Pozicija. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo (Nr. 11-3446-01)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13, 22, 25, 27 ir 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (toliau – Įstatymas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.
Įstatymu inicijuojamas Europos Sąjungos direktyvos dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (89/391/EEB) bei direktyvos, pateikiančios papildomas priemones, skatinančias gerinti terminuotuose arba laikinuose darbo santykiuose esančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe (91/383/EEB) nuostatų įgyvendinimas.
Dėl informacijos apie darbuotojų priėmimo dirbti pagal atitinkamą terminuotą darbo sutartį arba laikinojo darbo sutartį gavimo
Įstatymo 25.11str. numato darbdavio įpareigojimą užtikrinti, „kad darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai arba juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fizinis asmuo, atliekantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, gautų visapusišką informaciją apie darbuotojų priėmimą dirbti pagal atitinkamą terminuotą darbo sutartį arba laikinojo darbo sutartį“.
Šia nuostata siekiama įgyvendinti direktyvos 91/383/EEB 6 straipsnį, kuris reikalauja valstybes nares imtis priemonių užtikrinant, kad už darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugą ir prevenciją atsakingi asmenys būtų informuoti apie pagal terminuotas ar laikinąsias darbo sutartis priimtus darbuotojus. Tačiau minėtu straipsniu įpareigojama teikti informaciją tik tokia apimtimi, kuri reikalinga deramai vykdyti su darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga ir prevencija susijusią veiklą. Todėl Įstatymo įtvirtinamas visapusiškos informacijos apie įdarbinamus asmenis pagal trumpalaikes ir laikinąsias darbo sutartis, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos užtikrinimo, gavimo principas yra per platus.
Iš minėtos direktyvos spręstina, kad su darbuotoju, dirbančiu pagal trumpalaikę ar laikinojo įdarbinimo sutartį, susijusi informacija, reikalinga darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugai, yra apie tai, kokia profesinė kvalifikacija, įgūdžiai ar medicininė priežiūra yra reikalaujama pagal teisės aktus ir kokių padidintos rizikos pavojų gali kilti dirbant susitartą darbą (3 str.). Direktyva neįpareigoja teikti visapusiškos informacijos apie priimtus dirbti asmenis.
Visapusiškos informacijos teikimas apie darbuotojų priėmimą dirbti pagal atitinkamą terminuotą darbo sutartį arba laikinojo darbo sutartį, pirmiausia, būtų nepagrįsta papildoma administracinė ir organizacinė našta. Dėl plačios nuostatos interpretavimo galimybės, informaciją apie priėmimą dirbti sudaro ir sutarties sąlygos bei kiti galimai konfidencialūs duomenys (vargiai turintys ką nors bendro su darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugą vykdančių asmenų funkcijomis). Toks reguliavimas sudarytų pagrindą už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingiems asmenims reikalauti ir gauti su jų funkcijomis nesusijusią informaciją bei taip pažeisti tiek darbuotojo, tiek darbdavio sutartinius interesus.
Darbuotojų sauga ir sveikata būtų labiau užtikrinta, o už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingiems asmenims būtų paprasčiau vykdyti savo funkcijas, aiškiai apibrėžus darbdavio pareigos teikti informaciją turinį, t.y., nustačius baigtinį reikalingos pateikti informacijos sąrašą. Atkreiptume dėmesį į Ūkio ministerijos bei Teisingumo ministerijos iniciatyvą optimizuoti institucijų atliekamas priežiūros funkcijas (Vyriausybės 2011 m. liepos 13d., nutarimą Nr. 873 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4d. nutarimo  Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo“ ), kurios vienas iš prioritetų yra sukurti ir taikyti baigtinius ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų (priežiūros sričių) tikrinamų aspektų klausimynus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. liepos 3d. pasitarimo protokolas Nr.30, 2.2 str.). Reikalingos pateikti informacijos sąrašas bei tikrinamų aspektų klausimynas leistų konkretizuoti už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingų asmenų funkcijas, užtikrintų skaidrumą, mažintų administracinę naštą bei prisidėtų prie efektyvesnio darbuotojų saugos ir sveikatą apsaugos organizavimo.
Siūlome koreguoti 25.11 str., atitinkamai keičiant, jog darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas atliekantys asmenys turi gauti „reikalingą informaciją apie darbuotojų priėmimą dirbti pagal atitinkamą terminuotą darbo sutartį arba laikinojo darbo sutartį, darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe reikalinga apimtimi“ ir nustatyti baigtinį reikalingos pateikti informacijos sąrašą bei sudaryti pavyzdinį tikrinamų aspektų klausimyną.