Ekspertizė. Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo

Dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16 (1), 17, 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16 (2) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-4437

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16 (2) straipsniu įstatymo projektą XIIP-4437 ir teikia šias pastabas:

  1. Draudimas įsigyti alkoholio jaunesniems 20 metų asmenims būtų pats griežčiausias Europos Sąjungoje (toliau – ES).
  2. Alkoholio pardavimo laiko ribojimas nebūtinai padeda sumažinti vartojimą.
  3. Lietuvoje jau taikomas vienas griežčiausių alkoholio reklamos apribojimų ES ir pasaulyje.
  4. Draudimas gabenti ir laikyti alkoholinius produktus viešai matomoje pakuotėje būtų perteklinis.
  5. Draudimas vartoti ir pardavinėti alkoholį visose viešose erdvėse būtų pats griežčiausias Europoje.
  6. Draudimas pardavinėti alkoholį 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų yra perteklinis.
  7. Draudimas asmenims iki 20 metų turėti alkoholinius gėrimus paveiktų jų įsidarbinimo galimybes.
  8. Reikalavimas alkoholinius gėrimus pardavinėti tik alkoholinių gėrimų parduotuvėse sunkintų veikimo sąlygas jau esančioms parduotuvėms.

Todėl raginame nepritarti įstatymo projektui XIIP-4437

DETALŪS ARGUMENTAI

1.       Draudimas įsigyti alkoholio asmenims iki 20 metų būtų pats griežčiausias ES.

Įstatymo projekto XIIP-4437 5 straipsnio 4 dalis siūlo drausti vartoti alkoholinius gėrimus asmenims jaunesniems nei 20 metų.

Draudimas iki 20 m. įsigyti alkoholinių gėrimų galiotų asmenims, kuriems kitose srityse yra suteiktos dauguma pilietinių teisių (rinkimų, santuokos, transporto priemonės vairavimo ir pan.). Susidaro situacija, kai konstituciškai tokie asmenys galės priimti savarankiškus sprendimus, o įstatymiškai – ne.

Jeigu būtų įvestas siūlomas apribojimas, Lietuva taptų valstybe, turinčia didžiausią amžiaus apribojimą alkoholinių gėrimų įsigijimui ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visoje Europoje. Analogišką draudimą turi tik Islandija. Kitose ES šalyse alkoholinių gėrimų įsigijimas leidžiamas nuo 16 (Austrija, Portugalija) arba 18 metų. Toks draudimas taip pat turėtų neigiamų pasekmių Lietuvos turizmo, prekybos, logistikos ir kitoms, susijusioms rinkoms.

Taip pat Projekto rengėjai siūlo uždrausti asmenims iki 20 m. vartoti visus alkoholinius gėrimus. Daugiau niekur Europos Sąjungoje negalioja toks griežtas ribojimas. Devyniose ES šalyse alkoholinius gėrimus įsigyti ir/ar vartoti galima asmenims iki 18 metų.

Daugelyje ES šalių įsigyti ir vartoti alkoholį galima 18 metų. Čia pateikiama informacija apie šalis, kur nuo šios nuostatos yra nukrypstama.

1 lentelėalkog1

alkog2

2.       Alkoholio pardavimo laikas nebūtinai padeda sumažinti vartojimą.

Įstatymo projekto XIIP-4437 5 straipsnio 2 dalies 9 punktas riboja prekiavimo alkoholiniais gėrimais laiką: pirmadieniais – šeštadieniais 10.00-20.00, sekmadieniais 10.00-15.00.

Alkoholinių gėrimų prekybos laiko ribojimas įvestas 2007 ir pakoreguotas 2009. Tačiau pardavimo laiko ribojimo poveikis alkoholio suvartojimui yra kvestionuotinas. Statistikos departamento duomenimis, nėra reikšmingo legalaus alkoholio suvartojimo sumažėjimo po 2007 m. ar 2009 m., lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Atvirkščiai, alkoholio vartojimas išaugo (Žr. lentelę Nr. 2). Atsižvelgiant į šią statistiką nėra pagrindo teigti, kad griežtesnis alkoholinių gėrimų pardavimo laiko trumpinimas mažintų vartojimą.

Dar daugiau, legalių pardavimų statistikoje neatsispindi šešėliniai alkoholio pardavimo ir vartojimo mastai. Projekto rengėjai nepateikia įrodymų, leidžiančių teigti, kad būtent papildomas alkoholio laiko pardavimo ribojimas yra proporcinga priemonė mažinti alkoholio vartojimą.

2 lentelė

alkog3

3.       Lietuvoje jau taikomas vienas griežčiausių alkoholio reklamos apribojimų Europoje ir pasaulyje.

Įstatymo projekto XIIP-4437 8 straipsnis siūlo Lietuvos Respublikoje visų formų alkoholio reklamos draudimą.

Pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos tyrimo duomenis (p. 77, Global status report on alcohol and health 2014, WHO), mažiau nei penktadalis iš 166 pasaulio šalių (įskaitant šalis, kurios apskritai draudžia alkoholį, pvz., musulmoniškos šalys) visiškai draudžia alaus lauko reklamą.

Palyginus Europos šalių reklamos draudimus skirtinguose šaltiniuose matyti, kad Projektu siūlomas bet kokios išorinės alkoholio reklamos draudimas būtų kone griežčiausias Europoje. Kyla pagrįstų abejonių, ar tai yra proporcingas asmens laisvės ribojimas.

3 lentelė

akog4alkog5

alkog6 alkog7

4.       Draudimas gabenti ir laikyti alkoholinius produktus viešai matomoje pakuotėje yra perteklinis.

Įstatymo projekto Nr. XIIP-4437 4 straipsnis siūlo drausti fiziniams asmens gabenti ir laikyti alkoholinius produktus „atidengta“ pakuote. Vyriausybės nutarimo projektas siūlo vietoje sąvokos „atidengta pakuotė“ naudoti „viešai matoma pakuotė“. Dėl šių sąvokų nevienareikšmiško interpretavimo nėra aišku, kokį reguliavimą siūlo projekto rengėjas. Ar (1) drausti fiziniams asmenims viešoje vietoje turėti, neštis atidarytą alkoholinio gėrimo butelį, ar (2) viešoje vietoje turėti, neštis uždarytą alkoholinio gėrimo butelį, neįdėtą į kokį nors kitą įpakavimą, pvz., pirkinių maišelį.

Pagal Vyriausybės pastabas galima numanyti, kad linkstama prie antrosios interpretacijos, t. y., kad viešoje vietoje būtų draudžiama turėti, neštis uždarytą alkoholinio gėrimo butelį, neįdėtą į kokį nors kitą įpakavimą. Ši formuluotė reiškia, kad asmuo, pvz.,  besinešantis uždarytą alkoholinio gėrimą ne pirkinių maišelyje pažeistų įstatymą ir galėtų būti patrauktas atsakomybėn.

Toks draudimas yra netikslingas, nes alkoholinio gėrimo butelio nešimasis nėra tolygus alkoholio gėrimo vartojimui viešoje vietoje. Tuo pačiu toks draudimas vers vartotojus papildomai leisti savo lėšas maišelių įsigijimui. Tai yra neekologiška ir mažina vartotojų perkamąją galią.

5.       Draudimas vartoti ir pardavinėti alkoholį visose viešose erdvėse būtų pats griežčiausias Europoje.

Įstatymo projekto XIIP-4437 2 straipsnis ir  5 straipsnio 1 dalis, 2 dalies punktai 4, 7, 12 draudžia pardavinėti alkoholinius gėrimus automobilinėse parduotuvėse, nestacionariosiose mažmeninės prekybos vietose, sporto varžybų, švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, nestacionariose prekybos vietose. Pirma, toks draudimas yra netikslus, nutaikytas ne į girtaujančią visuomenės dalį. Antra, draudimas turėtų neigiamų pasekmių pramogų, sporto, turizmo sektoriams, ypač šiltuoju metų laiku.

Įvestas draudimas vartoti ir parduoti alkoholinius gėrimus laisvalaikio renginių (pvz.: kultūros renginių ir kt.) metu, būtų pats griežčiausias visoje Europoje. Nė viena Europos valstybė nedraudžia alkoholinių gėrimų vartojimo kultūrinių renginių metu.

Įvedus draudimus vartoti alkoholį ir kitų renginių (pvz.: sporto) metu, Lietuva taptų šalimi taikančia aukščiausius alkoholio vartojimo apribojimus (žiūrėti lentelę Nr. 4).

4 lentelė

alkog8

6.       Draudimas pardavinėti alkoholį 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų yra perteklinis.

Įstatymo projekto XIIP-4437 3 straipsnio 2 dalis draudžia įrengti alkoholinių gėrimų parduotuves 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų. Toks draudimas verstų visas parduotuves, esančias miestų ir miestelių senamiesčiuose, centrinėse dalyse rinktis vieną iš dviejų veiklos krypčių: keltis 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų ir tapti specializuotomis alkoholinių gėrimų parduotuvėmis arba atsisakyti prekybos alkoholiu. Parduotuvės, kurios nesugebėtų veikti pelningai, pakeitusios savo veiklos profilį būtų priverstos užsidaryti, o tai turėtų neigiamų pasekmių Lietuvos turizmo, prekybos ir kitoms susijusioms rinkoms. Dėl išretėjusio parduotuvių tinklo vartotojai turėtų keliauti ilgesnį atstumą iki prekybos vietų taip eikvodami savo laiką ir lėšas.

7.       Draudimas asmenims iki 20 metų turėti alkoholinius gėrimus paveiktų jų įsidarbinimo galimybes.

Pagal įstatymo projekto XIIP-4437 6 straipsnio 4 dalies nuostatas asmenims iki 20 metų draudžiama turėti alkoholinius gėrimus. Tai labiausiai paveiktų jauniausius darbuotojus, kurie negalėdami turėti alkoholio, turėtų mažesnes galimybės įsidarbinti turizmo, prekybos, logistikos ir kituose sektoriuose.

8.       Reikalavimas alkoholio produktus pardavinėti tik alkoholinių gėrimų parduotuvėse sunkintų veikimo sąlygas parduotuvėms.

Įstatymo projekto XIIP-4437 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktai leidžia prekiauti alkoholiniais gėrimais tik alkoholinių prekių parduotuvėse. Toks ribojimas sunkintų veikimo sąlygas parduotuvių savininkams: reikėtų rinktis ar atsisakyti alkoholinių gėrimų prekybos ar tapti specializuota alkoholinių gėrimų parduotuve. Tai kenktų smulkiajam ir vidutiniam, turizmo organizavimo verslui. Tokia priemonė galėtų sumažinti parduotuvių, parduodančių maistą, tinklą Lietuvoje, ypač kaimo vietovėse, kur parduotuvių tinklas yra ne toks tankus. Tai sukeltų papildomų nepatogumų vartotojams.

Išvados:

Siūlome nepritarti Projektui XIIP-4437