Nuo priemonių plano aiškiau nepasidarė

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių projektas nesiremia strateginio planavimo principu, todėl jame trūksta konceptualumo ir kryptingumo, teigia Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertai. Jie perspėja, kad vadovaujantis tokiu planu įgyvendinti žmonių mandatą gavusią Vyriausybės programą bus nelengva.

 

Nors parengtas solidus dokumentas ir nemažai jame numatytų priemonių leis pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, kai kurių priemonių tikslingumą sunku įvertinti, kitos atrodo labiau reikalingos biurokratams negu žmonėms. Dalis numatytų veiksmų apskritai prieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms. Pavyzdžiui, Vyriausybės programoje aiškiai numatyta atsisakyti žemės paskirties nustatymo, o priemonių projekte planuojama pereiti prie dar smulkmeniškesnio žemės paskirties – jos pobūdžio nustatymo.

 

“Skaitant priemonių projektą, susidaro įspūdis, kad Vyriausybės darbo startui skirtas laikas nebuvo panaudotas konceptualiems sprendimams rasti, veiksmų principams išgryninti. Todėl pernelyg dažnai numatoma pradėti rengti koncepcijas ten, kur būtina skubiai veikti, o neatidėliotinus darbus numatoma nukelti į 2002 – 2004-uosius metus”, teigia LLRI prezidentė Elena Leontjeva, kurį pateikė Vyriausybei detalų sąrašą darbų, kurių reikia imtis nedelsiant.

 

Vyriausybės programos įgyvendinimą, anot ekspertų, trikdys tai, kad neįvardinti konkretūs, išmatuojami uždaviniai. Akivaizdu, kad siekiant panaikinti biudžeto deficitą, apriboti valstybės investicijas ir skolinimąsi, sumažinti perskirstymą ir valstybės funkcijas, būtina ne “griežtinti tvarką” ir “tobulinti kriterijus”, ką iki šiol vienodai bergždžiai darė visos vyriausybės, bet pamečiui nustatyti konkrečius kiekybinius uždavinius.

 

Kadangi visų numatytų darbų neįmanoma atlikti vienu metu, Vyriausybė turėtų išskirti prioritetus, kurie leistų kryptingai spręsti aktualiausias problemas – mažinti nedarbą, pažaboti išsikerojusią biurokratiją, gerinti žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas. LLRI ragina Vyriausybę nustatyti visoms ministerijoms ir valstybės institucijoms konkrečius uždavinius, būtinus darbus ir terminus šiems prioritetams įgyvendinti:

sumažinti valstybės funkcijas, institucijas ir išlaidas, užtikrinti valstybės tarnybos efektyvumą;

pagerinti ekonominės veiklos sąlygas, naikinant biurokratines kliūtis, supaprastinant taisykles, mažinant mokesčių naštą;

privatizuoti valstybės turtą, įvesti rinkos principus į sritis, šiuo metu valdomas valstybės, privatizuoti arba kontraktuoti šiuo metu valstybės atliekamas funkcijas.

Ekspertų teigimu, Vyriausybė turi pirmiausia sutvarkyti savo pačios veiklą, atsiriboti nuo nederamų darbų ir nukreipti visos valstybės tarnybos darbą rinkiminiams pažadams įvykdyti. “Iškėlusi kovos su korupcija vėliavą, Vyriausybė dabar privalo nuosekliai mažinti biurokratų ir skirstytojų galias, o ne vien tik stiprinti operatyvinę veiklą,” sako Elena Leontjeva.

 

LLRI pateiktos pastabos ir rekomendacijos apima valstybės valdymą ir teisės sistemą, biudžeto ir finansų politiką, privatizavimą, verslo sąlygų išlaisvinimą (prekybą prekių ženklinimą, licencijavimą, įmonių steigimą, veiklą ir atskaitomybę), muitinių procedūras, urbanistinę veiklą ir statybas, sveikatos apsaugą, transportą, būsto politiką ir kita.

 

Prireikus išsamesnės informacijos, žiūrėkite pridėtą medžiagą:

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių projekto.