Ekspertizė. Naujasis nutarimas dėl viešųjų pirkimų padidins viešojo sektoriaus išlaidas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nutarimo projektui „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ 14-12546(4)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nutarimo projektą „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ 14-12546(4) (toliau – Projektas), ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Projektas siekia įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, kitas Vyriausybei atskaitingas valstybės institucijas ir įstaigas, Vyriausybės kanceliariją, ministerijas, įstaigas prie ministerijų ir kitas ministerijoms pavaldžias valstybės institucijas, įstaigas:

  • viešųjų pirkimų metu pirkti tik aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo klasės prekes;
  • vykdant viešuosius pirkimus dėl paslaugų teikimo, pirkimo dokumentuose nurodyti, kad, jei paslaugų tiekėjai perkamai paslaugai teikti naudos ir įsigys nurodytas naujas prekes, šios prekės turi būti aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo klasės.

 Projektas viršija Direktyvos 2012/27/ES reikalavimus

Atkreipiame dėmesį, kad Direktyvos 2012/27/ES 6 straipsnis neįpareigoja valstybių narių pirkti tik aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo prekes. Net atvirkščiai – Direktyvos 6 str. 1 dalis aiškiai ir vienareikšmiškai teigia: „Valstybės narės užtikrina, kad centrinės valdžios subjektai pirktų tik III priede nurodytus aukštus energijos vartojimo efektyvumo rodiklius atitinkančius produktus, paslaugas ir pastatus, tiek, kiek tai suderinama su ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, platesnio masto tvarumo aspektais, techniniu tinkamumu, taip pat pakankama konkurencija“ (paryškinta LLRI).

Taip pat Direktyva pabrėžia, kad net ir numatyti įpareigojimai taikomi ne visiems viešiesiems pirkimams, o tik viršijantiems Direktyvos 2004/18/EB 7 straipsnyje nustatytas ribinėms vertes, kurių mažiausia yra 162 000 eurų (prekių pirkimui), o didžiausia – 6 242 000 eurų (darbų pirkimui) [1]. Tuo tarpu Projektas būtų taikomas visiems aukščiau išvardintų organizacijų viešiesiems pirkimams, išskyrus mažos vertės pirkimus, kurie Lietuvoje yra apibrėžiami kaip (1) mažiau nei 58 000 eurų prekių ar paslaugų pirkimui ir (2) 145 000 eurų darbų pirkimui. Tokiu būdu Projektas Direktyvą 2012/27/ES perkelia griežčiau, nei reikalaujama.

Tai reiškia, kad Projekto nuostatos yra smarkiai viršijančios Direktyvos įpareigojimus, o Projekto formuluotės negali būti grindžiamos minėta Direktyva.

Įpareigojimas gali padidinti prekių kainas ir viešojo sektoriaus išlaidas

Paties aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo prekės paprastai būna brangesnės nei aukšto ar vidutinio efektyvumo prekės. Įpareigojimas viešuosiuose pirkimuose pirkti tik paties aukščiausio energetinio efektyvumo prekes padidintų perkamų prekių kainą ir viešojo sektoriaus išlaidas.

Argumentas, neva paties aukščiausio energetinio efektyvumo prekių naudojimas atsipirktų per mažesnes išlaidas energijai, yra netikslus. Atsipirkimas priklauso nuo daugelio veiksnių: pirkinio kainos, energijos kainos, pirkinio naudojimo trukmės ir t.t. Vadovaujantis Direktyvos nuostatomis ir atsakingu požiūriu į finansų valdymą, paties aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo prekių pirkimui pateisinti reikėtų įvesti privalomą atsiperkamumo vertinimą.

Vadovaudamiesi Direktyvos 6 straipsniu, taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikia įvertinti Projekto poveikį konkurencijai. Privalomas tik paties aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo prekių pirkimas iš rinkos gali nepagrįstai pašalinti dalį rinkos dalyvių. Tai savo ruožtu gali papildomai sumažinti konkurenciją, padidinti kainas ir viešojo sektoriaus išlaidas.

Išvados ir pasiūlymai

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas pastabas siūlome:

  1. Iš esmės nepritarti nuostatoms, kad viešuosiuose pirkimuose perkamos prekės ir paslaugos visuomet privalo atitikti aukščiausio energijos vartojimo reikalavimus. Siūlome į Projektą perkelti atitinkamas Direktyvos 6 straipsnio ir III priedo formuluotes, ir Projekto 1.1 punktą išdėstyti taip:

1.1. Vykdydamos viešuosius pirkimus dėl pirkimo ir (ar) nuomos prekių, kurioms taikomi Europos Komisijos deleguotieji reglamentai dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų, ir dėl pirkimo ir (ar) nuomos prekių, atitinkančių efektyvaus vartojimo kriterijus, kurioms taikomi Europos Komisijos reglamentai dėl gaminių ekologinio projektavimo, pirkimo dokumentuose, tik kai tai suderinama su ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, didesniu tvarumu, techniniu tinkamumu, taip pat pakankama konkurencija,  privalo nurodyti, kad prekės turi būti tik aukščiausio energijos vartojimo efektyvumo klasės.

  1. Siekiant atitikimo Direktyvos nuostatoms ir suderinamumo su ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, tvarumu, techniniu tinkamumu, pakankama konkurencija, siūlome Projekte išdėstytą nutarimo redakciją papildyti šia nuostata: “1.5. Jei perkančioji organizacija pirkimo sąlygose prekėms ir paslaugoms nurodo aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo reikalavimą, perkančioji organizacija turi atlikti vertinimą, ar aukščiausio energijos lygio reikalavimas yra suderinamas su ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, didesniu tvarumu, techniniu tinkamumu, nesudaro nepagrįstų kliūčių konkurencijai tarp tiekėjų”.
  1. Atsižvelgiant į LLRI siūlymų 2 punktą, siūlome atsisakyti Projekto 2, 2.1 ir 2.2 dalių, nes priėmus LLRI siūlymų 2 punktą, Projekto 2, 2.1 ir 2.2 nuostatos nebetenka prasmės.

 [1] Ši direktyva taikoma viešosioms sutartims, kurios įeina į jos taikymo sritį ir kurioms netaikomos 10 ir 11 straipsniuose bei 12–18 straipsniuose numatytos išimtys, ir kurių apskaičiuota vertė be PVM yra lygi arba viršija šias ribas:

  1. a) 162 000 eurų kitoms, nei nurodyta b punkto trečioje įtraukoje, viešosioms prekių tiekimo ir paslaugų sutartims, kurias, kaip perkančiosios organizacijos, sudarė centrinės valdžios institucijos, išvardytos IV priede; prekių tiekimo sutarčių, kurias sudaro gynybos srityje veikiančios perkančiosios organizacijos, atvejais ši nuostata taikytina tik sutartims, į kurias įtraukiamos V priede išvardytos prekės;
  2. b) 249 000 eurų:

— viešojo prekių tiekimo ir paslaugų sutartims, kurias sudaro kitos, nei nurodyta IV priede, perkančiosios organizacijos,

— viešojo prekių tiekimo sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, išvardytos IV priede ir kurios veikia gynybos srityje, jei sutartys sudarytos dėl produktų, neįtrauktų į V priedą,

— viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos paslaugoms, išvardytoms II priedo

A dalies 8 kategorijoje, ir paslaugoms telekomunikacijų srityje, išvardytoms 5 kategorijoje, kurių CPV pozicijos atitinka CPC identifikavimo kodus Nr. 7524, 7525 ir 7526 ir (arba) paslaugoms, išvardytoms II priedo B dalyje;

  1. c) 6 242 000 eurų viešosioms darbų pirkimo sutartims.