Ekspertizė. Pastabos dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pataisų

LLRI pateikė Aplinkos ministerijai ir Ministro pirmininko tarnybai pastabas dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pataisų. Institutas siūlo įstatyme sukonkretinti teritorijų planavimo valstybinės priežiūros nuostatas nustatant išsamų teritorijų planavimo procese tikrinamų aspektų sąrašą. LLRI taip pat rekomenduoja nenustatyti viešojo intereso kaip išimties vienerių metų senaties termino skundams pateikti.

Toliau – LLRI pastabos ir pasiūlymai.
***
Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo projekto Nr. 11-3340-06
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) teikia pastabas ir pasiūlymus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo projektui (Nr. 11-3340-06).

Dėl teritorijų planavimo ir statybos priežiūros institucijų ir inspekcijos funkcijų ir veiklos apibrėžtumo
Viešojo administravimo įstatymo pakeitimais (Žin. 2010.Nr.81-4228) ir Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, siekiama optimizuoti priežiūrą vykdančių institucijų veiklą. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcija (toliau – Inspekcija) yra viena tarp priežiūros funkcijas atliekančių institucijų, kuriai taikomi optimizavimo tikslai ir uždaviniai. Todėl nuostatos dėl Inspekcijos ir su ja susijusių priežiūros institucijų kompetencijos bei procedūrų turi būti aiškios, pateikiami baigtiniai tikrinamų aspektų sąrašai, užtikrinamas patikrinimų pagrįstumas ir t. t. (minėto nutarimo 7 str.).
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimui numatytas baigtinis pagrindų (10.1-10.2 str.), tikrinamų aspektų sąrašas (10.3 str.) bei išsamūs pačios statybos tikrinimo aspektai (11.4 str.). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymas nepateikia baigtinio teritorijų planavimo skirtinguose proceso etapuose tikrinamų aspektų sąrašo (4.2.15, 6.2.13 str.), o teritorijų planavimo proceso rengimo etapo valstybinė priežiūra (5 str.) apskritai nedetalizuojama.
Aiški priežiūros institucijų kompetencija ir detaliai numatyti tikrinami vykdomos veiklos aspektai, teritorijų planavimo procese dalyvaujantiems fiziniams, juridiniams asmenims ir įgaliotoms institucijoms leistų priimti efektyvius sprendimus dėl turimos nuosavybės naudojimo, planuoti, prognozuoti ir įvertinti savo veiklą, todėl siūlome Įstatyme sukonkretinti teritorijų planavimo valstybinės priežiūros nuostatas nustatant išsamų teritorijų planavimo procese tikrinamų aspektų sąrašą.
Dėl Įstatymo 25.4.1 str.
25.4.1 str. numato viešąjį interesą, kaip išimtį iš taisyklės, kad statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumas pagal skundus ar pranešimus netikrinamas, jei nuo jų išdavimo dienos praėję daugiau kaip vieneri metai, t. y. nustatoma vienerių metų skundo pateikimo senatis, tačiau esant „įtarimų, jog pažeistas viešas interesas“, ši senatis netaikoma ir gali būti pradedamas inspekcijos patikrinimas dėl leidimo išdavimo teisėtumo.
Toks reguliavimas nepagrįstai suvaržo asmens, įgijusio leidimą statybai, teises, prognozavimo galimybę ir pažeidžia teisėtų lūkesčių principą. Statybos leidimo gavimas yra reguliuojamas procesas ir jame jau yra nustatyti svertai, užtikrinantys viešojo intereso apsaugą. Gaudamas leidimą, asmuo įvykdo įstatymo reikalavimus, o įgaliotos institucijos leidimo išdavimo metu turi visas galimybes įvertinti planuojamo statybos projekto atitikimą įstatymų reikalavimams poveikio aplinkai požiūriu, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos ir kitais aspektais. Todėl, jei suėjus senaties terminui, statybos leidimo teisėtumas tikrinamas viešojo intereso pagrindu – tai gali būti traktuojama tik kaip aplaidus ar netinkamas įgaliotų institucijų darbas leidimo išdavimo metu, ir viso to padarinius perkelti asmeniui, įvykdžiusiam statybos leidimo gavimo reikalavimus, nepagrįsta.
Įtvirtinant viešąjį interesą, kaip galimybę skundams ir pranešimams netaikyti senaties termino, taip pat sudaroma piktnaudžiavimo galimybė. Senaties termino esmė yra užtikrinti turtinių santykių stabilumą ir aiškumą bei sudaryti sąlygas faktinių situacijos aplinkybių nustatymui – kuo ilgiau nesikreipiama ginti savų teisių ir interesų, tuo sunkiau nustatyti realias aplinkybes ir kontroliuoti įsipareigojimų vykdymą, o tai sukuria situaciją kai viešojo intereso pagrindas gali būti panaudotas ir valdžios institucijoms siekiant pateisinti savo klaidas ar pasikeitusią politinę valią, ir vėlesnėje perspektyvoje atsiradusių išimtinai privačių interesų argumentavimui.

Siūlome nenustatyti viešojo intereso kaip išimties vienerių metų senaties termino skundams pateikti.