Ekspertizė. Drausmins mažmeninės prekybos įmones, kentės vartotojai

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 pakeitimo įstatymo Nr. 13-4033-01(2)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 pakeitimo įstatymo projektą 13-4033-01(2)  ir teikia pastabas.

Įstatymo projektas gali didinti prekių kainas vartotojams

Įstatymo pakeitimu apribojant galimybę dviem ūkio subjektams derėtis dėl prekių kainų, gali kilti kainos vartotojams. Įstatymo Projekte  siūloma pakeisti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 str. 1 d. 5 p. Pakeitimu draudžiama „sieti tiekėjo mažmeninės prekybos įmonei teikiamų prekių kainas ir prekių tiekimo sąlygas su tiekėjo taikomomis prekių kainomis ir prekių tiekimo sąlygomis tretiesiems asmenims.“ Šiuo metu galiojančio įstatymo 3 str. 1 d. yra nurodyti mažmeninės prekybos įmonėms draudžiami atlikti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujantys veiksmai, iš kurių 5 p. nustatytas draudimas mažmeninės prekybos įmonėms reikalauti, jog maisto produktų tiekėjas užtikrintų, kad mažmeninės prekybos įmonei parduodamų prekių kainos bus mažesnės už kitiems pirkėjams parduodamų tų pačių prekių kainas.

Naujoji įstatymo redakcija ženkliai išplečia iki tol galiojusį draudimą. Anksčiau sutartyse buvo draudžiama numatyti tokias sąlygas, kurios įpareigotų tiekėją užtikrinti, kad santykių šaliai produkcija būtų tiekiama mažiausiomis kainomis. Tuo tarpu naujoji redakcija draudžia bet kokius susitarimus, kurie būtų susieti su tiek kitiems mažmenine prekyba užsiimantiems subjektams teikiamos produkcijos kainomis, tiek su visomis kitomis prekių tiekimo sąlygomis. Į šią formuluotę patenka labai platus spektras su tiekėjo ir trečiųjų asmenų santykiais susijusių  sąlygų. Įstatymo pakeitimas praktiškai draustų bet kokias susitarimo sąlygas, kurios būtų susijusios su trečiųjų asmenų ir produkcijos tiekėjo santykiais.

Gali būti, kad uždraudus tokias derybines sąlygas tarp ūkio subjektų, taip be kita ko būtų uždraustos ir nuolaidos, kurios anksčiau būdavo suderamos tarp tiekėjų ir pardavėjų. Paprastai tariant, jei pardavėjas su tiekėju negalės derėtis dėl nuolaidų siedamas tai su savo sutartimis su trečiaisiais asmenimis ir bus priverstas prekes pardavinėti negavęs nuolaidų, tikėtina, kad prekių galutinės kainos bus aukštesnės.

Įstatymo projektu nepagrįstai apribojamos derybos ir sukuriamos skirtingos sąlygos tarp verslo subjektų

Siūlomas suvaržymas yra nepagrįstas, diskriminacinis ir apriboja esminę verslo santykių sudėtinę dalį – derybas. Nėra pagrindo uždrausti derėjimąsi dėl nuolaidų, paremtų galimais santykiais su trečiaisiais asmenimis.

Be to, toks siūlymas vienpusiškai apriboja derybų galimybes mažmeninių prekybos įmonių nenaudai ir taip nepagrįstai reguliuoja „verslas – verslui“ tipo santykius. Teisiniuose santykiuose dažniausiai yra saugoma silpnesnioji susitarimo pusė, kuria paprastai yra pripažįstamas vartotojas („verslas – vartotojui“ tipo santykiai). Tuo tarpu šioje situacijoje ūkiniai santykiai klostosi tarp teisiškai lygiaverčių ūkio subjektų. Suvaržymas yra nepagrįstai taikomas tik vienai ir konkrečiai derybų pusei – mažmeninės prekybos įmonėmis.

Svarbu, kad „tiekėjas“ gali būti ir ne maisto produktų gamintojas, o ūkio subjektas, užsiimantis didmenine prekyba. Siūlomu projektu ūkio subjektui, užsiimančiam didmenine prekyba yra taikomas palankesnis teisinis reguliavimas nei ūkio subjektui užsiimančiam mažmenine prekyba. Toks vieno prekybos segmento išskyrimas yra nepagrįstas, o ūkinės veiklos reguliavimo poreikis – neįrodytas.

Siūlomi pakeitimai sukuria nevienodas taisykles ūkio subjektams ir taip prieštarauja lygių konkurencijos taisyklių visiems ūkio subjektams principui.

Dėl nesąžiningų veiksmų sampratos

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 str. numatyti veiksmai, kurie yra laikomi nesąžininga konkurencija. Visi šiame straipsnyje draudžiami veiksmai apriboja mažmenine prekyba užsiimančių subjektų galimybes derėtis su tiekėjais. Tai reiškia, kad vienai iš santykių pusių yra apribojama derybinė pozicija.

Tokiu būdu įstatymo projektu siekiama sugriežtinti verslo subjektų veiklos reguliavimą. Pagrindine to priežastimi nurodoma tai, kad Konkurencijos taryba nustatė, jog šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas realybėje yra pakankamai lengvai apeinamas. Tačiau prieš griežtinant verslo sąlygas apsunkinantį reguliavimą, nėra įrodoma, kodėl tokie veiksmai apskritai turėtų būti laikomi nesąžiningais.

Kaip  minėta anksčiau, tokio pobūdžio santykiai klostosi tarp dviejų teisiškai lygiaverčių ūkio subjektų. Pastebėtina, kad įstatymų leidėjas numato kriterijus, kuriais remiantis tam tikri mažmenine prekyba užsiimantys subjektai yra laikomi turinčiais didelę rinkos galią, tačiau darant sutartis šie subjektai teisiškai yra lygiaverčiai ir turi lygias teises sudarant sutartis. Tai reiškia, kad šiems skirtingiems subjektams turėtų būti paliekama teisė patiems nuspręsti, kokias sąlygas įtraukti į sutartis, o kokių ne. Tokiu atveju, jei vienos iš šalių netenkina kuri nors  sąlyga, ji turi teisę tiesiog nesudaryti sutarties su kita sutarties šalimi. Dėl šios priežasties toks reguliavimas yra nereikalingas, nes tik riboja santykių šalių teisę pasirinkti savo veiksmus.

Apsauga nuo dominuojančio rinkos dalyvio veiksmų jau yra reglamentuojama Konkurencijos įstatymu

Jei įstatymo projektu siekiama apriboti rinkos dalyvio, kurį Projekto rengėjas laiko dominuojančiu, veiksmus. Pažymėtina, kad šią funkciją jau atlieka Konkurencijos įstatymo 9 str. nuostata. Be to, Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis jau ir taip numato pačią griežčiausią dominavimo prezumpciją[1] išskirtinai mažmeninės prekybos įmonėms. Tai reiškia, kad nuo dominuojančio rinkos dalyvio neleistinų veiksmų (ypač mažmeninėje prekyboje) jau yra saugoma Konkurencijos įstatymu, todėl šis reguliavimas apskritai yra perteklinis.

Išvados ir pasiūlymai.

Siūlome nepritarti 13-4033-01(2) Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 pakeitimo įstatymo projektui ir inicijuoti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo atšaukimą.

 


[1] Dominuojanti padėtis – vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri sudaro galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas (išskyrus mažmenine prekyba besiverčiantį ūkio subjektą) užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš trijų ar mažesnio skaičiaus ūkio subjektų (išskyrus mažmenine prekyba besiverčiančius ūkio subjektus), kuriems tenka didžiausios atitinkamos rinkos dalys, kartu sudarančios 70 procentų ar didesnę atitinkamos rinkos dalį, užima dominuojančią padėtį. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad mažmenine prekyba besiverčiantis ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 30 procentų. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš trijų ar mažesnio skaičiaus mažmenine prekyba besiverčiančių ūkio subjektų, kuriems tenka didžiausios atitinkamos rinkos dalys, kartu sudarančios 55 procentų ar didesnę atitinkamos rinkos dalį, užima dominuojančią padėtį.