Analizė. Apie Lietuvos prekybos režimo atitiktį Europos Bendrijos sutarčiai

2003 m. spalį – 2004 m. vasarį LLRI įgyvendino projektą, kurio metu buvo atlikta sisteminė Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su eksporto, importo ir tranzito procedūromis, peržiūra, įvertinta jų atitiktis Europos Bendrijų sutarties 28–30 straipsniams, nustatantiems, kad prekyboje tarp ES šalių negali būti taikomi kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės. Tyrimą LLRI atliko laimėjęs Ūkio ministerijos skelbtą konkursą.
Analizė buvo atlikta remiantis 2003 m. galiojusiais Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, kitais norminiais teisės aktais ir Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2003 metų versija.
Kaip rodo atlikta analizė, dalis Lietuvos teisės aktuose numatytų netarifinių apribojimų prekybai su kitomis valstybėmis narėmis neatitinka ES teisėje nustatytų principų ir prieštarauja Europos Bendrijų sutarties 28-30 str. nuostatoms. Šie neatitikimai turėtų būti ištaisyti iki Lietuvos narystės ES datos, nes, neužtikrinus ES teisės įgyvendinimo, Europos Komisija, valstybės narės ar nuostolius dėl apribojimų patyrę asmenys Lietuvą gali būti paduoti į teismą. Nepagrįstų apribojimų taikymas riboja prekybą ir sukuria papildomus kaštus šalies ekonomikai, o galiausiai ES sutarties nuostatų nesilaikymas gali lemti ir finansinių baudų Lietuvai taikymą.
Toliau pristatomas LLRI atliktas tyrimas.