Pozicija. Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo projekto

Pateikiame LLRI nuomonę dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo.
Bendras įvertinimas
Išanalizavę šio teisės akto projektą, manome, kad siūlomas teisės aktas neužtikrina ir neįgyvendina LRV programoje įtvirtinto siekio „įgyvendinti principą „pinigai seka paskui pacientą“, neužtikrina paciento teisių ir nenumato jam jokio (kaip draudėjo ir apdraustojo) vaidmens pretenduojant į draudimo išmoką (t.y. paslaugų finansavimą). Projektas įtvirtina esamą ydingą sutarčių sudarymo praktiką, neužtikrina įstaigų lygiateisiškumo, nenumato tikslių sutarčių sudarymo kriterijų, todėl yra tobulintinas iš esmės. Toliau pateikiame siūlymus dėl tobulinimo krypčių.
Dėl sutarčių sudarymo sąlygų
Siūlome šioje dalyje numatyti ir įvardinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygiateisiškumą, pasirašant sutartis.
Siūlome kelti tik dvi sąlygas ASPĮ: turėti veiklos licenciją (įstaiga yra visapusiškai legalizuota ir veikianti pagal galiojančius teisės aktus) bei būti pasirinktai paciento. Tai reikštų, kad sutartis sudaroma su įstaiga, įtvirtinant jos pretendavimą dalyvauti PSD sistemoje, tačiau apmokėjimas sektų, jei šioji įstaiga suteikė paslaugų apdraustajam. Sutartis, šiuo atveju, būtų tik formalumas – ji leistų žinoti pretenduojančių teikti iš PSDF kompensuojamas paslaugas, todėl ateityje svarstytina ir kitokia šio tikslo pasiekimo forma.
Visos kitos tvarkos 9 punkte numatytos sąlygos yra subjektyviai interpretuotinos, todėl jų būtina atsisakyti. Analogiškai nėra prasmingi sutarčių sudarymo terminų apribojimai, todėl 10 bei 11 punktai yra naikintini. Šie pakeitimai užtikrintų naujų įstaigų dalyvavimą PSD sistemoje, konkurenciją bei geresnę paslaugų kokybę.
Apibendrinant pasiūlymo esmę – TLK privalo pasirašyti sutartis su teisėtai veikiančiomis ir norinčiomis dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje ASPĮ, o apmokėjimas būtų skiriamas už faktiškai suteiktas paslaugas pacientams. Taip būtų užtikrintas paciento dalyvavimas, pasirenkant geriausią paslaugos teikėją. TLK, kaip draudikas, tik vykdytų apmokėjimą, pats nevykdydamas pasirinkimo už pacientą.
Dėl sutarčių sudarymo procedūros
Siūlome koncentruotis ne į sutarties sudarymo procedūrinius formalumus, o į finansavimo (ribotų išteklių paskirstymo) problemų sprendimą. Manome, kad pasirinktas kelias spręsti ribotų finansinių išteklių problemą per direktyvinę paslaugos teikėjų atranką bei sudarant pacientų eiles yra nukreiptas prieš pacientą, mažų mažiausiai neatitinka jo lūkesčių, o kartais kainuoja gyvybes. Primygtinai siūlome legalizuoti paciento priemoką, sprendžiant šią ribotų išteklių problemą. Priemokos legalizavimas numatytas Vyriausybės programoje 718 punkte: „siekdami išgyvendinti korupciją ir nelegalius mokėjimus sveikatos sistemoje, pakeisime juos oficialiomis priemokomis už paslaugas ir dalį šių lėšų skirsime medikų atlyginimams didinti.”
Atkreipiame dėmesį į aprašo projekto 22 bei 25 punktus, kurie nustato, kad derybos dėl sutarties privalo įvykti per 1 mėnesį, o per šį laiką nesusitarus, sutartis nepasirašoma. Šie punktai – derybų imitacijos ir TLK savivalės įteisinimo viršūnė – juk būtent vilkindama derybas, ji gali atsijoti nepageidaujamus paslaugų teikėjus, o ASPĮ verčiamos sutikti su bet kokia TLK pasiūlyta sutartimi.
Išvados
Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašas yra iš esmės ydingas, prieštaraujantis Vyriausybės programiniams punktams, Konkurencijos įstatymui, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymui, įtvirtinantis Ligonių kasų savivalę, nepaisantis paciento teisių ir paverčiantis jį tik privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėtoju. Raginame iš esmės pakeisti parengtą projektą pagal šioje ekspertizėje pateiktus pasiūlymus bei papildomai kviečiame įvertinti argumentus, išdėstytus LLRI nuomonėje „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš PSDF“.