Ekspertizė. Kiekvienam aštuoniolikmečiui mokesčių mokėtojai dovanos po 2000 eurų?

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 12, 13 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) straipsniu įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Šiuo įstatymo Projektu siekiama įteisinti sukakus pilnametystei asmenims išmokamą 55 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSĮ) vienkartinę išmoką (2090 eurų), kurią gavėjai galėtų panaudoti savo reikmėms.

Atkreipiame dėmesį, kad nors Projekto 4 str. ir pateikiamas sąrašas reikmių, kurioms finansuoti galėtų būti panaudojama siūloma išmoka, šis sąrašas nėra baigtinis. Tai yra, be švietimo, socialinių reikmių, būsto ir kitų paslaugų, išmoką bus galima panaudoti ir kitoms reikmėms finansuoti, suderinus su savivaldybės administracijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu.[1] Taip ne tik bus atvertas kelias minėtą išmoką panaudoti bet kokioms išlaidoms finansuoti, bet ir bus sukurta didelė administracinė našta savivaldybių administracijoms.

Siūlome nepritarti šiam Projektui dėl žemiau įvardintų priežasčių.

Išmoka pareikalautų papildomų biudžeto lėšų

Kaip teigiama Projekto aiškinamajame rašte, Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikis sudarytų apie 68 mln. eurų. Ši suma yra didesnė, nei lėšų suma, skiriama išmokoms vaikui (numatyta, kad 2016 m. išlaidos šio tipo išmokai sieks 59 mln. eurų).[2] Projekto aiškinamajame rašte nenumatyti finansavimo šaltiniai, todėl galima daryti išvadą, jog toks pasiūlymas greičiausiai bus finansuojamas mokesčių mokėtojų sąskaita iš padidintų mokesčių. 2016 m. II ketv. Lietuvoje dirbo apie 1,2 mln. samdomųjų darbuotojų. Kiekvienam šių mokesčių mokėtojų tokia išmoka papildomai „kainuotų“ apie 57 eurus per metus ir dar labiau padidintų mokestinę naštą Lietuvoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis lėšų poreikis būtų ne vienkartinis, o kasmetinis.

Išmoką galės gauti ir tie, kuriems ji nėra būtina

Siūloma nauja paramos forma pasižymėtų dideliu netaiklumu, nes nebūtų grindžiama asmens pajamomis ir turtu (angl. means-tested). Paprastai tariant, valstybės paramą gautų net ir tie žmonės, kuriems tokios paramos nereikia, ar kurių šeimos turi pakankamai turto ar pajamų. Tokia paramos forma yra netikslinga, netiksli ir visiškai prieštarauja vertikalaus taiklumo kriterijui.

Projekto aiškinamajame rašte naujo tipo išmokos poreikis grindžiamas tuo, kad ,,Statistikos departamento duomenimis 2015 m. 63,8 procento darbuotojų, dirbančių visu etatu, neuždirba vidutinio atlyginimo. Kadangi daugelio šeimų pajamos yra nedidelės, todėl  asmeniui, sukakus pilnametystės, išmokant 55 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSĮ) vienkartinę išmoką (2090 eurų) būtų didelė parama pradedant savarankišką gyvenimą.” Atkreiptinas dėmesys, jog pačiame projekte nesiūloma naujo tipo išmoką mokėti tik darbuotojams, neuždirbantiems vidutinio atlyginimo – ji siūloma visiems asmenims, nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir/ar turto. T.y., į ją galės pretenduoti ir pasiturintys asmenys, kuriems visai nereikia valstybės paramos. Tokio tipo paramai, kuri skiriama neatsižvelgiant į jokius kitus kriterijus, tik asmens amžių, sunku atrasti analogų net ir išsivysčiusiose aukštesnio pajamų lygio šalyse (ypač vertinant paramos formas teikiamas ne per neapmokestinamuosius dydžius ar lengvatas, o tokio tipo, kaip siūloma Projekte, ,,dovanomis”).

Tokios išmokos įteisinimas sukurtų ydingą precedentą kitoms, jokiais racionaliais kriterijais nepagrįstoms paramos formoms. Taip pat būtų sukurti nepagrįsti ką tik į savarankišką gyvenimą įžengusių asmenų lūkesčiai, jog socialinė parama yra ne solidarumo, o pajamų forma – t.y., kad pajamos asmeniui gali būti garantuotos nepriklausomai nuo jo paties finansinės būklės ar pastangų. Taip būtų pažeidžiamas darbo paskatų kriterijus, taikomas socialinių išmokų sistemai įvertinti.

Amžius, kuris šiuo atveju yra pasirinktas kaip kriterijus išmokai gauti, paprastai yra tas kriterijus, kuris lemia kito tipo išmokų mokėjimo nutraukimą. T.y., dažniausiai, parama asmenims sulaukusiems pilnametystės kaip tik yra nutraukiama taip skatinant juos įsilieti į darbo rinką ir pradėti savarankišką gyvenimą. Pavyzdžiui, išmoka vaikui pagal LR Išmokų vaikams įstatymą yra mokama nepasiturinčioms šeimoms, kurios augina 3 ir daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sueis 18 metų.

Išmoka dubliuotų jau esamas paramos gyventojams formas

Šiuo metu šalyje egzistuoja įvairios valstybinės ir privačios paramos formos asmenims,  kurie pradeda savarankišką gyvenimą: tai ir ,,Parama pirmajam darbui”[3], skirta paskatinti jaunimo užimtumą, parama našlaičiams, socialinės pašalpos, socialinės stipendijos ir kt. Svarstant naujo tipo išmokų įvedimą, būtina įvertinti esamos paramos formų veiksmingumą ir atsisakyti arba Projektu siūlomos išmokos įvedimo arba tų paramos formų, kurias nauja išmoka dubliuotų.

Priėmus įstatymą būtų sukurti teisėti šiuo metu 18 m. nesulaukusių asmenų lūkesčiai gauti siūlomo tipo išmoką

Priėmus Projektu siūlomas įstatymo pataisas visiems, jaunesniems nei 18 m. šalies gyventojams galimai būtų sukurti teisėti lūkesčiai gauti minėto tipo išmoką. Nepažeidžiant asmenų teisėtų lūkesčių principo, tokį reguliavimą būtų sunku atšaukti, net ir tuo atveju, kai Projektu siūlomi tikslai nebūtų pasiekti.

Siūlome nepritarti Projektui.

[1] 4. Vienkartinė išmoka  grynaisiais pinigais neišmokama.  Vienkartinė išmoka  gali būti panaudota:

1) studijų ir neformaliojo švietimo išlaidoms padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;

2)  socialinėms reikmėms, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, asmeniniam kompiuteriui įsigyti;

3) mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti;

4) būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti, statyti, remontuoti, rekonstruoti;

5) būsto nuomai;

6) mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;

8) žemės sklypui įsigyti,

9) kitoms reikmėms suderinus su savivaldybės administracijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu.

[2] LR Finansų ministerija, <http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/4(84).pdf>

[3] Invega, http://invega.lt/lt/igyvendintos-priemones/parama-pirmajam-darbui/