Ekpertizė dėl pieno produktų ženklinimo

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo projekto Nr. 15-10807 Dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-612 “Dėl pieno ir pieno gaminių, kuriuos ženklinant turi būti nurodoma pieno, kaip sudedamosios dalies kilmės šalis, sąrašo ir pieno, kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno ir pieno gaminių dalis, kilmės šalies ženklinimo aprašo patvirtinimo.”

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo projektą Nr. 15-10807 dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-612 “Dėl pieno ir pieno gaminių, kuriuos ženklinant turi būti nurodoma pieno, kaip sudedamosios dalies kilmės šalis, sąrašo ir pieno, kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno ir pieno gaminių dalis, kilmės šalies ženklinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus.

Įsakymu siūloma, kad pienas ir pieno gaminiai, įtraukti į Įsakymo 1.1 papunktyje nurodytą sąrašą, kurių pieno, kaip sudedamosios dalies, kilmės šalis yra Lietuva, patiekti rinkai arba paženklinti iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir neatitinkantys aprašo reikalavimų, gali būti parduodami iki jų tinkamumo vartoti termino pabaigos. Taip pat siūloma, kad pieno perdirbimo įmonių turimos pieno ir pieno gaminių, įtrauktų į apraše nurodytą sąrašą ir neatitinkančių aprašo reikalavimų, kurių pieno, kaip sudedamosios dalies, kilmės šalis yra kita nei Lietuva, etiketės ir pakuotės gali būti naudojamos, kol pasibaigs jų atsargos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Dėl prekių ženklinimo

Koreguojamu Įsakymu įtvirtinta pareiga gaminių etiketėse nurodyti, kokioje ES valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje primelžtas pienas, kuris naudojamas, kaip sudedamoji dalis. Taip pat nurodyti visas valstybes nares ar trečiąsias šalis, jei pienas primelžtas ne vienoje šalyje.

Atkreipiame dėmesį, kad toks reguliavimas yra išplėstas lyginant su tuo, kuris buvo siūlomas anksčiau ir kuris buvo svarstomas politinėse diskusijose, priimant Ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Tiek ankstesnėje Įstatymo redakcijoje, tiek diskutuojant dėl naujos įstatymo redakcijos, buvo svarstoma, tokia nuostata „Lietuvos pieno perdirbimo įmonių pagaminti pieno gaminiai, tiekiami į Lietuvos rinką, turi būti ženklinami, nurodant, kad pieno gaminiai yra pagaminti iš lietuviško žalio pieno.“ Tai reiškia, kad būtų žymimi tik iš lietuviško žalio pieno pagaminti pieno gaminiai. Tuo tarpu dabartinis reguliavimas taiko didesnę administracinę naštą ir imperatyviai nurodo žymėti visų Lietuvos perdirbėjų Lietuvos rinkai tiekiamų pieno produktų žaliavos kilmę.

Toks reguliavimas tik sukuria papildomas išlaidas pieno produktų gamybos ir prekybos grandinėje ir niekaip neprisideda prie pagrindinio Įstatymo tikslo įgyvendinimo – apriboti žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningus veiksmus perkant – parduodant žalią pieną.

Taip pat pastebime, kad jei pieno produktų gamintojai ar pardavėjai įžvelgia poreikį specialiai ženklinti produktus, nurodant kilmę, jie taip ir daro. Priverstinis prekės ženklinimas, kai tam nėra jokių priežasčių, tik padidina galutinę prekės kainą, užkrauna papildomą administracinę naštą gamintojams, pardavėjams ir kontrolės institucijoms.

Dėl šių priežasčių siūlome nepritarti Įsakymui ir inicijuoti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-612 “Dėl pieno ir pieno gaminių, kuriuos ženklinant turi būti nurodoma pieno, kaip sudedamosios dalies kilmės šalis, sąrašo ir pieno, kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno ir pieno gaminių dalis, kilmės šalies ženklinimo aprašo patvirtinimo” panaikinimą.