Stebime valdžią. Reikalavimas gydytojams deklaruoti privačius interesus ribotų paciento teisę rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą

Vyriausybės nutarimo projekte siūloma įtvirtinti pareigą gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar farmacinės veiklos licenciją, deklaruoti privačius interesus ir laikytis kitų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje  tarnyboje įstatyme nustatytų reikalavimų.

Viena iš įstatymo projekto rengimą paskatinusių priežasčių  –  keliose įstaigose dirbantys gydytojai specialiai pacientus siunčia konsultacijoms ir tyrimams iš valstybinės įstaigos į privačią, kurioje jis pats dirba –  nėra pagrįsta. Pacientas savo valia gali nuspręsti, ar jam reikalingos tokios sveikatos priežiūros paslaugos, ir šiuo atveju paciento pasirinkimas, ar kreiptis į kitą gydymo įstaigą, tik galimai gali būti įtakojamas gydytojo rekomendacijų.

Kaip teigia projekto rengėjai, sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys keliose darbo vietose (valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose) privalo deklaruoti privačius interesus, nes tai sudarytų sąlygas įstaigoms efektyviai kontroliuoti, ar nepažeidžiamas viešųjų interesų viršenybės principas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti tinkamą įstaigų išteklių naudojimą ir paslaugų kokybę. Tačiau teikiamame projekte nėra aišku, kokie konkrečiai gydytojų priimami sprendimai būtų laikomi sprendimais galinčiais sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. Taip pat projekte nėra įvertintos pasekmės paslaugų prieinamumo kontekste, ar asmuo pasirinkęs konkretų gydytoją galės gauti visas jam reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.

Tikėtina, kad gydytojų privačių interesų deklaravimas ribotų gydytojų darbo pasirinkimo ir judėjimo laisves, varžytų paciento teisę rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą bei gauti visas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.

Vyriausybės nutarimo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=217030


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.