Ekspertizė. LLRI siūlo lengvinti naftos produktų importo sąlygas

LLRI nepritaria siūlymui leisti įmonėms kitų valstybių narių teritorijoje laikyti ne daugiau kaip 30 proc. naftos produktų atsargų. LLRI nuomone, šis siūlymas yra visiškai priešingas iki šiol dėtoms pastangoms palengvinti naftos produktų importą į šalį ir taip prisidėti prie degalų kainos mažinimo. LLRI pabrėžia, kad atsargų dalies, laikomos kitų šalių-narių teritorijose, neribojimas nesukelia papildomų rizikų ar neigiamų pasekmių ir gali sumažinti naftos produktų kainas vartotojams. Be to, ES direktyva ne tik leidžia, bet ir skatina atsargų laikymą kitų šalių-narių teritorijose. LLRI siūlo lengvinti naftos produktų importo sąlygas ir neriboti kitose šalyse laikomų atsargų dalies.Toliau – LLRI pastabos, pateiktos Seimo ekonomikos komitetui.

***
LLRI pastabos pasiūlymui Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui XIP-3794(2)

Pasiūlyme siūloma įtvirtinti nuostatą, kad įpareigotosios įmonės kitų valstybių narių teritorijoje gali laikyti ne daugiau kaip 30 procentų atsargų. LLRI nepritaria tokiam siūlymui. Šis siūlymas yra visiškai priešingas iki šiol dėtoms pastangoms palengvinti naftos produktų importą į šalį ir taip prisidėti prie degalų kainos mažinimo.Pateikiame ankstesnėse diskusijose pristatytus argumentus, kodėl nereikia riboti ES šalyse-narėse leidžiamo laikyti atsargų kiekio.

1.    Atsargų dalies, laikomos kitų šalių-narių teritorijose, neribojimas nesukelia papildomų rizikų ar neigiamų pasekmių
2.    Atsargų dalies, laikomos kitų šalių-narių teritorijose, neribojimas gali sumažinti naftos produktų kainas vartotojams.
3.    Direktyva ne tik leidžia, bet ir skatina atsargų laikymą kitų šalių-narių teritorijose.


Detalus pagrindimas


1.    Atsargų dalies, laikomos kitų šalių-narių teritorijose, neribojimas nesukelia papildomų rizikų ar neigiamų pasekmių
Svarbu suprasti, kad tam tikrą kiekį atsargų, siekiant išvengti tiekimo sutrikimų, įmonės kauptų ir be direktyvos įpareigojimų. Labai tikėtina, kad tos įmonės, kurioms tiekimo sutrikimai atsilieptų labai smarkiai, atsargas (ar jų dalį) ir toliau kaups, jų vertinimu, patikimiausioje vietoje. Kaip pažymi Konkurencijos taryba, nors Latvijos teisės aktai leidžia net iki 75 proc. atsargų kaupti ne Latvijos teritorijoje, šalyse-narėse laikoma tik apie 45 proc. atsargų .

Tad atsargų ribojimo panaikinimas neturės esminės įtakoms įmonėms ar sektoriams, kurie būtų smarkiai paveikti tiekimo sutrikimų. Tačiau toks ribojimo panaikinimas leistų visoms įmonėms atsargų laikymo vietą pasirinkti pagal poreikio ir laikymo kaštų santykį. O tai reiškia, kad atsirastų galimybė sumažinti veiklos kaštus, o kartu ir naftos produktų kainas vartotojams (plačiau žr. punktą Nr. 2)

Atsargų laikymas kitose šalyse narėse yra įmanomas tik pagal tarptautinius susitarimus tarp Lietuvos ir kitų šalių narių. Taigi nėra pagrindo abejoti atsargų laikymo kitose šalyse patikimumu, nes tai garantuoja tarpvalstybiniai susitarimai, nebent yra abejojama tokių susitarimų patikimumu. Tačiau jei yra kvestionuojamas ES veikiančių tarpvalstybinių susitarimų veiksmingumas, ar ES politikos patikimumas, tuomet galima kvestionuoti ir pačios Direktyvos įgyvendinimo reikalingumą.

2.    Atsargų dalies, laikomos kitų šalių-narių teritorijose, neribojimas gali sumažinti naftos produktų kainas vartotojamsAtsargų privalomas kaupimas ir tvarkymas sukelia papildomus kaštus ir sudaro galimybes didėti naftos produktų ar kitų energetinių produktų kainai. Sumažinus atsargų kaupimo kaštus, naftos produktų ir kitų energetinių produktų kainos gali sumažėti. Todėl būtina sudaryti visas galimybes, atsargas kaupti mažiausiomis sąnaudomis. Būtent todėl reikia neriboti, kokią dalį atsargų įmonės gali kaupti ne Lietuvos, o ES šalių-narių teritorijose.

Konkurencijos taryba Lietuvoje galiojančias privalomojo kaupimo taisykles įvardina kaip vieną iš pagrindinių veiksnių, sudarančių nepalankias sąlygas konkurencijai degalų rinkoje . Palengvinus atsargų kaupimą ir neribojant atsargų kiekio, leidžiamo laikyti šalių-narių teritorijoje, bus palengvintos konkurencijos sąlygos ir sukurtos prielaidos mažėti degalų kainai Lietuvoje (ar bent mažėti skirtumui tarp degalų kainų Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse).

3.    Direktyva ne tik leidžia, bet ir skatina atsargų laikymą kitų šalių-narių teritorijoseNors naftos ir jos produktų atsargų laikymas yra reglamentuojamas ES Direktyva 2006/67/EB  (toliau – Direktyva). Esminis direktyvos reikalavimas – turėti reikalingą kiekį naftos ir naftos produktų atsargų.

Direktyva rodo ypatingą dėmesį atsargų laikymui kitų valstybių-narių teritorijose, pabrėžiant tokio sprendimo veiksmingumą ir naudą. Taigi, atsargų laikymas kitų šalių-narių teritorijose turi būti traktuojamas ne kaip išimtis ar galimybė, susidarius išskirtinei situacijai, o kaip visiškai priimtinas ir efektyvus būdas vykdyti direktyvos reikalavimus.

Įgyvendinant šią direktyvą, atsargos įmonėms ar institucijoms (subjektams), esančioms valstybėje narėje, pasirašius tarpvyriausybinius susitarimus, gali būti kaupiamos bet kurios kitos valstybės narės teritorijoje. Atitinkamos valstybės narės vyriausybė priima sprendimą, ar dalį savo atsargų laikyti ne nacionalinėje teritorijoje. (Direktyvos 7 straipsnis)

Naftos atsargos iš esmės gali būti laikomos bet kurioje Bendrijos vietoje. Todėl reikėtų palengvinti atsargų už nacionalinės teritorijos ribų kaupimą. (Direktyvos preambulės 14 punktas)

Norint užtikrinti sklandų vidaus rinkos funkcionavimą, pageidautina skatinti naudotis susitarimais tarp valstybių narių dėl minimalių atsargų, kad būtų skatinama naudotis kitose valstybėse narėse esančiomis  saugyklomis. Atitinkamos valstybės narės pačios turi priimti sprendimus dėl tokių susitarimų sudarymo. (Direktyvos preambulės 15 punktas).