Ekspertizė energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektui

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektui Nr.14-3912(2)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektą Nr.14-3912(2) ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus.

Projekto 3 str. numato kriterijus, kuriais Lietuvoje turėtų būti didinamas energijos vartojimo efektyvumas. Kriterijai yra šie: privalomumo, teisėtumo, atsakomybės, viešumo, skaidrumo. Siūlome Projekto 3 str. papildyti ekonominio pagrįstumo kriterijumi.

Argumentai:

1. Neįtraukus ekonominio pagrįstumo kriterijaus gali susidaryti tokios situacijos, kuomet privatus ar viešasis sektorius bus priverstas investuoti į brangias ir neatsiperkančias, tačiau energiją taupančias priemones;

2. Direktyvoje 2012/27/ES1, kurią ir įgyvendina Projektas, vienareikšmiškai pažymima ekonominio efektyvumo svarba:

  • 3 straipsnio 1 dalyje pažymima, kad ekonomiškai efektyvaus energijos taupymo potencialas yra viena iš aplinkybių, į kurią reikėtų atsižvelgti formuojant Nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus;
  • 4 c straipsnyje apie pastatų renovaciją pažymima, kad ilgalaikė nacionalinio pastatų fondo strategiją be kita ko sudaro „politika ir priemonės, skirtos skatinti ekonomiškai efektyvią esminę pastatų renovaciją, be kita ko, keliais etapais vykdomą esminę renovaciją” (pabraukta LLRI);
  • 5 straipsnio 1 dalyje aiškiai teigiama, kad „Valstybės narės reikalauja, kad įgyvendinant energijos efektyvumo didinimo priemones, kai tai ekonomiškai efektyvu ir techniškai įmanoma, pirmenybė būtų teikiama tiems centrinės valdžios subjektų pastatams, kurių energinis naudingumas yra žemiausias“ (pabraukta LLRI);
  • 6 straipsnio 1 dalyje teigiama „Valstybės narės užtikrina, kad centrinės valdžios subjektai pirktų tik III priede nurodytus aukštus energijos vartojimo efektyvumo rodiklius atitinkančius produktus, paslaugas ir pastatus, tiek, kiek tai suderinama su ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, platesnio masto tvarumo aspektais, techniniu tinkamumu, taip pat pakankama konkurencija“ (pabraukta LLRI);

3.  Atsižvelgiant į tai, kad Projektas numato „energijos vartojimo efektyvumo didinimo valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus“, t.y. bus pagrindas kitiems teisės aktams, yra ypač svarbu jį papildyti ekonominio pagrįstumo kriterijumi, kad būtų sukurtos tinkamos paskatos energijos taupymo iniciatyvoms;

4. Atkreipiame dėmesį, kad viešieji interesai energetikos sektoriuje nustatomi be kita ko „ekonominio pagrįstumo, mažiausių sąnaudų ir poveikio elektros energijos kainai galutiniams vartotojams kriterijais“ (Elektros energetikos įstatymo 74 str. 5 dalis). Todėl analogiškų saugiklių nustatymas energijos taupymo įstatyminiuose rėmuose yra tinkama ir proporcinga priemonė.


1 Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES, Dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB