Ekspertizė. Draudimų vykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mažiau, bet žalingų nuostatų vis dar yra

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Šilumos ūkio įstatymo Šilumos ūkio įstatymo 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui XIP 4487(3)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Šilumos ūkio įstatymo 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

Projektu siekiama sumažinti ūkio objektų skaičių, kuriems draudžiama vykdyti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros veiklą. Šį draudimą įteisino nuo 2011 m. lapkričio mėn. 1 d. įsigaliojęs Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 123-5816).

Pritariame įstatymo projekte numatytam draudimų sumažinimui. Tačiau primename, kad išliekantys draudimai taip pat yra nepagrįsti, ribojantys daugiabučių namų savininkų pasirinkimo teisę. Raginame panaikinti šias 2011 m. įvestas žalingas nuostatas. Tuo tikslu pridedame 2011-06-07 LLRI rašte 1.16-33 dėl įstatymo projekto XIP-2851(5) išdėstytus argumentus, kodėl nevertėtų drausti šilumos tiekėjams prižiūrėti daugiabučių namų šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų.


 

Įstatymo projektas gali ne padidinti, o sumažinti konkurenciją Priežiūros veikloje

Sunkiai tikėtina, kad siūlomas reguliavimas galėtų padidinti konkurenciją tarp Priežiūros įmonių. Pirma, jei visos veikiančios įmonės įvykdytų įstatymo projekto reikalavimus ir atskirtų priežiūros įmones nuo šilumos tiekimo įmonių, vien dėl to priežiūros įmonių skaičius nepasikeistų. Antra, labiau tikėtina, kad kai kurios priežiūros įmonės, negalėdamos naudotis integracijos su šilumos tiekimo įmonėmis teikiama nauda (pvz., finansų masto ekonomija), gali apskritai pasitraukti iš rinkos. Tokiu atveju, konkurencija Priežiūros rinkoje ne padidėtų, o priešingai – sumažėtų.

Įstatymo projektas gali padidinti Priežiūros kainą vartotojams

Atkreipiame dėmesį, kad situacija, kuomet produkto (energijos) tiekėjas kartu teikia ir įrenginių, reikalingų energijos vartojimui, priežiūrą, yra plačiai paplitusi (pvz., AB „Lesto“ tiekia elektros energiją ir prižiūri elektros energijos skaitiklius). Tokia vertikali integracija gali sumažinti produktų ar paslaugų kainas ir taip būti naudinga vartotojams.

Draudžiant priežiūros įmonėms būti susijusioms nuosavybės ar valdymo ryšiais su šilumos tiekimo įmonėmis, iš šilumos sektoriuje veikiančių įmonių yra atimama galimybė naudotis finansų masto ekonomija, konsoliduoti finansinius išteklius, mažinti veiklos riziką, o svarbiausia – mažinti prekių ir paslaugų kainas. Todėl vertikalios integracijos uždraudimas ilgalaikėje perspektyvoje gali padidinti veiklos sąnaudas ir kainas vartotojams.

Pažymėtina, kad jei Priežiūros paslaugas teikiančios įmonės taikysis prie įstatymo reikalavimų, t.y. atsisakys ryšių su šilumos tiekėju, ar kurs naujas įmones, jos neišvengiamai patirs išlaidų. Šias išlaidas reikės padengti iš rezervų ar perkelti vartotojui. Kitaip tariant, ir įmonės, ir vartotojai neabejotinai patirs išlaidų, o tai gali padidinti Priežiūros kainą vartotojams.

Siūlomas reguliavimas yra griežtesnis nei  3-iojo ES energetikos paketo nuostatos

Pažymėtina, kad net 3-čiasis ES energetikos paketas (taikomas elektros ir dujų sektoriams) taiko mažesnius apribojimus įmonėms nei siūlomas Įstatymo projektas. Net griežčiausiu laikomas „pirmasis“ direktyvos įgyvendinimo būdas riboja vertikalią integraciją tik tarp energijos tiekėjo ir tinklų valdytojo (arba tarp energijos gamintojo ir tinklų valdytojo). Vertikali integracija, ar ryšiai tarp, pvz., energijos įrenginių prižiūrėtojo ir energijos tiekimo įmonės nėra ribojami.“

Įvedamas reguliavimas yra neproporcingas, diskriminuojantis šilumos tiekimo įmones ir Priežiūros įmones

Siūlomas  reguliavimas nėra taikomas kitose ūkio šakose. Šiuo požiūriu Projektas sukuria beprecedenčius apribojimus įmonėms, veikiančioms šilumos sektoriuje ir diskriminuoja šias įmones kitų ūkio šakų atžvilgiu.

Įstatymo projektas smarkiai apriboja vertikalios integracijos galimybes šilumos sektoriuje

Uždraudžiant Priežiūros veikla verstis šilumos tiekėjui (ar su juo susijusioms įmonėms) iš esmės yra uždraudžiama vertikali integracija, kiek tai yra susiję su Priežiūros veikla. Tačiau šis draudimas palies ne tik Priežiūros įmones, bet ir šilumos tiekėjus. Šilumos tiekėjai privalės atsisakyti ryšių su Priežiūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis; Priežiūros paslaugas teikiančios įmonės turės atsisakyti ryšių su šilumos tiekėjais.“