K. Leontjeva. Naujas biudžetas – seni žalingi įpročiai

Kaetana Leontjeva

Kaetana Leontjeva Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė

Ar­ti­miau­siu me­tu Sei­me bus pri­sta­ty­tas 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas. Anks­tes­niais me­tais jis tap­da­vo vie­šas tik pri­sta­ty­mo Sei­me iš­va­ka­rė­se. Da­bar­ti­nė val­džia at­si­kra­tė šio ža­lin­go įpro­čio: jau an­tri me­tai pro­jek­tas pa­vie­ši­na­mas li­kus bent ke­lioms sa­vai­tėms iki pri­sta­ty­mo Sei­me.

Tai su­tei­kia pa­kan­ka­mai lai­ko įsi­gi­lin­ti į pro­jek­tą tiek Sei­mo na­riams, tiek vi­suo­me­nei. Nors vie­no ža­lin­go val­džios įpro­čio – iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės slėp­ti biu­dže­to pro­jek­tą – pa­vy­ko at­si­kra­ty­ti, li­ko dar ke­tu­ri, ku­rių iš­gy­ven­din­ti vis dar ne­si­se­ka.

Ža­lin­gas įpro­tis nr.1: di­din­ti iš­lai­das.

Vy­riau­sy­bė siū­lo na­cio­na­li­nio biu­dže­to iš­lai­das (be Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų) di­din­ti 1,4 mlrd. li­tų – nuo 23,6 mlrd. šie­met iki 25 mlrd. ki­tą­met (2015-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te vi­si ro­dik­liai pa­tei­kia­mi jau tik eu­rais, ta­čiau dėl pa­pras­tu­mo te­bū­nie li­tai). Na­cio­na­li­nio biu­dže­to iš­lai­dos yra vie­šo­jo sek­to­riaus tei­kia­mų pa­slau­gų kai­na. Vie­šų­jų pa­slau­gų kai­na ki­tą­met iš­augs 6 pro­cen­tais. Šis bran­gi­mas net pen­kis kar­tus vir­šys Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos prog­no­zuo­ja­mą bend­rą kai­nų au­gi­mą (1,2 proc.). Šiuo me­tu bet koks kai­nų di­di­ni­mas yra ver­ti­na­mas kaip su­si­jęs su eu­ro įve­di­mu, tad kai­nas di­di­nan­tys rin­kos da­ly­viai ga­li bū­ti nu­baus­ti bau­do­mis. O ko­kį pa­vyz­dį ro­do val­džia? Ji pir­mo­ji skel­bia, kad pa­di­dins kai­nas – ir net pen­kis­kart dau­giau nei vi­si ki­ti.

Ži­no­ma, da­lis di­des­nių iš­lai­dų teks kraš­to ap­sau­gai fi­nan­suo­ti. Ta­čiau jai bus skir­tas tik treč­da­lis au­gan­čių iš­lai­dų – apie 485 mln. li­tų, o ki­tos pa­di­dė­ju­sios iš­lai­dos pa­sis­kirs­to po įvai­rias sri­tis, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bių iš­lai­dos di­dės apie 370 mln. li­tų. Svar­bu ir tai, kad dau­giau skir­ti kraš­to ap­sau­gai ga­li­ma bu­vo pers­kirs­tant biu­dže­to lė­šas, t. y. ne iš­lei­džiant dau­giau, bet at­si­sa­kant ne­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų ir funk­ci­jų, ma­ži­nant biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą.

Ža­lin­gas įpro­tis Nr.2: kel­ti mo­kes­čius.

Siek­da­ma su­rink­ti dau­giau mo­kes­čių Vy­riau­sy­bė nu­ma­tė di­din­ti šil­dy­mui tai­ko­mą PVM ta­ri­fą nuo 9 iki 21 proc. ir kel­ti ak­ci­zus. Taip pat Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Sei­me re­gis­truo­tam siū­ly­mui plės­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) mo­kes­čio mo­kė­to­jų gru­pę, ma­ži­nant ne­ap­mo­kes­ti­na­mą NT ver­tę nuo 1 mln. iki 750 tūkst. li­tų. Įve­dant šį mo­kes­tį teig­ta, kad jis ga­lios tik „pra­ban­giam“ tur­tui, ta­čiau ma­to­me aiš­kią ten­den­ci­ją, jog mo­kė­ti šį ža­lin­gą mo­kes­tį ga­li tek­ti vis dau­giau Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Ne­ga­na to, at­si­nau­ji­no dis­ku­si­jos apie au­to­mo­bi­lių mo­kes­tį.

Kaip ro­do mo­kes­čių skai­čiuok­lė mo­ku­mo­kes­cius.lt, 2 tūkst. li­tų „į ran­kas“ už­dir­ban­tis žmo­gus per mė­ne­sį su­mo­ka be­veik tiek pat mo­kes­čių – apie 1900 li­tų (nuo at­ly­gi­ni­mo at­skai­to­ma dau­giau kaip 1400 li­tų, var­to­da­mas žmo­gus su­mo­ka dar be­veik 500 li­tų mo­kes­čių). Per me­tus jo su­mo­ka­mų mo­kes­čių su­ma sie­kia 23 tūkst. li­tų. Mo­kes­čiams su­mo­kė­ti jis ski­ria dau­giau nei pu­sę sa­vo at­ly­gi­ni­mo, o tai yra daug. Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų ne svars­ty­ti, kaip įves­ti nau­jus mo­kes­čius ir pa­di­din­ti esa­mus, o siū­ly­ti, kaip su­ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą – PVM ma­žin­ti iki ža­dė­to iki­kri­zi­nio 18 proc. ly­gio, di­din­ti NPD, pert­var­ky­ti „Sod­ros“ sis­te­mą, ku­rios įmo­kos su­da­ro di­džią­ją dir­ban­tiems žmo­nėms ten­kan­čių mo­kes­čių da­lį.

Ža­lin­gas įpro­tis nr.3: dau­giau sko­lin­tis.

Blo­gai ne tik tai, kad ke­ti­na­ma di­din­ti iš­lai­das ir kel­ti mo­kes­čius. Taip pat blo­gai, kad iš­lai­dos di­di­na­mos spar­čiau, nei au­ga pa­ja­mos. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad na­cio­na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mos augs nuo 22,6 mlrd. iki 23,8 mlrd. li­tų, t. y. 5,2 pro­cen­to. Šie­met biu­dže­to de­fi­ci­tas sie­kia 940 mln. li­tų, o ki­tą­met siū­lo­ma jį di­din­ti dar ket­vir­ta­da­liu – iki 1 mlrd. 180 mln. li­tų. Jei bū­tų pri­tar­ta to­kiam pro­jek­tui, tai bū­tų tre­ti me­tai iš ei­lės, kai pa­di­di­na­mas vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas.

Nors pa­ja­mų au­gi­mas – pui­ki pro­ga su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą, val­džia ja ne­pa­si­nau­do­ja. Prieš­in­gai, ke­ti­na­ma dar dau­giau iš­leis­ti ir to­liau di­din­ti sko­lą. Šiuo me­tu Lie­tu­vos sko­la su­da­ro be­veik 49 mlrd. li­tų, per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus ji pa­tri­gu­bė­jo. Kaip ro­do mo­kes­čių skai­čiuok­lė­je mo­ku­mo­kes­cius.lt pa­tei­kia­mas ka­sos kvi­tas už su­mo­kė­tus mo­kes­čius, 2 tūkst. li­tų „į ran­kas“ už­dir­ban­tis gy­ven­to­jas už vals­ty­bės sko­lą per me­tus su­mo­ka dau­giau nei 1100 li­tų pa­lū­ka­nų.

Vi­sos pa­lū­ka­nos už vals­ty­bės sko­lą šie­met su­da­rė be­veik 2,3 mlrd. li­tų. Tai dau­giau nei du­kart vir­ši­ja Lie­tu­vos ski­ria­mas lė­šas kraš­to ap­sau­gai (!). Di­des­nė vals­ty­bės sko­la reiš­kia dau­giau iš­lai­dų pa­lū­ka­noms, di­des­nius mo­kes­čius ir su­pan­čio­tą eko­no­mi­kos au­gi­mą at­ei­ty­je, to­dėl svars­tant biu­dže­tą Sei­me rei­kė­tų ap­kar­py­ti biu­dže­to iš­lai­das ir ryž­tin­gai su­stab­dy­ti sko­los au­gi­mą.

Ža­lin­gas įpro­tis nr.4: ne­te­sė­ti pa­ža­dų.

Apž­vel­gus tris pir­muo­sius ža­lin­gus val­džios įpro­čius ga­li kil­ti klau­si­mas, ar po­li­ti­kai su­vo­kia siū­lo­mų spren­di­mų ža­lą? Vei­kiau­siai taip. Kas­met Sei­mas tvir­ti­na ne tik at­ei­nan­čių vie­nų me­tų biu­dže­tą, bet ir bend­rą pa­ja­mų ir iš­lai­dų dy­dį at­ei­nan­tiems tre­jiems me­tams. Po­li­ti­kai nuo­lat ža­da po 2-3 me­tų su­si­verž­ti dir­žus, ma­žin­ti biu­dže­to iš­lai­das ir de­fi­ci­tą. Bė­da ta, kad tie pa­tys pa­ža­dai gir­di­mi kas­met, o iš­lai­dų kar­py­mas vi­sa­da nu­ke­lia­mas vė­les­niam lai­kui, gal­būt net ki­tai ka­den­ci­jai.

Per­nai ru­de­nį ža­dė­ta, kad 2015 me­tų na­cio­na­li­nio biu­dže­to iš­lai­dos (su ES lė­šo­mis) su­da­rys 31,6 mlrd. li­tų, ta­čiau da­bar siū­lo­ma iš­leis­ti jau net 33 mlrd. li­tų. Taip pat ža­dė­ta, kad biu­dže­to de­fi­ci­tas bus su­ma­žin­tas nuo 940 mln. iki 200 mln. li­tų, ta­čiau šį ru­de­nį siū­lo­ma jį di­din­ti iki 1,2 mlrd. li­tų.

O da­bar mums tei­kia­mi nau­ji pa­ža­dai, kad 2016 me­tais biu­dže­to iš­lai­dos bus ap­kar­py­tos 1,6 mlrd. li­tų (!), tik kas tuo be­ti­ki?

Kaip daž­nai nu­tin­ka pri­klau­so­my­bių ka­muo­ja­miems žmo­nėms, po­li­ti­kų pa­ža­dai „ka­da nors“ at­si­kra­ty­ti sa­vo ža­lin­gų įpro­čių lie­ka ne­te­sė­ti. Bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je – sa­vo­tiš­ko­je „rea­bi­li­ta­ci­jo­je“ – po­li­ti­kai at­pa­žįs­ta šiuos įpro­čius opo­nen­tų veiks­muo­se ir ne­pa­liau­ja kri­ti­kuo­ti jų klai­din­gų spren­di­mų kel­ti mo­kes­čius ir „pras­ko­lin­ti Lie­tu­vą“. Bet grį­žus iš „rea­bi­li­ta­ci­jos“ į val­džią grįž­ta ir se­ni ža­lin­gi įpro­čiai.