Analizė. Kas pasikeitė LR Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme?

Sąvadas įstatymo nuostatų, kurios buvo pakeistos atsižvelgus į LLRI siūlymus ir kurios išliko

2001 m. birželio 26 d. Seimas priėmė Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuris įsigalioja 2001 m. rugsėjo 1 d. LLRI ne kartą teikė pastabas ir pasiūlymus dėl šio įstatymo projekto. Į dalį jų buvo atsižvelgta, tačiau liko nemažai ydingų nuostatų. Toliau pateikiame sąvadą įstatymo nuostatų, kurios buvo pakeistos ir kurios, deja, išliko. Institutas ir toliau teiks pasiūlymus, kai Mokesčių administravimo įstatymas vėl bus tobulinamas.
 
+ Atsižvelgta į LLRI pasiūlymą panaikinti leidimą suteikti stambiems investuotojams lengvatas ir išimtis. (Atsisakyta šiuo metu galiojančios mokesčių lengvatos, pagal kurią investuotojams, įsipareigojusiems per trejus metus investuoti ne mažiau kaip 200 mln. litų, tiesioginių mokesčių tarifai gali būti nedidinami 5 metus, o strateginiams investuotojams – iki 10 metų). (56 str. 3 d. neteko galios)
 
+ Atsisakyta mokesčių administratorių skatinimo už išieškotas baudas. (8 str. 2 d. neteko galios).
 
+/– Panaikinta nuostata, kad veiklos draudimas gali būti bausmė už įstatymo pažeidimus, tačiau nenustatyta kokie konkretūs apribojimai ir kokias tikslais gali būti taikomi, kai mokesčių mokėtojas piktybiškai ar pakartotinai daro esminius įstatymo pažeidimus. (53 str. neteko galios)
 
 Įstatymas išplečia mokesčių administratorių įgaliojimus, leisdamos taikyti įvairius veiklos apribojimus, laikinai paimti ne tik mokesčio mokėtojo dokumentų nuorašus, bet ir kompiuterinių laikmenų duomenis (10 str. 1 d.).
 
 Liko nuostata, leidžianti ne ginčo tvarka išieškoti iš asmenų sąskaitų laiku nesumokėtus mokesčius, delspinigius, baudas, kt. (10 str. 6 d.) bei areštuoti mokesčių mokėtojo turtą be teismo sprendimo. (10 str. 13 d.)
 
 Numatyta, kad mokestinių nepriemokų išieškojimas gali būti perduotas Turto bankui (29 str. 12 d.)
 
 Liko nuostata, leidžianti mokesčių administratoriams netiesiogiai nustatyti mokesčio bazę. (10 str. 15 d.)
 
 Padidinta mokesčių administratorių diskrecija priimant sprendimus dėl mokesčių mokėtojų atleidimo nuo delspinigių (39 str. 10 d.), nuo baudų (39 str. 4 d.). Mokesčio mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo baudų mokėjimo ne tik, kai mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčio mokėtojo valios, bei ir kai mokesčio mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčių įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos valstybės biudžetui. (39 str. 1 d.)
 
 Baudos už mokesčių mokėjimo tvarkos pažeidimus dydis bus nustatomas atsižvelgiant į biudžetui padarytą žalą, o mokesčių administratorius galės savo nuožiūra skirti nuo 10 iki 50 proc. nepriskaičiuoto mokesčio baudą. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklausys nuo „pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįstą svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą” (50 str. 2 d.)
 
 Liko baudos nuo apyvartos už dėl apgaulingos apskaitos nuslėptas pajamas, prekių vertę, neapskaitytas išmokas darbuotojams (10 proc. nuo 12 paskutiniųjų mėnesių pajamų (įplaukų), arba dešimteriopa bauda, kuri mažesnė). (50 str. 3 d. 1 ir 2 p.).
 
 Mokesčių administratoriai savo nuožiūra galės atidėti mokestinių nepriemokų sumokėjimą ilgesniam nei dabar leidžiama (2 metų) terminui. (52 str. 1 d.)
 
 Liko nuostata, kad delspinigių dydis nustatomas pagal praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normą, padidinus ją iki 10 punktų. (39 str. 3 d.)
 
+ Iš piktybinių pažeidimų sąrašo išbraukti nusižengimai dėl aplaidumo. (49 str. 1 d.)
 Neatsižvelgta į pasiūlymą nustatyti nuasmenintas ir automatizuotas mokesčių mokėtojų atrankos principų (planinės atrankos atveju). Mokesčio administratoriai ir toliausavarankiškai galės pasirinkti tikrintinus mokesčio mokėtojus, nustatyti tikrinimo mastą ir laiką. (27 str. 1 d.)
+ Tačiau nustatytas konkretus 90 dienų įmonių patikrinimo terminas, bet jis galės būti pratęstas iki 1 metų. (27 str. 2 d.)
 
 Neatsižvelgta į pasiūlymą, kad mokestinių ginčų komisijos sprendimai mokesčių mokėtojų naudai negalėtų būti apskundžiami teismui.
 
+ Numatyta, kad kai mokesčio mokėtojas skundžia mokesčio administratoriaus sprendimą Mokestinių ginčų komisijai ir po to teismui, sustabdomos ne tik ginčijamų baudų ir delspinigių išieškojimo procedūros, bet taip pat mokesčių ir kitų įmokų (57 str. 4 d.).
 Nepanaikintos komerciniams bankams nebūdingos informacijos pateikimo mokesčių administratoriui funkcijos. (26 str. 4 d.)
 
+/- Beviltiška bus pripažįstama ta nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba kurią išieškoti netikslinga socialiniu arba ekonominiu požiūriu (29 str. 7 d.). Numatoma galimybė anuliuoti ūkio subjektų ir valstybės bei savivaldybės tarpusavio įsiskolinimus, atsiradusius iki 2000 metų sausio 1 d. (29 str. 7 d. 4 p.)
 
+ Nustatytas 5 metų mokesčių išieškojimo senaties terminas. (29 str. 3 d.)
 
+ Numatyta, kad mokestinę nepriemoką gali padengti kiti asmenys. (19 str. 3 d.)