Pastabos dėl teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstatymo projekto

Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymo projekto

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – įstatymo projektas) ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Dėl įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalies 1 punkto

Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalis numato atvejus, kuriems negalioja valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – valstybės institucijoms) pareiga pateikti informaciją. Pirmame 2 straipsnio 2 dalies punkte numatyta, kad įstatymais netaikomas informacijai, „kurios teikimas nėra institucijai įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais nustatyta viešoji funkcija, išskyrus informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį“.

Norime atkreipti dėmesį, kad šios išimties numatymas nepagrįstai apribos galimybę visuomenei gauti informaciją iš valstybės institucijų. Valstybės institucijos neprivalės teikti informacijos tais atvejais, kai tai nebus teisės aktais nustatyta viešoji funkcija, nors konkreti valstybės institucija ir turės informaciją, ir bus atsakinga už jos valdymą.

Tarkime, konkreti valstybės institucija už mokesčių mokėtojų pinigus savo reikmėms atlieka pati arba užsako tyrimą (pvz. apie šešėlinės ekonomikos dydį Lietuvoje), kuris yra aktualus ir privačiam sektoriui. Šis tyrimas nėra paviešintas (nors ir nėra slaptas, nes jo viešinimas nepažeistų nacionalinio ar visuomenės saugumo). Tačiau galimybė visuomenei susipažinti su tokio tyrimo rezultatais (kuri de facto už šį tyrimą sumokėjo) gali būti apribota tik dėl to, kad šios valstybės institucijai nėra priskirta viešoji funkcija teikti informaciją.

Visuomenei aktualia informacija gali disponuoti ir tos valstybės institucijos, kurioms gali būti nenumatyta viešoji funkcija ją teikti. Be to, šios funkcijos nenumatymas (priešingai deklaruojamiems įstatymo projekto tikslams) gali tapti būdu, kaip sąmoningai apriboti visuomenės galimybę gauti informaciją iš valstybės institucijų.

Dėl šių priežasčių pareiga teikti informaciją visuomenei turėtų galioti visoms valstybės institucijoms. Tam, kad būtų visapusiškai įgyvendinta visuomenės teisė gauti informaciją iš valstybės institucijų, ją apriboti turi galėti ne valstybės institucijos funkcijos, o tik neteiktinos informacijos pobūdis (numatytas kituose įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje).

Dėl šių priežasčių siūlome įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalies 1 punktą palikti galioti tokį, koks jis numatytas dabar galiojančiame Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstatyme:

„1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį;“