Ekspertizė dėl įspėjimų apie galimą žalą sveikatai ant tabako gaminių pakuočių

Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo 14(1) straipsniu bei II skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo projekto.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo 14(1) straipsniu bei II skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo projektą (Projektas) ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Projekte įšdėstyta 8 str. redakcija gali būti interpretuojama ir pritaikyta kaip de facto „balto pakelio“ (angl. – plain packaging) principas. Manome, kad kol šio principo Lietuvoje nenuspręsta taikyti, nereikėtų sudaryti galimybių tokio principo įvedimui.
Ši grėsmė kyla dar ir dėl to, kad Projektas daug reguliavimo kompetencijos palieka poįstatyminiams aktams ir įgaliotajai institucijai (8 str. 12 dalis).

„12. Tekstinius įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai pavyzdžius, <…> šiems įspėjimams privalomą skirtį plotą ir kitus įspėjimų pateikimo reikalavimus nustato Įspėjimų apie galimą žalą sveikatai pateikimo ant tabako gaminių pakuočių taisyklės, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija“ (pabraukta LLRI).

Įgaliotojai institucijai paliekama diskrecija nustatyti tokius reikalavimus tabako projekto ženklinimui, kurie de facto atitiktų „balto pakelio“ nuostatas (pavyzdžiui, nustatant, kad įspėjimai turi užimti 90 proc. pakuotės ploto).

Be to, turint galvoje reguliavimo poveikį, tikslinga būtų šiuos esminius reguliavimus nustatyti įstatymu, o ne poįstatyminiu aktu.
Atkreipiame dėmesį, kad LR Seime yra užregistruoti įstatymo projektai XIIP-2873 ir XIIP-2874, reglamentuojantys panašius aspektus kaip ir šis Projektas. Mūsų nuomone, naudinga būtų sulaukti įstatymo projekto XIIP-2873 ir XIIP-2874 svarstymo pabaigos ir tik tada toliau svarstyti šį Projektą.

Siūlymai:

1. Sustabdyti įstatymo svarstymą, iki kol priimti įstatymo projektai XIIP-2873 ir XIIP-2874.
2. Įvertinti grėsmę, kad Projektas gali įteisinti „balto pakelio“ principą ir atitinkamai pakoreguoti projektą: esminius reguliavimo parametrus, kurie dabartinėje Projekto redakcijoje yra paliekami poįstatyminiams teisės aktams ir įgaliotajai instituciijai, perkelti į atitinkamus įstatymus.