Ekspertizė. Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektų XP-1101, XP-1537

Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2006 m. rugsėjo mėn. yra pateikęs Lietuvos Respublikos Seimui savo pastabas ir pasiūlymus dėlNekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. papildymo įstatymo projekto XP-1537. Dar kartą atkreipiame dėmesį į tai, kad
§          Priėmus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. papildymo įstatymo projektą XP-1537 nebus įgyvendintas aiškinamajame rašte nurodytas tikslas „sudaryti vienodas sąlygas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams..“, nes nekilnojamojo turto mokestis būtų netaikomas tik daliai privačių gydymo įstaigų (iš esmės tik toms pirminėms SPĮ, kurios teikia atskiras sveikatos priežiūros paslaugas, pagal sutartį su Ligonių kasomis finansuojamas iš PSDF). Platesnį sveikatos paslaugų spektrą teikiančios SPĮ neatitiktų projekte numatyto kriterijaus (80 procentų PSDF, valstybinio/savivaldybių finansavimo) ir būtų išskirtinai diskriminacinėje padėtyje. Šias įstaigas besirenkantys pacientai būtų diskriminuojami dukart: pirma, mokėdami visą kainą už  Ligonių kasų nekompensuojamą sveikatos paslaugą, ir, antra, mokėdami didesnę kainą dėl to, kad į paslaugų kainą yra įskaičiuotos nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos (plačiau apie tai – LLRI 2006-09-29 ekspertizėje). Nors Ligonių kasų sudaromų sutarčių su privačiomis SPĮ apimtys didėja, aiškių šių sutarčių sudarymo principų yra stokojama, taip pat nėra aiški vizija, kokios sveikatos paslaugos bus apmokamos ateityje, todėl šio kriterijaus įtraukimas į įstatymo išlygą nėra tinkamas.
§          Šis sprendimas taip pat prieštarautų bendrai pokyčių sveikatos apsaugos sistemoje krypčiai – sąlygų privačioms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti paslaugas vienodomis sąlygomis su valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigomis, taip papildant Lietuvos gyventojams prieinamų sveikatos paslaugų spektrą. Tokiais motyvais remiantis buvo sudarytos sąlygos PSDF lėšoms judėti „paskui“ pacientą į privačias pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigas, o nuo 2006 metų ir privačias sveikatos priežiūros įstaigas teikiančias ir antrinio lygio paslaugas.
Taip pat pažymime, kad
§          Projektas  XP-1537 neatitinka SAM 2006-11-28 įsakymu Nr. V-1015 sudarytos darbo grupės parengtų „Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2007-2015 metų metmenų“ 23 punkte išdėstytų siūlymų efektyviai sveikatos priežiūros sistemai pasiekti, būtent 23.16 p. nuostatos: „Nuo 2008 m. sausio 1 d. atleisti privačias sveikatos priežiūros įstaigas nuo nekilnojamojo turto, priklausančio tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, mokesčio mokėjimo, jeigu jis naudojamas sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.“ Minėti Metmenys yra parengti kompetentingų sveikatos politikos ekspertų, juose visapusiškai įvertinta esama situacija sveikatos sistemoje, suformuluota sveikatos sistemos vizija ir principai, nurodytos tolesnės sveikatos sistemos plėtros kryptys, pateikta įgyvendinimo strategija. Manytume, kad šis dokumentas turėtų būti pagrindinės gairės, kuomet yra svarstomi sveikatos apsaugos politikos klausimai.
Siūlome nepritarti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. papildymo įstatymo projektui XP-1537.
Siūlome pritarti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. papildymo įstatymo projektui XP-1101, patikslinant formuluotę kaip numatyta Metmenyse (vietoje žodžių „sveikatos priežiūrai vykdyti“ įrašant „sveikatos priežiūros paslaugoms teikti“).