Ekspertizė. Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo

LLRI išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo“ projektą[1] (Reg. Nr. 18-3968(2)) (toliau – Nutarimas) ir LRV posėdžio protokolo projektą (toliau – Protokolas), ir teikia savo pastabas.

Pritariame, kad konsolidavus valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, gali būti efektyviau valdomi valstybės informaciniai ištekliai ir taupomi mokesčių mokėtojų pinigai.

Tačiau Nutarimas su Protokole nurodytais numatomais sprendimais kelia abejonių. Ypač numatoma Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimo įstatyme įtvirtinti  prievolė valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojams, atitinkantiems Vyriausybės patvirtintus kriterijus, naudotis išskirtinai tik saugiu valstybinių duomenų perdavimo tinklu ir visas (ne tik ypatingo saugumo ar apsaugos reikalaujančias) jų valdomas informacines sistemas ir registrus laikyti valstybės duomenų centruose (žr. Protokolo 2.2 p.). Nei Nutarime, nei Protokole nėra pagrįsta, kodėl šios institucijos neturėtų arba negalėtų šių paslaugų pirkti iš privačių rinkos dalyvių.

Valstybinės informacinė sistema apibrėžiama kaip „valstybės institucijai (institucijoms) ar valstybės įstaigai (įstaigoms) teisės aktų nustatytoms funkcijoms, išskyrus vidaus administravimą, atlikti reikalingą informaciją apdorojanti teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visuma“. Tačiau ne visos valstybės institucijų arba įstaigų atliekamos funkcijos ar registrai reikalauja ypatingos apsaugos (pvz., LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo kontekste). Todėl nematome priežasčių, kodėl su tokiomis funkcijomis susijusios informaciniai ištekliai arba sistemos negalėtų būti tvarkomos, naudojantis privačių paslaugų teikėjų paslaugomis.

Atkreipiame dėmesį, kad Nutarime nėra nurodyta, kuriais atvejais valstybės institucijos ar įstaigos turėtų naudotis privačių IT rinkos dalyvių paslaugomis.

Toks ūkinės veiklos reguliavimas interpretuotinas kaip sukuriantis nepagrįstas kliūtis ūkinės veikos laisvei bei išskirtines veiklos sąlygas valstybiniams duomenų centrams. Todėl rekomenduojame kreiptis į LR Konkurencijos tarybą dėl išaiškinimo, ar toks reguliavimas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.

Siūlome atkreipti dėmesį į šiuo laišku LLRI išsakytas abejones ir įsitikinti, kad Nutarimu ir Protokolu planuojami atlikti veiksmai neprieštarautų LR Konstitucijos 46 str. ir LR konkurencijos įstatymo 4 str. nuostatoms.

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6cb4f7803c8b11e884a38848fe3ec9e2?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3e843545-5fba-4e05-ab8c-99d7170947e2