Privatumo politika

Ši Privatumo politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto (toliau – LLRI) taikomas instituto dalininkų ir klientų bei kitų trečių asmenų bendradarbiaujančių su LLRI duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, kreipkitės  el. paštu: llri@llri.lt.

Tvarkydama asmens duomenis LLRI laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR).  Institutas pripažįsta, asmens duomenų apsaugos svarbą ir yra įsipareigojęs gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

LLRI – Lietuvos laisvosios rinkos institutas, VšĮ, j.a.k. 110059496, A. Juozapavičiaus g. 6, 4 aukštas, LT-09310 Vilnius.

Duomenų tvarkymo pagrindai:

LLRI asmens duomenis tvarko tik turėdami tinkamą teisėtą pagrindą. LLRI veikla lemia, jog dauguma atveju asmens duomenys bus tvarkomi asmens sutikimu.

Asmens duomenis LLRI tvarko vienu iš šių pagrindų:

Asmens sutikimu: pvz. asmens sutikimu LLRI tvarko duomenis, kuriuos asmuo pateikia pats, kai nėra sudaroma sutartis arba pateikiami asmens duomenys neprivalomi sutarčiai vykdyti, bet tinkami siekti kitiems LLRI tikslams, o asmuo neprieštarauja.

Tam kad būtų įgyvendintos teisės aktais numatytos pareigos: pvz. LLRI, yra darbdavys, kuriam Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijos numato imperatyvias pareigas teikti informaciją, įskaitant ir asmens duomenis. LLRI teiks asmens duomenis tokioms institucijoms kaip: VMI, Sodra, statistikos departamentas ir t.t., šis sąrašas nėra baigtinis ir gali keistis priklausomai nuo teisės aktų pasikeitimo.

Sutarčiai įgyvendinti: LLRI savo veikoje sudaro sutartis, tiek su Juridiniais tiek ir Fiziniais asmenimis, šių sutarčių įgyvendinimui reikalingus asmens duomenis LLRI tvarkys tik tiek kiek būtina sutarčiai įgyvendinti ir ne ilgiau nei galioja ar galios sutartis.

Kitais BDAR numatytais pagrindais, kiekvienu atveju LLRI individualiai, sutikime, sutartyje ar bet kokiame kitame dokumente asmens duomenų subjektui, jo atstovui ar trečiam asmeniui (turinčiam teisę) nurodys teisėtą tvarkymo pagrindą.

LLRI prašo, Jus nustačius, jog Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne tuo pagrindu, nedelsiant kreiptis į LLRI. LLRI, jums prašant, sunaikins netinkamu pagrindu surinktus duomenis, o Jums ir LLRI siekiant tęsti dalykinius santykius asmens duomenis prašysime pateikti iš naujo arba išreikšti tinkamą sutikimą tolimesniam duomenų tvarkymui.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate (toliau – Sutikimas), kad:

– renkame, saugome ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis (toliau – Duomenys): vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas, darbovietės adresas) ir jums aktualios LLRI veiklos sritys,

– jūsų Duomenis naudojame šiai korespondencijai (toliau – Korespondencija): informuoti Jus apie LLRI nuveiktus darbus, įžvalgas apie ekonominę politiką ir/arba paramos projektus,

– jūsų Duomenis naudojame ir profiliuojame siekiant analizuoti jums siunčiamos Korespondencijos aktualumą (siunčiamų laiškų statistika naujienlaiškių platformoje, aktualių ekonomikos temų registracija vidinėje duomenų bazė).

– LLRI sprendimu ir laikantis LR ADAĮ, jūsų Duomenys gali būti laikinai prieinami trečioms šalims (toliau – Partneriai), teikiantiems programavimo, rinkodaros ar kitas susijusias paslaugas, siekiant užtikrinti Jums laiku ir tikslingą Korespondenciją bei saugų Duomenų valdymą.

Duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Mes renkame Duomenis šiais būdais ir iš šių šaltinių:

LLRI tvarko ir renka tik tuos duomenis kuriuos pateikia patys subjektai, kiti duomenų valdytojai ar tvarkytojai, kurie turi BDAR ar kitais teisės aktais (įskaitant sutartis) suteiktą teisę asmens duomenis perduoti taip pat iš viešų šaltinių arba viešai duomenų subjekto paskelbtus duomenis. Asmens duomenų netvarkome, būdais, kurie nesuderinami su LLRI veikla ir tikslais. Jūs neprivalote pateikti LLRI savo asmens duomenų, jeigu nuspręstumėte tai padaryti – LLRI negalės užmegzti dalykinių santykių su Jumis ar suteikti Jums paslaugas.

LLRI tvarkydami asmens duomenis vadovaujasi šiais principais:

 1. duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 3. laikomasi duomenų kiekio mažinimo principo; (duomenų kiekio mažinimo principas)
 4. tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 5. laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Kokiais būdais mes renkame asmens duomenis:

 • registracijos formomis ir generuojama statistika LLRI interneto svetainėse bei naudojamoje naujienlaiškių platformoje,
 • vykdant sutartinius įsipareigojimus, kai laikantis teisės aktų reikalavimų reikia pateikti asmens duomenis sandoriams sudaryti (paramos, paslaugų teikimas),
 • jums arba su Jūsų sutikimu pateikus duomenis apie save el. paštu, telefonu ar renginių, susitikimo metu,
 • tik iš viešai prieinamų šaltinių (Creditinfo, žiniasklaida, Jūsų interneto svetainės),
 • LLRI darbuotojų, ar paslaugų teikėju duomenis renkame sudarant darbo ar paslaugų sutartis.

Duomenis renkame, tvarkome ir naudojame šiais tikslais:

 • tinkamai vykdyti LLRI sutartinius įsipareigojimus,
 • vykdyti tikslingą Korespondenciją, atsižvelgiant į jūsų interesus: informuoti apie LLRI darbus, ekonominės politikos aktualijas ir LLRI paramos projektus,
 • tobulinti technines galimybes Korespondencijai su jumis,
 • Įgyvendinti LLRI kaip darbdavio pareigas, viešojo administravimo subjektams ir darbuotojams.
 • Atlikti analizes ir tyrimus. Atlikdami apžvalgas tyrimus ir analizes, naudojame tik nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėse, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite žemiau – Slapukų naudojimas.

Administruodami savo svetaines, jose publikuojamą turinį, diagnozuodami galimus sutrikimus, mes naudojame jūsų IP adresus.

Mes taip pat galime naudoti agreguotus Duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo ir pavardės):

 • klientų portretui ir/ar elgsenai įsivertinti,
 • bendradarbiaudami su rinkodaros partneriais,
 • atlikdami interneto svetainių auditą.

Įsipareigojame neviešinti ir neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų Sutikimas,
 • jei patys įpareigojame Partnerius atlikti veiksmus, reikalingus pasiekti aukščiau numatytus tikslus,
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Duomenų tvarkytojai

Duomenys tvarkomi LLRI vidinėse duomenų bazėse , interneto tinklalapyje bei išorinėje naujienlaiškių platformoje.

Duomenis gali tvarkyti tik specialius įgaliojimus turintys LLRI darbuotojai ir Partneriai, teikiantys Bendrovei rinkodaros, IT programavimo ir priežiūros, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, išorinio audito paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal LLRI nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. LLRI, pasitelkdama Partnerius, siekia užtikrinti, kad šie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų saugumas

LLRI naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, leidžiančias apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto patikėtus asmeninius duomenis, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto asmeninių duomenų ir jų panaudojimo LLRI serveriuose.

Tik specialius leidimus turintys LLRI darbuotojai ar Partneriai, kuriems suteiktos tokios teisės, turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis LLRI nustatytais tikslais ir laikantis BDAR.

LLRI darbuotojai yra supažindinti su su vidinėmis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir LR teisės aktais, o Partneriai privalo pasirašyti atitinkamą Duomenų tvarkymo, teikimo ir/arba konfidencialumo sutartį.

Jūsų Duomenis saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, bet ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite ir galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • kreiptis su prašymu suteikti informaciją apie LLRI tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai arba atšaukiate savo sutikimą tvarkyti duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia LLRI arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, atsisakyti mūsų siunčiamos Korespondencijos aukščiau nurodytais tikslais.

Bet kokį prašymą ar reikalavimą, susijusį su jūsų Duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 4 aukštas, LT-09310 Vilnius,
 • išsiunčiant tokį prašymą ar reikalavimą el. pašto adresu llri@llri.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso,
 • mūsų siunčiamoje Korespondencijoje paspaudžiant nuorodas:  Atsisakyti siunčiamos informacijos/ Tvarkyti siunčiamą informaciją/Ištrinti mano duomenis.

Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu, tokiomis priemonėmis kuriomis kreipėtės į mus. LLRI skatina popierių tausojančią politiką ir skatiname

Nepavykus išspręsti klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukų naudojimas

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti infomaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų efektyviai ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams, reikalingą paslaugų tobulinimui.

LLRI svetainėje mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti mūsų auditorijos dydį ir lankytojų interesus. Mūsų tikslas – geriau suprasti, kuri informacija jums yra įdomesnė ir mažinti jums neįdomios informacijos kiekį mūsų svetainėse.

Slapukai taip pat gali rinkti anoniminę informaciją, kokiuose puslapiuose lankotės. Taip sužinome, kokia tinklalapio informacija labiausiai domina mūsų skaitytojus.

Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti informacinės arba reklaminės kampanijos efektyvumą.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, jei sutinkate netekti dalies tinklalapio funkcionalumo.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org arba http://www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite puslapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 


Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums llri@llri.lt.