LLRI pozicija dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio veikimo užtikrinimo

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pozicija dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio veikimo užtikrinimo

Dabartinė situacija

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis (str.) numato pareigą viešojo administravimo subjektams įgyvendinant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Draudžiama priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas ar diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes. Deja, šių nuostatų įgyvendinimas stringa ir neužkerta kelio sąžiningos konkurencijos pažeidimams.

Lėta nutarimo įgyvendinimo procedūra

Konkurencijos pažeidimus nustato Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (KT). Nepaisant to, pasitaiko atvejų, kada viešojo administravimo subjektai nevykdo KT nutarimų. Nors KT yra įgaliota prižiūrėti, kaip viešojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimų, KT neturi teisės savarankiškai panaikinti viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto arba sprendimo, kuriuo yra pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 str. Pažeidėjui neįvykdžius KT įpareigojimo panaikinti tokį teisės aktą arba sprendimą, KT gali kreiptis į teismą. Tik teismui priėmus sprendimą ir jam įsigaliojus, Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidžiantis viešojo administravimo subjekto teisės aktas arba sprendimas panaikinamas.

Tokiais atvejais, nors KT ir nustato Konkurencijos įstatymo pažeidimą, pažeista sąžiningos konkurencijos laisvė ilgą laiką neatstatoma. 2013 metais net 7 iš 20 KT vykdytų tyrimų buvo susiję su viešojo sektoriaus veikla. Tačiau net ir Konkurencijos tarybai priėmus sprendimą dėl pažeidimo, žala konkurencijai tęsiasi, kol pats pažeidėjas arba teismas nepanaikina konkurenciją pažeidžiančio teisės akto ar kito sprendimo. Konkurencijos tarybos sprendimu konkurencijos pažeidimas nėra sustabdomas.

Pažeidimas neužtraukia sankcijos

Konkurencijos tarybos nutarimu konstatuojama, jog buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, o pažeidėjas yra įpareigojamas tokį teisės aktą ar sprendimą panaikinti. Skirtingai nei ūkio subjektams, kuriems už KT nutarimų nevykdymą taikomos griežtos sankcijos, viešojo administravimo subjektams už Konkurencijos įstatymo pažeidimus ir net už KT nutarimų nevykdymą negresia jokia atsakomybė ar sankcijos.

Privatiems subjektams ir jų vadovams gali būti taikomos tokios sankcijos:

 1. juridiniams asmenims gali būti skiriama piniginė bauda iki 10 %  bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais;
 2. juridinio asmens vadovui gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu;
 3. piniginė bauda iki 50 000 Lt.

Sprendimas

Būtina, kad KT sprendimai atliktų šias pagrindines funkcijas: kuo greičiau sustabdytų jau vykstančius pažeidimus bei atgrasytų viešojo administravimo subjektus nuo galimų tolimesnių sąžiningos konkurencijos pažeidimų.

Operatyvus vykstančių pažeidimų sustabdymas

Kadangi šiuo metu, KT nustačius pažeidimą, viešojo administravimo subjektai nesibaimindami pasekmių gali tęsti pažeidimą ir toliau daryti žalą konkurencijai bei vartotojams, siūlome tobulinti teisinį reguliavimą suteikiant KT galių skubiau pašalinti pažeidimą.

Tai galima įgyvendinti dviem būdais:

 1. analogiškai kaip ir ūkio subjektų pažeidimų atveju, suteikti teisę Konkurencijos tarybai, gavusiai Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą, įpareigoti viešojo administravimo subjektus atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų neatlikimas padarytų kitiems ūkio subjektams ar visuomenės interesams esminės žalos ar atsirastų nepataisomų pasekmių. Įvykdžius Konkurencijos tarybos nutarimu, priimtu išnagrinėjus bylą, paskirtus įpareigojimus, laikinosios priemonės nebebūtų taikomos;
 2. suteikti KT galią savarankiškai panaikinti viešojo administravimo subjekto priimtą teisės aktą arba sprendimą, kuriuo pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 str.

Pritaikius vieną iš šių siūlomų pakeitimų, būtų galima daug operatyviau reaguoti į konkurencijos pažeidimus ir greičiau užskirsti kelią tolimesnei rinkai daromai žalai.

Atgrasymas nuo tolimesnių pažeidimų

Vienintelis efektyvus būdas teisiniais instrumentais užtikrinti pareigos įgyvendinimą – numatyti sankcijas už tos pareigos nevykdymą.

Siūlome už Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimus viešojo administravimo subjektams ir jų vadovams taikyti analogiškas sankcijas kaip ūkio subjektams:

 1. suteikti Konkurencijos tarybai teisę skirti piniginę baudą valdžios institucijai, pažeidusiai Konkurencijos įstatymo 4 str.;
 2. suteikti Konkurencijos tarybai teisę konkrečiam asmeniui ar asmenims, atsakingiems už Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidusio teisės akto ar kito sprendimo priėmimą, taikyti:
  1. draudimą nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu;
  2. piniginę baudą iki 50 000 Lt.

Sankcijų sistema atgrasytų viešojo administravimo subjektų pareigūnus nuo Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimų ir taip sumažintų konkurencijai bei vartotojams padaromą žalą. LLRI požiūriu, siūlomi sprendimai padėtų didinti Konkurencijos įstatymo 4 str. taikymo efektyvumą.

Taip būtų veiksmingiau apsaugoma sąžininga konkurencija, užkertamas kelias galimiems tolimesniems viešojo administravimo subjektų pažeidimams.