erslo sąlygų gerinimo ir nereikalingų rinkos suvaržymų panaikinimo priemonių rengimo laikinųjų darbo grupių vadovų, pavaduotų susirinkimo, vykusio 2001 gegužės mėn. 30 d., m e m o r a n d u m a s

2001 m. gegužės 30 d. įvyko Saulėtekio komisijos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo Priežiūros komisijos nariai ir darbo grupių vadovai. Elena Leontjeva ir Ugnius Trumpa posėdžio dalyviams pristatė instituto parengtus saulėtekio principus bei strateginius planus , supažindino su dereguliavimo metodologija, pateikė rekomendacijų, kaip reikia nagrinėti verslo problemas ir formuluoti sprendimus. Posėdyje buvo pristatyta instituto atlikta važtaraščių analizė ir pasiūlymai, kurie nuo liepos mėnesio turėtų būtų įgyvendinti (Vyriausybė pasiryžusi panaikinti privalomus važtaraščius), bei žemės įsigijimo ir statybų derinimo procedūrų analizė. Šios rekomendacijos leis darbo grupėms dirbti efektyviai ir kryptingai, laikantis bendrų principų. Instituto vadovai apibendrino „pirmojo saulėtekio” pamokas ir rekomendavo, ką turėtų daryti Ūkio ministerija ir Vyriausybė, kad saulėtekis būtų efektyvus. Posėdžio dalyviai nutarė kreiptis į Vyriausybės vadovus su memorandumu, kurio tikslas – sustabdyti verslo sąlygas bloginančių sprendimų priėmimą, padidinti vyriausybės darbo viešumą, jos pasišventimą saulėtekio idėjai.
 
Memorandumas
Į šios Vyriausybės atnaujintos saulėtekio komisijos darbą įsitraukė šimtai žmonių. Aštuoniose darbo grupėse rengiami pasiūlymai, kaip gerinti verslo aplinką. Vyksta metodologijos tobulinimas, stengiamasi išvengti anksčiau išryškėjusių klaidų, vieningų principų nesilaikymo ir t.t. Įsipareigodami padaryti viską, kad komisijos darbas būtų kuo sklandesnis ir efektyvesnis, turime pažymėti, kad verslo sąlygų gerinimas priklauso ne tik nuo komisijos, bet ir – didele dalimi – nuo Vyriausybės veiksmų, principų ir prioritetų. Todėl manome, kad, siekdama greito ir rezultatyvaus verslo sąlygų gerinimo ir nereikalingų rinkos suvaržymų panaikinimo, Vyriausybė turėtų:
·  savo nutarimu patvirtinti konkrečius tikslus, principus, darbus ir vykdytojus verslo sąlygoms pagerinti; užtikrinti Vyriausybės ir saulėtekio komisijos veiksmų koordinavimą bei valstybės institucijų atstovų dalyvavimą komisijoje, atstovaujant oficialią poziciją;
·  paskelbti moratoriumą verslo sąlygas bloginančių teisės aktų priėmimui ir sukurti mechanizmą, leisiantį jo laikytis;
·  kuo sparčiau apsvarstyti LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo” dalinio pakeitimo projektą, kuris Ūkio ministerijos 2001 05 14 d. raštu Nr.10-01-3764 pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir atsižvelgti į siūlomus pakeitimus;
·  atlikti reviziją, kaip buvo įgyvendinti ir kokių rezultatų davė seniau pateikti ir aprobuoti saulėtekio komisijos pasiūlymai;
·  laikytis Vyriausybės darbo reglamento, nepriiminėti tinkamai nepateiktų ir neapsvarstytų projektų;
·  užtikrinti svarstytinų projektų viešumą, talpinant juos į vyriausybės interneto svetainę bent dešimt dienų prieš svarstymą Vyriausybės posėdyje, o skubiais atvejais – bent penkias dienas prieš tokį svarstymą.
Susirinkimo vardu
LLRI prezidentė

Elena Leontjeva