – Administracija (20%)

Geriau vertinamos savivaldybės, greitai sprendžiančios gyventojų prašymus bei sugebančios tai padaryti nedidindamos darbuotojų skaičiaus, nes taip užtikrinamas taupus mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimas.

 • Laiku neišnagrinėtų gyventojų prašymų dalis nuo visų gautų prašymų 2018 m. ↓↑
 • Užimtų savivaldybės administracijos pareigybių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2018 m. ↓↑
 • Ar savivaldybėje 2018 m. numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, kaip įtvirtinta Administracinės naštos mažinimo įstatyme? Ar savivaldybėje pinigine išraiška vertinama administracinė našta? Kokia suma ji padidėjo/sumažėjo per 2018 m.? ↑T/N↓, ↓↑

[1] Jei įmonė dirbo pelningai, tai didesnis įmonės pelnas nelėmė geresnio įvertinimo, žr. D. U. K

[2] Rodiklis vertinamas tik didžiosioms savivaldybėms.

[3] Į skaičiavimus neįtrauktos valstybinės ir privačios ugdymo įstaigos, pagrindinės mokyklos tipo sanatorijos mokyklos, gimnazijos tipo sanatorijos mokyklos, gimnazijos tipo ligoninės mokyklos, ugdymo įstaigos, kuriose virš 50 proc. moksleivių buvo priešmokyklinukai, turėjo negalią ar mokėsi pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programą

[4] Naudoti išankstiniai duomenys, 2019 m. rugpjūtis