Jaunas ir pilietiškas

Trumpai apie 5–8 kl. integruoto socialinio ugdymo programą „Jaunas ir pilietiškas“:

Lietuvoje vykstantis Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimas remiasi tarpdalykine integracija. Ugdymo programa „Jaunas ir pilietiškas“ atliepia šią darbo su mokiniais metodiką ir siūlo integruoti ekonomiką ir verslumą, pilietiškumą bei dorinį ugdymą (etiką) per geografijos, istorijos ir kitas disciplinas. Itin svarbu, kad integracija pamokose vyktų žinias siejant su realaus pasaulio aktualijomis bei asmenine mokinio patirtimi. Atliepdami švietimo bendruomenės poreikį atnaujinti socialinio ugdymo mokymo(si) medžiagą siekiame užtikrinti kokybišką ir inovatyvų socialinio sąmoningumo ugdymą pasitelkiant reiškiniais grįsto ugdymo(si) metodą. „Jaunas ir pilietiškas“ nuo šiol papildytas pratybų sąsiuviniu 5–6 ir 7–8 kl. moksleiviams!

Programoje moksleiviai kviečiami nagrinėti aktualius socialinius reiškinius (pvz., darbas, skurdas, ekologija, mainai, vartojimas) iš asmeninės, bendruomeninės ir globalios perspektyvų.

Integruoto socialinio ugdymo programos 5–8 kl. tikslai:

  • Siekiame, kad pilietinis ugdymas vyktų per patirtį ir išgyvenimus remiantis reiškiniais grįstu ugdymo metodu.
  • Norime padėti mokyklų mokytojams mokantiems 5-8 kl. mokinius skatinti socialinį ir pilietinį aktyvumą bei ekonominį raštingumą.
  • Siekiame padėti mokytojams ugdyti laisvą, socialiai ir visuomeniškai atsakingą jauną žmogų.
  • Norime atskleisti etikos, ekonomikos ir pilietiškumo tarpusavio darną ir jos svarbą atsakingos asmenybės raidai.

„Jaunas ir pilietiškas“  programos struktūra:

Programą sudaro 12 pamokų. Kiekviena pamoka parengta taip, kad jos aktualumas ir sudėtingumas atitiktų mokinių amžiaus grupę  bei socialinę ir kognityvinę raidą.

  • Kiekvienos programos temoje yra aprašoma rekomenduojama dėstymo eiga.
  • Kiekviena tema parengta atliepiant Bendrąsias ugdymo programas.
  • Kiekviena tema sudaryta iš 3 ar daugiau fragmentų.
  • Temos fragmentai parengti taip, kad aptariama problema apimtų asmeninę, bendruomeninę ir globalią perspektyvas.
  • Kiekvienas fragmentas turi skirtingą trukmę ir gali trukti nuo 15 min. iki 30 min.
  • Kiekviena tema turi medžiagą apibendrinantį infografiką.

Kada ir kur mežiaga bus pasiekiama mokytojams ir moksleiviams?

Visa medžiaga yra pasiekiama emapamokos.lt platformoje. Instrukciją mokytojams rasite čia. Instrukcija visiems, norintiems prisijungti prie vadovėlio, yra čia.

Integruoto socialinio ugdymo programos 5-8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ metodologines gaires galite atsisiųsti čia.

Dr. Agnės Liubertaitės-Amšiejės metodologinių gairių recenziją rasite čia

Prof. Alfredo Bumblausko integruoto socialinio ugdymo programos 5-8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ recenziją rasite čia

Donato Puslio integruoto socialinio ugdymo programos 5-8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ recenziją rasite čia

 

Projekto partneriai:

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.