Ekspertizė. Dėl centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų suteikimo Vyriausybinių ryšių centrui

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų suteikimo Vyriausybinių ryšių centrui prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento projektą (11-2794-01) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.
Nutarimo projekto pirmajame punkte siūloma suteikti Vyriausybinių ryšių centrui prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas perkant viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas.
LLRI pritaria viešųjų pirkimų sistemos centralizavimui. Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas yra suteikta Centrinei projektų valdymo agentūrai. Ji atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas ir perkant viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas. Pirkimai yra kontroliuojami Viešųjų pirkimų tarnybos. Visų viešųjų pirkimų centralizavimas leidžia perkančiosioms organizacijoms efektyviau ir skaidriau vykdyti viešuosius pirkimus.
Iš pirkimų centralizavimo pozicijos nesuprantama, kodėl siūloma atsisakyti ar daryti išimtį egzistuojančiai viešųjų pirkimų tvarkai. Centrinės perkančiosios organizacijos statuso suteikimas Vyriausybinių ryšių centrui prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento perkant viešąsias fiksuotojo ryšio paslaugas iš esmės decentralizuotų egzistuojančią sistemą ir sukurtų precedentą tolesnei decentralizacijai. Tokie sisteminiai pakeitimai prieštarautų egzistuojančios tvarkos principams ir tikslams ir potencialiai blogintų viešųjų pirkimų procesų efektyvumą ir skaidrumą. Vyriausybinių ryšių centras ir dabartinėmis sąlygomis gali teikti paslaugas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms, kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų bei valstybės įstaigoms ir įmonėms pagal bendrą viešųjų pirkimų tvarką, jeigu atitinka kriterijus ir gali pasiūlyti paslaugas geriausiomis sąlygomis.
Tuo atveju, jeigu būtų nutarta decentralizuoti sistemą, Vyriausybinių ryšių centras neturėtų atlikinėti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų, nes pats yra potencialus paslaugų tiekėjas. Kai paslaugas tiekia ir perka ta pati organizacija, kyla interesų konfliktas.
LLRI siūlo nepritarti nutarimo projektui, nes pakeitimai prieštarautų viešųjų pirkimų sistemos centralizavimui ir sukeltų interesų konfliktą.