Ekspertizė. Siūlymas drausti prekybą alkoholiu per rinkimus galimai prieštarauja Konstitucijai

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-4301

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4301 (toliau – Projektą) ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus.

Projektu siūloma uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ir referendumų dieną.

Siūlomos priemonės nepadės pasiekti rezultatų

Projekto rengėjai nurodo, kad „alkoholio vartojimo problema išryškėja rinkimų (referendumo) dienomis, kuomet neteisėtais būdais siekiama paveikti socialinės rizikos rinkėjų valią balsavimo metu siūlant jiems alkoholinius gėrimus arba duodant pinigų juos įsigyti. Per praėjusius LR Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus rinkėjai buvo papirkinėjami, už gautus pinigus patys pirkosi arba iš rinkimų organizatorių tiesiogiai gavo svaigiuosius gėrimus.” Projekto rengėjai taip pat teisingai nurodo, jog „Tokie reiškiniai ypač paplitę Lietuvos kaimuose, kur sunkiau nustatyti rinkimų įstatymų pažeidimus.”

Kaip matyti, pagrindinė problema, kurią nurodo patys Projekto autoriai, yra tai, kad rinkėjai apskritai yra papirkinėjami. Be kita ko, kaip teisingai pastebima, papirkinėjama ne tik alkoholiniais gėrimais, tačiau ir pinigais. Tai tik parodo, kad rinkėjai ir toliau galės būti papirkinėjami pinigais, o ne alkoholiniais gėrimais. Taip pat išlieka galimybė, kad siekiantys papirkinėti rinkėjus, galės įsigyti alkoholinių gėrimų iki rinkimų, o siekiantys už gautus pinigus įsigyti alkoholio, jo galės nusipirkti vėliau. Dėl to siekiant didinti rinkimų skaidrumą, reikėtų didesnį dėmesį skirti pačių papirkinėjimų užkardymui ir rinkimų procedūrų priežiūrai, o ne prekybos alkoholiniais gėrimais draudimui.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jokia kita ES šalis, siekdama padaryti rinkimus skaidresniais, nėra uždraudusi prekiauti alkoholiniais gėrimais tomis dienomis. Todėl galima manyti, kad tokia priemonė nebūtų veiksminga.

Siūlomas reguliavimas galimai neatitiks konstitucinių ūkinės veiklos reguliavimo ir proporcingumo principų

2006 m. gegužės 31 d. nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad imantis ūkinės veiklos ribojimų ir draudimų nustatymo, turi būti laikomasi šių sąlygų: 1) ūkinės veiklos laisvė ribojama įstatymu; 2) ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; 3) ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; 4) yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarime konstatavo, kad „Proporcingumo principo esmė neriboti daugiau, negu to reikia siekiamam tikslui pasiekti. Proporcingumo principas  inter alia reikalauja, kad valstybės institucijų aktai ir veiksmai neviršytų to, kas tinkama ir būtina teisėtiems tikslams pasiekti, todėl, kai galima rinktis   tarp  kelių  tinkamų priemonių, reikia   taikyti   mažiausiai   suvaržančią, o  sukelti nepatogumai neturi būti neproporcingi nurodytiems tikslams. <…> Svarbu, kad kiekvienu atveju, tai reglamentuojančios teisės normos bei jų taikymas atitiktų iš Konstitucijos , kaip vientiso akto, kylantį būtinumo ir proporcingumo reikalavimą.”

Norint nustatyti ar įstatymo leidėjo siūlomas ribojimas yra teisėtas ir neprieštaraujantis Konstitucijai, reikia įvertinti ar įstatymo siekiamas tikslas yra proporcingas nustatytam ribojimui, t. y., ar norint sumažinti rinkėjų papirkinėjimą, alkoholio pardavimo ribojimas yra tinkama ir būtina priemonė.

Kaip jau minėta anksčiau, toks reguliavimas nėra adresuojamas būtent balsų pirkimo sumažinimui. Perkantys balsus tai galės daryti kitais būdais, pavyzdžiui pirkdami alkoholį anksčiau arba mokėdami pinigais. Kitaip tariant, toks ribojimas gali būti labai lengvai apeinamas. Kita vertus, Projekto autorių siūlomas apribojimas yra itin griežtas – alkoholio prekybos draudimas rinkimų ir referendumų dienomis. Dėl savo griežtumo ir galimai menko efektyvumo siekiant užsibrėžtų tikslų, galima manyti, kad toks reguliavimas galimai prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems ūkinės veiklos reguliavimo ir proporcingumo principams.

Išvada

Dėl šių priežasčių siūlome Projektui nepritarti.