Ekspertizė. Dėl Aplinkos ministro įsakymo „Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projekto

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išanalizavo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro „Įsakymo dėl aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. Įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – įsakymo projektas), kuriuo siūloma į atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą neįrašyti popierines ir kartotines pakuotės atliekas eksportuojančias (išvežančias) įmones. Teigiama, kad taip norima skatinti atliekų perdirbimą šalies viduje. LLRI nuomone, toks pakeitimas ekonomiškai bei teisiškai nepateisinamas.

Siūlomas pakeitimas yra žalingas ir nepateisinamas ekonominiu požiūriu

Įsakymo projektas vienašališkai apribotų konkurenciją popieriaus ir kartono atliekų tvarkymo rinkoje. Galėdamos išduoti pažymas, atleidžiančias nuo mokesčio už aplinkos teršimą, atliekas eksportuojančios įmonės tiesiogiai konkuruoja (užsienyje esančios atliekų perdirbimo įmonės – netiesiogiai) su šalies viduje atliekas perdirbančiomis įmonėmis. Draudimas eksportuojančioms įmonėms išduoti pažymas, apribotų konkurencijos sąlygas užsienio šalių atliekų perdirbimo įmonėms, kurios, galbūt, gali siūlyti palankesnes sąlygas Lietuvos įmonėms nei atliekų perdirbimo įmonės šalies viduje.

Konkurencijos ribojimas tiesioginiai kels pažymų, atleidžiančių nuo mokesčio už aplinkos teršimą, kainą. Taip pat netiesiogiai kels vartojimo kainas tiems produktams, kuriuos gamina mokestį už aplinkos teršimą mokančios įmonės. Bet koks paslaugos teikėjų rato apribojimas lems paslaugos kainų didėjimą.

Pakuotės atliekų tvarkymo tikslas nėra skatinti šalies viduje veikiančias atliekų tvarkymo įmones. Šis tikslas yra apsaugoti aplinką nuo pakuočių ir pakuočių atliekų poveikio arba tą poveikį sumažinti ir taip užtikrinti aukštą aplinkosaugos lygį. Didesnė atliekų tvarkytojų konkurencija lemia mažesnę atliekų tvarkymo kainą, taigi ir efektyvesnį atliekų tvarkymą. Todėl atliekų tvarkytojų konkurencijos apribojimas reikš siekį mažinti atliekų tvarkymo efektyvumą, taigi prieštaraus pačiam pakuotės atliekų tvarkymo tikslui.

Siūlomas pakeitimas yra neleistinas teisiniu požiūriu

Pirma, klaustina, ar įsakymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio antrai daliai. Joje teigiama, kad valstybės valdymo institucijoms draudžiama priimti teisės aktus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Kadangi joks Lietuvos Respublikos įstatymas nereikalauja skatinti atliekų perdirbimo įmonių šalies viduje, todėl teigtina, kad siūlomas pakeitimas prieštarautų Konkurencijos įstatymui, kadangi pažymų, atleidžiančių nuo mokesčio už aplinkos teršimą, rinkoje pakankamai stipriai apribotų konkurenciją (atimtų daliai įmonių teisę teikti pažymas). Jei būtų priimtas įsakymo projektas, jis greičiausiai būtų apskųstas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai.

Antra, klaustina, ar siūlomas pakeitimas neprieštarautų Europos Sąjungoje įtvirtintam laisvo prekių judėjimo principui. Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 29 straipsnis teigia, kad valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.

Teisės atėmimas popieriaus ir kartono pakuočių atliekas eksportuojančioms įmonėms išduoti pažymas, atleidžiančias nuo mokesčio už aplinkos teršimą, vertintinas kaip kiekybiniam eksporto apribojimui lygiavertė poveikio priemonė, kadangi yra tiesiogiai skirta mažinti popieriaus ir kartono atliekų eksportą iš šalies, kad šios atliekos tektų šalies atliekų tvarkytojams.

Išvados

Dėl visų aukščiau išvardintų priežasčių teigtina, kad įsakymo, kuris iš atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, atleidžiančias nuo mokesčio už aplinkos teršimą, sąrašo išbrauktų popierines ir kartotines pakuotės atliekas eksportuojančias įmones, negalima priimti.