Ekspertizė. Dėl Viešųjų įstaigų įstatymo 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (1854-05) (Papildyta)

Ūkio ministerijos parengtas įstatymo projektas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo siekia padidinti skaidrumą valstybės ir savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų veikloje. LLRI pažymi, kad įstatymo projektas nepagrįstai siūlo taikyti platesnius viešumo reikalavimus visoms viešosioms įstaigoms, net jeigu visi dalininkai yra privatūs ūkio subjektai.
Dėl informacijos apie dalininkus pateikimo
Projekto rengėjo siūlomi 7 straipsnio pakeitimai įpareigotų viešąsias įstaigas teikti išsamią informaciją apie dalininkus, jų asmeninius duomenis, įnašų dalis. Dalininkų sąrašas teikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Detalūs reikalavimai dalininkų sąrašui yra naudingi skatinant skaidrumą valstybės ar savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų valdyme, tačiau tokie reikalavimai yra pertekliniai privačiai valdomoms viešosioms įstaigoms ir neturėtų būti joms taikomi. LLRI jau teikė šias pastabas ankstesniam įstatymo projektui, tačiau į jas nebuvo atsižvelgta.
Dėl viešo informacijos skelbimo
Projekto rengėjo siūlomi 12 straipsnio pakeitimai sukurtų papildomus ir šiandien nenumatomus įpareigojimus viešajai įstaigai viešai skelbti įstaigos veiklos tikslus, nurodant ir vykdomos veiklos pobūdį, veiklos planus ir prognozes, dalininkų kapitalo dydį finansinių metų pradžioje bei pabaigoje, sąnaudas per finansinius metus ir iš jų darbo užmokesčiui skirtą dalį. Tai pagrįstas ir logiškas reikalavimas valstybės ir savivaldybių valdomoms viešosioms įstaigoms. Tačiau tokie reikalavimai neturėtų būti taikomi viešosioms įstaigoms, kurių dalininkai yra tik privatūs subjektai, nes jie padidintų privačių viešųjų įstaigų administracinę naštą ir neatneštų jokios naudos. Privačių dalininkų valdomos viešosios įstaigos pirmiausia yra atsakingos savo dalininkams ir kitoms su įstaiga civiliniais sutartiniais santykiais susijusioms šalims – paslaugų pirkėjams, rėmėjams. Abejotina, ar pagrįstas viešas interesas įpareigoti viešąją įstaigą, kuri rūpinasi gyvūnų globa arba įsteigta propaguoti retą sporto šaką, o jos dalininkai yra privatūs asmenys, skelbti įvardintus duomenis viešai. Todėl nereikia išplėsti būtinos pateikti informacijos privačių dalininkų valdomoms viešosioms įstaigoms.
Įstatymo projekto 12 straipsnio 5 dalyje taip pat numatomas papildomas viešinimo įpareigojimas. Pagal dabartinį reglamentavimą privačių subjektų valdomos viešosios įstaigos pareikalavus turi pateikti savo veiklos ataskaitą suinteresuotiems asmenims, todėl privalomas reikalavimas įdėti metinį pranešimą (veiklos ataskaitą) į internetinį puslapį yra perteklinis ir diskriminuojantis įstaigas, kurios turi interneto puslapį.
Dabartiniame įstatymo projekte yra atsižvelgta į LLRI pastabas dėl 12 straipsnio 2 dalies 10 ir 11 punktų taikymo. Pagal naująjį įstatymo projektą vadovo atlyginimas bei kolegialaus valdymo organo ir kitų kolegialių organų, jeigu tokie organai sudaryti, narių ir kiekvieno jų atlyginimai turėtų būti viešinami tik tuo atveju, jeigu viena iš įstaigos dalininkių yra valstybė arba savivaldybė. Vadovaujantis tais pačiais principais, LLRI siūlo taikyti kitus 12 straipsnio pakeitimus tik viešosioms įstaigoms, kurių dalininkais yra valstybė ar savivaldybės ir netaikyti naujų reikalavimų privačių dalininkų valdomoms viešosioms įstaigoms, paliekant galioti ankstesnę tvarką ir viešumo reikalavimus. Privačių dalininkų valdomos viešosios įstaigos metiniame pranešime turėtų būti reikalaujama pateikti informaciją tik pagal jau šiandien galiojančius 12 straipsnio 2 dalies 3, 4, 6, 7, 9 punktus ir neturėtų būti reikalaujama viešinti metinio pranešimo internetiniame puslapyje.
Rekomendacija
LLRI siūlo įstatymo projekte išdėstytus pakeitimus taikyti valstybės ir savivaldybių valdomose viešosiose įstaigose, tačiau netaikyti pakeitimų privačių dalininkų valdomoms viešosioms įstaigoms.