Dėl viešųjų pirkimų įstatymo

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO

2017 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymą (toliau – VPĮ).

Kreipiamės norėdami išreikšti nepritarimą priimtoms VPĮ nuostatoms dėl paliktos galimybės savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius.

Primename, kad vidaus sandorių panaikinimas neuždraustų savivaldybėms pirkti paslaugų iš savivaldybei priklausančių įmonių. Tačiau savivaldybei priklausančios įmonės turėtų dalyvauti atviruose konkursuose, vienodomis taisyklėmis, kaip ir kiti ūkio subjektai. Todėl vidaus sandorių uždraudimas nėra veiksmas prieš savivaldybes ar savivaldybėms priklausančias įmones. Atvirkščiai, tai yra žingsnis link skaidrių, objektyvių, nediskriminacinių taisyklių.

Žemiau pateikiame papildomus argumentus, kodėl reikėtų uždrausti vidaus sandorius.

Vidaus sandoriai gali kainuoti brangiau vartotojams. Konkurencijos tarybos 2015 m. atliktas rinkos tyrimas[1] rodo, kad praktikoje vidaus sandoriai atliekų tvarkymo srityje dažnai sudaromi neužtikrinant geriausio kainos ir kokybės santykio. Tai daro žalą visuomenei ir vartotojams. Konkurencijos tarybos atlikto Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinkos tyrimo duomenimis, vidaus sandoriu sutarta kaina viršija paslaugų teikėjo, laimėjusio konkursą, siūlomą  kainą nuo 5 iki 100 proc.

Mūsų duomenimis, yra savivaldybių, kurios savo įmonių neefektyvumą dangsto didindamos jų įstatinius kapitalus ar kitaip dotuodamos veiklą biudžeto lėšomis. Tokiu būdu savivaldybių gyventojai už paslaugas netiesiogiai moka dukart: sumokėdami aukštesnę kainą už paslaugą ir dengdami savivaldybės įmonės nuostolius.

Savivaldybės turi problemų dėl viešųjų pirkimų skaidrumo. Pagal „Transparency International“ atliktą savivaldybių skaidrumo tyrimą (2015 m.), tik 8 savivaldybių viešųjų pirkimų sritis vertinama gerai (t. y. gautas didesnis nei 75 proc. įvertinimas). Visos kitos 52 savivaldybės vertinamos prasčiau.Panašų vaizdą galima susidaryti ir iš Konkurencijos tarybos duomenų: 2015 m., dėl Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo  20-čiai savivaldybių nusiųsti įspėjimai, 5-ioms – nustatyti pažeidimai, dėl 4-ių savivaldybių veiksmų vyksta ginčas teisme.

Atkreipiame dėmesį, kad šie skaidrumo trūkumai užfiksuoti vykdant atvirus pirkimus. Tikėtina, kad vidaus sandorių metu, t.y. kuomet net nevyksta konkursas, neatitikimų skaidrumo praktikoms yra dar daugiau.

Vidaus sandoriams nėra taikomi reikalavimai, kuriuos turi vykdyti konkurencingos procedūros būdu perkantys teikėjai. Vidaus sandoryje dalyvaujančiai įmonei nekeliami reikalavimai kvalifikacijai, reputacijai, techniniam, finansiniam ir ekonominiam pajėgumui, nėra reikalaujama, jog vidaus sandorį gaunanti įmonė būtų tinkamai atsiskaičiusi su valstybės biudžetu ir/ar Sodra ir pan. Tokiu būdu savivaldybės įmonei per vidaus sandorį yra taikomos nepagrįstai palankesni reikalavimai, nei įmonėms, nepriklausančioms savivaldybėms.

Be to, pasitaiko atvejų, kuomet savivaldybės įmonės ne pačios teikia vidaus sandoriuose sutartas paslaugas, o perka jas iš subrangovų be atviro konkurso.

ES teisė nedraudžia panaikinti vidaus sandorių. Europos Sąjungoje vidaus sandoriai taikomi tik išskirtiniais atvejais ir grindžiami objektyviais įrodymais dėl jų naudos ir tikslingumo. Sutinkame, kad ES reikalavimai vidaus sandorių per se nedraudžia. Tačiau Lietuva ne kartą yra pasirinkusį griežtesnį, nei ES formaliai reikalaujamas reguliavimas, ypač kai tai sprendė Lietuvai aktualias problemas.

Konkurencijos baimė negali būti teisėtas pagrindas riboti konkurenciją. Sutinkame su oponentų pastebėjimais, kad naujų kompanijų atėjimas į rinką gali sukelti problemų esamiems rinkos dalyviams, t. y. savivaldybės įmonėms. Tačiau primename, kad konkurencija yra vienas kertinių rinkos ekonomikos elementų. Bandymai teisės sistemoje įtvirtinti nuostatas, kurios apsaugotų esamus rinkos dalyvius (t. y. Savivaldybės įmones) nesuderinamos su Konkurencijos įstatymui ir visuotinai priimtinoms konkurencijos teisės normoms.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome Jos Ekscelenciją LR Prezidentę vetuoti VPĮ ir teikti siūlymą naikinti vidaus sandorius.