Šiauliuose LLRI ir miesto savivaldybės organizuojamas forumas „Investicijos: būtina atidėlioti negalima“

Trečiadienį Šiau­liuose vyko Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) ir mies­to sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mas fo­ru­mas „In­ves­ti­ci­jos į Šiau­lius: bū­ti­na ati­dė­lio­ti ne­ga­li­ma“. Fo­ru­mo da­ly­viai ap­tarė in­ves­ti­ci­jų būk­lę mies­te, o pag­rin­di­nį pra­ne­ši­mą skai­tė LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas. Taip pat kalbėjo aso­ci­juo­tų pra­mo­nės struk­tū­rų, uni­ver­si­te­to, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

„In­ves­ti­ci­jos – la­bai svar­bu, svar­biau nei švie­ti­mas, spor­tas ar žo­lė, ku­rią mies­te rei­kia pjau­ti, – ti­ki­no Žil­vi­nas Ši­lė­nas. – Per in­ves­ti­ci­jas atei­na ir at­ly­gi­ni­mai, ir ge­ro­vė, ir lė­šos, ku­rias ga­li­ma pa­skirs­ty­ti vi­soms sri­tims“, forume teigė LLRI prezidentas.