K. Leontjeva. Ar daugiau mokesčių – tinkamas biudžeto problemų sprendimas?

Ar dar yra su­si­gau­dan­čių, kas šiuo me­tu vyks­ta mo­kes­čių po­li­ti­kos sri­ty­je? Vie­ną die­ną Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų pa­ke­tas įtrau­kia­mas į Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kę, ki­tą – jau iš­ima­mas iš jos. Po­li­ti­kai daž­nai kal­ba apie mo­kes­čių sta­bi­lu­mo svar­bą ir ypač pa­brė­žia jo įta­ką pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­jų, de­ja, sta­bi­lu­mo šian­dien trūks­ta.

Idė­jų, kaip keis­ti mo­kes­čius, yra daug, bet at­ro­do, kad įsi­se­nė­ję skau­du­liai iš­liks ir po da­bar­ti­nio mo­kes­čių sis­te­mos „re­mon­to“ (jei­gu jis įvyks).

Ma­žins simboliškai

Vie­nas di­džiau­sių skau­du­lių yra tas, kad pa­gal dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mą vir­ši­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kį. Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, 2012 me­tais du treč­da­lius vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už­dir­ban­čio žmo­gaus mo­kes­čių naš­ta Lie­tu­vo­je su­da­rė 38,9 proc., kai ES ša­lių vi­dur­kis – 36,7 pro­cen­to. Blo­gą­ja pra­sme len­kia­me ne tik Ai­ri­ją (20,1), Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę (28,2) ir Ny­der­lan­dus (33,2), bet ir „ge­ro­vės vals­ty­bes“ Suo­mi­ją (36,7) bei Da­ni­ją (37). Tai reiš­kia, kad mo­kes­čių naš­tą rei­kia ma­žin­ti vi­siems dir­ban­tie­siems. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės tei­kia­muo­se įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­tas mo­kes­čių naš­tos su­ma­ži­ni­mas – tik sim­bo­li­nis.

Ki­tas skau­du­lys – ne­tei­sin­gu­mas „Sod­ros“ sis­te­mo­je, kai va­di­na­mo­sios lu­bos, vir­šu­ti­nė ri­ba, yra tai­ko­ma iš­mo­koms, bet ne įmo­koms. Dėl šios prie­žas­ties esa­me ne to­kie kon­ku­ren­cin­gi, Lie­tu­vo­je su­nkiai se­ka­si su­kur­ti daug ge­riau mo­ka­mų, aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo vie­tų. Šis ne­tei­sin­gu­mas „Sod­ros“ sis­te­mo­je jau se­niai pri­pa­žin­tas ir su­pras­tas, kad jį rei­kia pa­ša­lin­ti, pri­ta­rė ir mo­kes­čių re­for­mos dar­bo gru­pė, tad ne­aiš­ku, ko­dėl ga­liau­siai šis siū­ly­mas pa­si­me­tė.

Da­lis po­li­ti­kų to­kią pa­dė­tį, kai nė­ra „Sod­ros“ įmo­kų vir­šu­ti­nių ri­bų, va­di­na so­li­da­ru­mu, ta­čiau, pa­vyz­džiui, už­dir­ban­tie­ji 10 tūkst. li­tų per mė­ne­sį per vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą tam so­li­da­ru­mui at­rie­kia dau­giau ne­gu du treč­da­lius vi­sų sa­vo įmo­kų, o tai pa­na­šiau į kon­fis­ka­vi­mą pri­si­den­gus so­li­da­ru­mu. Jei­gu bi­jo­ma ne­tek­ti biu­dže­to pa­ja­mų, ga­li­ma įves­ti aukš­tą „Sod­ros“ įmo­kų vir­šu­ti­nę ri­bą ir pa­leng­va ją že­min­ti. Tai bū­tų ge­riau nei tos ri­bos ne­bu­vi­mas.

Mo­kes­čių re­for­mos dar­bo gru­pė siū­lė šiuos skau­du­lius ma­žin­ti, ta­čiau kaip komp­ro­mi­są mo­kes­čių ma­ži­ni­mui siū­lė mo­kes­čių di­di­ni­mą ap­mo­kes­ti­nant tau­py­mo ir ka­pi­ta­lo prie­au­gio pa­ja­mas. Da­bar Sei­mas ruo­šia­si svars­ty­ti tik ne­di­de­lį dar­bo jė­gos mo­kes­čių ma­ži­ni­mą, bet di­des­nį ka­pi­ta­lo prie­au­gio ap­mo­kes­ti­ni­mą.

Tai­gi vėl iš ge­rų no­rų su­ma­žin­ti mo­kes­čius vi­suo­me­nė ga­li su­lauk­ti mo­kes­čių di­di­ni­mo.

Ne­truks pa­lies­ti visus

Jei­gu vie­šą­jį sek­to­rių įsi­vaiz­duo­tu­me kaip na­mą, ku­ria­me nuo­lat trūks­ta van­dens, tai mo­kes­čių di­di­ni­mas ta­pa­tus di­des­niam van­dens kie­kio pum­pa­vi­mui. Ta­čiau ir svars­to­mo „van­dens“ kie­kio di­di­ni­mo ga­li ne­už­tek­ti, tad jau po me­tų Sei­mas ga­li im­tis au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo ir ap­mo­kes­ti­na­mo­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) ri­bos ma­ži­ni­mo.

Be­je, NT mo­kes­čio ri­bos ma­ži­ni­mas yra pui­kus pa­vyz­dys, kas ga­li nu­tik­ti ap­mo­kes­ti­nus 10 000 li­tų vir­ši­jan­čias pa­lū­ka­nų pa­ja­mas. Prieš po­rą me­tų Sei­mui pri­imant NT mo­kes­tį kal­bė­ta, kad jį mo­kės tik tur­tuo­liai „vi­lų“ sa­vi­nin­kai, o šian­dien svars­to­ma pa­da­ry­ti šį mo­kes­tį vi­suo­ti­nį, nes da­bar su­ren­ka­ma ne­daug lė­šų.

Ap­mo­kes­ti­nant už­dir­ba­mas pa­lū­ka­nas tei­gia­ma, kad mo­kes­tį mo­kės tik ke­lis mi­li­jo­nus li­tų vir­ši­jan­čių in­dė­lių sa­vi­nin­kai. Jei taip, tai kam aps­kri­tai ap­mo­kes­tin­ti pa­lū­ka­nas – juk mo­kes­tį mo­kės tik sau­je­lė žmo­nių? At­ro­do, jog tai da­ro­ma tam, kad biu­dže­tui dar kar­tą pri­trū­kus lė­šų ap­mo­kes­ti­na­mų pa­lū­ka­nų dy­džio kar­te­lė bū­tų nu­lei­džia­ma, kol il­gai­niui šį mo­kes­tį mo­kė­tų vi­si tau­pan­tys gy­ven­to­jai (jei­gu to­kių dar liks). Tad stam­bių in­dė­lių sa­vi­nin­kų ap­mo­kes­ti­ni­mas tė­ra dū­mų už­dan­ga sie­kiui po po­ros me­tų ap­mo­kes­tin­ti kiek­vie­ną iš pa­lū­ka­nų už­dirb­tą li­tą.

Lė­šų vis tiek negana

Ta­čiau tuo Sei­mo svars­to­mų mo­kes­čių di­di­ni­mo są­ra­šas ne­si­bai­gia. Į jį pa­ten­ka ir ta­ba­ko bei al­ko­ho­lio ak­ci­zų di­di­ni­mas. Lyg to bū­tų ne­ga­na, ką tik įre­gis­truo­tas ir prog­re­si­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo pro­jek­tas. Stab­te­lė­ki­me ir pri­si­min­ki­me, ko­kie mo­kes­čiai bu­vo pa­di­din­ti per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus?

Du kar­tus bu­vo di­din­tas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis, pa­nai­kin­tos PVM leng­va­tos, pa­kel­ti ku­ro, al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko ak­ci­zai, pa­di­din­tas pel­no mo­kes­tis (tie­sa, vė­liau su­ma­žin­tas), so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­ko­mis ap­mo­kes­tin­tos au­to­ri­nės pa­ja­mos, du kar­tus di­din­ti mo­kes­čiai už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius, pa­kel­tas že­mės mo­kes­tis (ypač ap­leis­tai že­mei), ap­mo­kes­tin­tas 1 mln. li­tų vir­ši­jan­tis gy­ven­to­jų ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas.

O su­ma­žin­ti per šiuos pen­ke­rius me­tus bu­vo tik gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir pel­no mo­kes­tis (ku­ris prieš tai bu­vo pa­di­din­tas).

Ne­pai­sant aki­vaiz­džios mo­kes­čių di­di­ni­mo pers­va­ros, biu­dže­tui vis tiek ne­ga­na. Ne­svar­bu, kiek pa­pil­do­mo „van­dens“ pum­puo­ja­ma iš pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čios eko­no­mi­kos da­lies į vie­šo­jo sek­to­riaus „na­mą“, ja­me „van­dens“ vis trūks­ta, o trū­ku­mą vis skaus­min­giau jau­čia ir pri­va­tus sek­to­rius.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­dė­jo nau­do­tis „Goog­le Maps Street View“, kad at­ras­tų tin­ka­mai ne­dek­la­ruo­tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Iš jo sa­vi­nin­kų iš­ieš­ko­ta 300 tūkst. li­tų. O, kad ši­tiek pa­stan­gų bū­tų su­telk­ta sie­kiant at­ras­ti ne­efek­ty­viai iš­lei­džia­mas biu­dže­to lė­šas! Čia ga­li­ma bū­tų su­tau­py­ti ne 300 tūkst., ne 3 ir net ne 30 mln. li­tų. Bet jei­gu su­sek­ti ir nu­sta­ty­ti ne­įvyk­dy­tas mo­kes­ti­nes prie­vo­les ga­na leng­va, tai įro­dy­ti ne­tin­ka­mą biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą – daug su­dė­tin­giau. Tai par­odė Val­do­vų rū­mų ar pro­jek­to „Vil­nius – Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė“ iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Tai­gi vi­sas dė­me­sys ne­pel­ny­tai nu­kreip­tas į biu­dže­to pa­ja­mas, o ne į jo iš­lai­das. Tai­gi, kad ir kiek mo­kes­čiai bū­tų ke­lia­mi, lė­šų vis tiek ne­ga­na. Grei­čiau­siai „van­dens“ vie­šo­jo sek­to­riaus „na­mui“ trūks­ta ne dėl to, kad per ma­žai į jį pa­ten­ka, o dėl to, kad jis pra­si­sun­kia per kiau­rus vamz­džius ir ne vi­suo­met pa­sie­kia tiks­lą. Tad pa­pil­do­mas pum­pa­vi­mas nė­ra pro­tin­giau­sias spren­di­mas. Per­ša­si iš­va­da, jog pir­miau­sia rei­kia su­tai­sy­ti „vamz­džius“, kad į biu­dže­tą pa­ten­kan­čios lė­šos bū­tų pa­nau­do­ja­mos mak­si­ma­liai efek­ty­viai. Taip pat rei­kė­tų su­si­lai­ky­ti nuo nau­jų sky­lių da­ry­mo, pa­vyz­džiui, na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bų ar sa­vi­val­dy­bių oro li­ni­jų kū­ri­mo. At­li­kus kruopš­tų „re­mon­tą“ ga­li pa­aiš­kė­ti, kad ir tu­ri­mo „van­dens“ – dau­giau nei rei­kia.