Ekspertizė. Kaip prisijungimą prie elektros energijos tinklų padaryti greitesnį?

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. Įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektui Nr. 16-2725.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą Nr. 16-2725 (toliau – Projektą).

Projekte, be kitų pakeitimų, yra numatomi trumpesni energijos skirstymo operatoriaus atliekamų procedūrų terminai. Įvertinę pakeitimus, teikiame pastabas bei pasiūlymus, kurie taip pat pagreitintų prisijungimo prie elektros energijos tinklų procesą vartotojams.

LLRI siūlo:

1. Papildyti Projektą nauju punktu, kuriame būtų nustatytas maksimalus prijungimo prie elektros energijos tinklų projekto derinimo terminas. Priklausomai nuo projekto sudėtingumo siūlome:
a. nustatyti maksimalų 10 darbo dienų terminą, kai projektas yra nesudėtingas;
b. ir 15 darbo dienų terminą, kada prijungimui prie elektros energijos tinklų reikalinga atlikti papildomus veiksmus (pvz., reikalinga skirstomųjų punktų statyba) ir reikalingas ilgesnis laikas įvertinti pateiktą projektą.
c. Pakartotinai tikrinti pateiktiems prijungimo prie elektros energijos tinklų projektams nustatyti dvigubai trumpesnį tikrinimo terminą.

Argumentai:

Galimybė geriau planuoti verslo plėtrą
Šiuo metu niekur nėra nustatyta, per kiek laiko nuo projekto pateikimo dienos tinklų operatorius privalo patikrinti statinio projektą ir pateikti atsakymą. Oficialiai nustačius šį terminą, elektros energijos vartotojai tiksliai žinotų prisijungimui prie elektros energijos tinklų reikalingą laiką. Tai sudarytų galimybę efektyviau planuoti verslo plėtrą.

Efektyvesnė energijos skirstymo operatoriaus veikla
Oficialiai nustačius šiuos terminus energijos skirstymo operatorius būtų įpareigotas projektą patikrinti per nustatytus terminus ir taip užtikrinti efektyvų savo veiklos organizavimą. Operatorius negalėtų vilkinti prisijungimo proceso atsakingiems darbuotojams atostogaujant ir pan.

Greitesnis prisijungimas prie elektros tinklų
Rinkos dalyviai yra nurodę, kad šiuo metu tenka ilgai laukti prijungimo prie elektros energijos tinklų projekto patvirtinimo. „Doing Business“ ataskaitoje yra nurodoma, kad projekto parengimas ir patvirtinimas užtrunka 30 kalendorinių dienų, nors realiai tokio sudėtingumo prijungimo prie elektros energijos tinklų projekto parengimas užtrunka ne ilgiau nei savaitę. Vadinasi, likusį laiką užtrunka projekto derinimas.
Neretai projektas būna atmetamas tik dėl formalumo, o pataisius netikslumus, vartotojams vėl tenka laukti kol operatorius patikrins mažareikšmius pakeitimus.

Aukštesnė vieta Pasaulio banko „Doing Business“ reitinge
Šis pakeitimas (kitoms aplinkybėms nekintant) prisijungimo prie elektros energijos tinklų procese leistų Lietuvai pakilti iš 54 bent iki 51 vietos, o bendra šalies pozicija „Doing Business“ indekse pakiltų iš 20 į 19 vietą.

2. Papildyti Projektą nauju punktu, kuriame būtų nustatyta, kad naujiems elektros energijos vartotojams Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (toliau – Pažyma) gali išduoti ne tik Valstybinė energetikos inspekcija (toliau – VEI), bet ir atestuotas elektrikas.

Argumentai:

Pasiūlymas reikalauja tik patikslinimo
Projekte jau yra numatyta, kad vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai vartotojas ar gamintojas, be kitų reikalavimų taip pat yra pateikęs VEI išduotą Pažymą ar kito kompetentingo asmens, kuriam suteikta tokia teisė, išduotą dokumentą, liudijantį apie vartotojui ar gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Panaikinamas patikrinimų dubliavimas
Šiuo metu didelė dalis VEI patikrinimų vykdoma patikrinant tik pateiktą dokumentaciją, kuri buvo parengta VEI atestuotų asmenų, galinčių įrengti arba atlikti vidaus elektros tinklo patikrinimo darbus. Taip susidaro valstybinio ir privataus subjekto atliekamų veiksmų dubliavimas atliekant elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą.

Paprastesnis ir greitesnis prisijungimo procesas
Dauguma elektros instaliaciją atliekančių įmonių ar elektrikų jau dabar turi draudimą ir sutinka prisiimti atsakomybę už savo atliktų darbų atitiktį teisės aktų reikalavimams. VEI neteikia jokių garantijų, tad papildoma patikra neprideda vertės ir apsunkina prijungimo procesą. Sudarius galimybę atestuotiems elektrikams išduoti Pažymą sumažėtų vartotojams privalomų atlikti procedūrų skaičius bei sutrumpėtų prisijungimo prie elektros energijos tinklų procesas.

Susirūpinę saugumu vartotojai ir toliau galėtų naudotis VEI paslaugomis
Procedūra gali likti kaip neprivaloma, kad elektros energijos vartotojai, kurie yra susirūpinę savo instaliacijos saugumu, ir toliau galėtų išsikviesti VEI, kuri atliktų papildomą patikrą.

Pasiūlymas įtrauktas į Administracinės naštos mažinimo planą
Ūkio ministerijos parengtame Administracinės naštos mažinimo 2016-2017 m. priemonių plane tarp 60 priemonių yra įtrauktas šis pasiūlymas. 24-ąja plano priemone Energetikos ministerijai yra pavesta atlikti visus reikiamus teisės aktų pakeitimus (įskaitant šį Energetikos ministro įsakymą), siekiant išvengti valstybinio ir privataus subjektų atliekamų veiksmų dubliavimo atliekant elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą.

Aukštesnė vieta Pasaulio banko „Doing Business“ reitinge
Panaikinus šį reikalavimą, Lietuva (kitoms aplinkybėms nekintant) prisijungimo prie elektros energijos tinklų srityje galėtų pakilti iš 54 į 35 vietą, o bendroje „Doing Business“ ataskaitoje pakiltų iš 20 į 17 vietą.

3. Vietoje Projekto 3.5. punkte numatyto 85 kalendorinių dienų termino vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros energijos tinklų, kada elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius, nustatyti trumpesnį – 65 kalendorinių dienų terminą.


Argumentai:

Nepagrįstai ilgas projektavimo darbų terminas
Tais atvejais, kai elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia pats vartotojas, nustatytas 45 kalendorinių dienų terminas prijungimo darbams atlikti. Tai reiškia, kad iš 85 kalendorinių dienų termino, 45 kalendorinės dienos yra skirtos prijungimo darbams, o likusios 40 kalendorinių dienų – projekto parengimui.
Remiantis dabartiniu „Doing Business“ vertinimu, Lietuvoje vartotojui prijungimo prie elektros energijos tinklų projekto parengimas ir patvirtinimas vidutiniškai užtrunka 30 kalendorinių dienų. Kaip minėta anksčiau, pačiam tokio projekto parengimui pakanka savaitės, tad likusį laiką užtrunka projekto tikrinimas ir derinimas. Atsižvelgiant į anksčiau siūlytą 10 darbo dienų projekto patikrinimo terminą ir turint omenyje, kad operatoriui rengiant projektą nereikėtų jo pasitvirtinti, reikėtų numatyti trumpesnį nei 40 kalendorinių dienų terminą. Siūlome projekto parengimui skirti 20 kalendorinių dienų ir nustatyti bendrą 65 kalendorinių dienų terminą. Ilgesnis (pvz., 25 kalendorinių dienų) terminas projekto patikrinimui galėtų būti nustatytas tik tais atvejais, kai projektas sudėtingesnis ir reikės atlikti papildomus veiksmus (pvz., reikalinga skirstomųjų punktų statyba).

Užsienio šalių pavyzdžiai
Vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų terminai kitose šalyse yra dar trumpesni. Naujausiais „Doing Business“ tyrimo duomenimis, Jungtinėje Karalystėje prijungimo darbai atliekami per 59 kalendorines dienas, Prancūzijoje – per 47, Liuksemburge – per 35, Šveicarijoje ir Portugalijoje – per 24, o Norvegijoje – per 21.
Aukštesnė vieta Pasaulio banko „Doing Business“ reitinge
Nustačius 65 kalendorinių dienų terminą, Lietuva, kitoms aplinkybėms nekintant, prisijungimo prie elektros energijos tinklų srityje galėtų pakilti iš 54 į 25 vietą, o bendroje „Doing Business“ ataskaitoje pakiltų iš 20 į 17 vietą.

Išvados:

Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus argumentus, LLRI siūlo įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. Papildyti Projektą nauju punktu, kuriame būtų nustatytas maksimalus prijungimo prie elektros energijos tinklų projekto derinimo terminas. Priklausomai nuo projekto sudėtingumo siūlome nustatyti maksimalų 10 darbo dienų terminą, kai projektas yra nesudėtingas, ir 15 darbo dienų terminą, kada prijungimui prie elektros energijos tinklų reikalinga atlikti papildomus veiksmus (pvz., reikalinga skirstomųjų punktų statyba) ir reikalingas ilgesnis laikas įvertinti pateiktą projektą. Pakartotinai tikrinti pateiktiems prijungimo prie elektros energijos tinklų projektams nustatyti dvigubai trumpesnį tikrinimo terminą.
2. Papildyti Projektą nauju punktu, kuriame būtų nustatyta, kad naujiems nebuitiniams elektros energijos vartotojams Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą gali išduoti ne tik VEI, bet ir atestuotas elektrikas.
3. Vietoje Projekto 3.5. punkte numatyto 85 kalendorinių dienų termino vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros energijos tinklų, kada elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius, nustatyti trumpesnį – 65 kalendorinių dienų terminą.

Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, Lietuva „Doing Business“ prisijungimo prie elektros energijos tinklų srityje kitąmet galėtų pakilti iš 54 į 20-31 vietą, o bendroje ataskaitoje iš 20 į 16-17 vietą.