LLRI pastabos dėl komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo projekto

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų perkančiųjų subjektų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, įstatymo projektui.

Lapkričio 4 d.  Vyriausybė svarstys Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų perkančiųjų subjektų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, įstatymo projektą Nr. 15-0419-02-I (toliau – Projektas). Vienas iš Projekto tikslų – supaprastinti komunalinio sektoriaus pirkimų taisykles bei padidinti jų lankstumą. Pakeitimais tikimasi sumažinti administracinę naštą ir suteikti daugiau pasirinkimo galimybių perkantiesiems subjektams, tuo pačiu užtikrinant, kad naujos pirkimų procedūros būtų naudingos visiems ūkio subjektams. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo pakeitimus bei teikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Siūlome sutrumpinti/nustatyti terminus pirkimams infrastruktūrinių projektų plėtros vykdymo darbams, kuomet vykdomas naujų vartotojų prijungimas.

1. Sutrumpinti sutarties sudarymo atidėjimo terminą.

Projekte siūlomas reguliavimas:

  • Projekto VII skyriaus, 108 straipsnio, 2 dalimi siūloma palikti galioti 15 dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminą nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo dienos pretenziją pateikusiam tiekėjui.
  • Projekto V skyriaus, 94 straipsnio, 8 dalis numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 15 dienų.

LLRI siūlymas:

  • Papildyti VII skyriaus, 108 straipsnio, 2 dalį 10-ies dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminu tais atvejais, kai pranešimas apie priimtą sprendimą buvo išsiųstas faksu, elektroninėmis priemonėmis, ar kitomis greitomis ryšių priemonėmis.
  • Papildyti V skyriaus, 94 straipsnio, 8 dalį 10-ies dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminu tais atvejais, kai pranešimas apie priimtą sprendimą buvo išsiųstas faksu, elektroninėmis priemonėmis, ar kitomis greitomis ryšių priemonėmis.

Argumentai:

a) Tokia galimybė yra numatyta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2007/66/EB.

Direktyvoje nurodyta, kad nustatant minimalų atidėjimo laikotarpį, turėtų būti atsižvelgta į įvairias ryšių priemones. Jei naudojamos greitos ryšių priemonės, gali būti numatomas trumpesnis laikotarpis, nei naudojant kitas priemones.

b) Atidėjimo terminas yra beprasmis, jei nepateikiama jokių pretenzijų.

Sutarties sudarymo atidėjimo laikas nepagrįstai prailgina pirkimus naujiems vartotojų prijungimo darbams atlikti tuomet, kai nėra pateikiama jokių pretenzijų. Šiuo metu 15-os dienų atidėjimo terminas yra taikomas visiems pirkimams, neatsižvelgiant į tai, ar buvo pateikta pretenzijų ar ne.

Vieno iš perkančiųjų subjektų AB LESTO (ir jo vardu pirkimus vykdančios UAB „Verslo aptarnavimo centras“) duomenimis, nuo 2014 metų spalio 1-os dienos buvo įvykdyta 1114  pirkimų (į ši skaičių neįtraukti pirkimai žodžiu). Per šį terminą skirstomųjų tinklų operatorius susilaukė tik 38 pretenzijų, iš kurių 23 pretenzijos buvo atmestos. Viso labo 3% visų tais metais atliktų pirkimų susilaukė pretenzijų, ir tik 1% visų tais metais atliktų pirkimų susilaukė pagrįstų pretenzijų. Vadinasi, 99% visų tais metais vykdytų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) buvo taikomas nepagrįstas bent 15-os dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

c) Didžioji dalis pretenzijų – nepagrįstos.

Dabartiniai pretenzijų pateikimo terminai nepagrįstai prailgina pirkimus tuomet, kai pretenzijos yra nepagrįstos ar tiesiog pateikiamos tyčia.

Puikus to pavyzdys yra perkančiojo subjekto AB LESTO pastaraisiais metais (nuo 2014-10-01) vykdyti pirkimai ir gautų pretenzijų skaičius. Skirstomųjų tinklų operatorius susilaukė 38 pretenzijų, iš kurių 23 buvo nepagrįstos. Tais atvejais, kai pretenzijos yra nepagrįstos labiausiai kenčia vartotojai, kuriems dėl ilgiau trunkančio pirkimo proceso išauga prijungimo laikas.

Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siekiama sutrumpinti pirkimo procedūras (siūlomi trumpesni pasiūlymų ir paraiškų pateikimo terminai), ir tai, kad tik labai maža dalis pirkimų susilaukia pretenzijų, tame tarpe dar mažesnė – pagrįstų pretenzijų, LLRI siūlo nustatyti trumpesnius sutarties sudarymo atidėjimo terminus, taip užtikrinant, kad pirkimo procedūros naudingos visiems ūkio subjektams.

2. Nustatyti terminus per kuriuos perkantysis subjektas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui privalo patikrinti pasiūlymus ir paskelbti rezultatus.

Dabartinis reguliavimas: šiuo metu niekur nėra nustatyta, per kiek laiko nuo paraiškų ir pasiūlymų pateikimo perkantysis subjektas privalo patikrinti tiekėjų kvalifikacijas ir pasiūlymus bei nustatyti laimėtoją.

LLRI siūlymas: Reglamentuoti maksimalų terminą, per kurį perkantysis subjektas privalo patikrinti tiekėjų pasiūlymus ir priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo.

Argumentai:

a) Sudaroma galimybė planuotis verslo plėtrą

Kadangi viešieji pirkimai yra atliekami ne tik perkančiųjų subjektų veiklai vykdyti, bet ir atliekant naujų vartotojų prijungimą, labai svarbu nustatyti aiškias sąlygas ir terminus, kuriais turėtų būti vykdomas pirkimas.

Viena vertus, suprantama, kad perkantysis subjektas užtrunka kiek tinkamas vykdydamas pirkimus savo numatytiems projektams ar poreikiams tenkinti. Kita vertus, tuomet kai pirkimas atliekamas norint prijungti naujus vartotojus, visi terminai turėtų būti labai aiškūs. Tai turėtų tiesioginės teigiamos įtakos šalies verslo aplinkai, kadangi aiškiai nustatyti terminai leistų naujiems vartotojams efektyviau planuotis savo išteklius ir verslo plėtrą.

Skaidresnis pirkimo procesas teigiamai paveiktų ir pirkime dalyvaujančius tiekėjus, kuriems viešojo pirkimo trukmė taip pat svarbi.

b) Efektyvesnis perkančiųjų subjektų darbas

Perkantysis subjektas būtų įpareigotas efektyviau organizuoti savo veiklą, kad užtikrintų, jog yra laikomasi Projekte nustatytų terminų. Kadangi šiame Projekte perkantieji subjektai yra ir valstybinės įmonės, teikiančios komunalines paslaugas, labai svarbu, kad šių įmonių veikla ir terminai būtų aiškiai reglamentuoti.

Išvados:

Ilgiau trunkantis pirkimas prailgina vartotojų prijungimo laiką. Tuomet, kai nėra aiškiai reglamentuoti terminai – sumažinama galimybė planuotis verslo plėtrą. Visa tai turi neigiamos įtakos Lietuvos verslo aplinkai ir investiciniam klimatui. Jei investuotojai negali būti tikri dėl to, kiek užtruks prijungimas ar kitos procedūros, jie negali normaliai planuotis savo verslo plėtros.

Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus argumentus, LLRI siūlo:

  1. Papildyti VII skyriaus, 108 straipsnio, 2 dalį 10-ies dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminu tais atvejais, kai pranešimas apie priimtą sprendimą buvo išsiųstas faksu, elektroninėmis priemonėmis, ar kitomis greitomis ryšių priemonėmis.
  2. Papildyti V skyriaus, 94 straipsnio, 8 dalį 10-ies dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminu tais atvejais, kai pranešimas apie priimtą sprendimą buvo išsiųstas faksu, elektroninėmis priemonėmis, ar kitomis greitomis ryšių priemonėmis.
  3. Nustatyti terminą, per kurį perkantysis subjektas turi priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo.