K. Leontjeva. „Solidarus“ PVM visus pavers mokesčių inspektoriais

Į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI) le­kia kal­ti­ni­mų strė­lės dėl pra­sto pri­dė­ti­nės ver­tės mokesčio (PVM) su­rin­ki­mo. Per sau­sį-ba­lan­dį ne­gau­ta 213 mln. li­tų PVM, nuo pla­no at­si­lie­ka­ma 6 pro­cen­tais. Ta­čiau ti­kro­ji kal­ti­nin­kė – ne mo­kes­čius ad­mi­nis­truo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja ir ne mo­kė­to­jai, o Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, nu­sta­čiu­si itin op­ti­mis­ti­nį PVM pla­ną: šie­met no­ri­ma su­rink­ti net de­šim­ta­da­liu (!) lė­šų dau­giau ne­gu per­nai.

Ne­nuos­ta­bu, kad toks sie­kis ne­įgy­ven­di­na­mas, juk ta pa­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja prog­no­zuo­ja, jog var­to­ji­mas didės 4 proc., t. y. du su pu­se kar­to lė­čiau nei lau­kia­mos PVM pa­ja­mos. Kai bu­vo pri­ima­mas biu­dže­tas, Valsty­bės kon­tro­lė ir­gi kons­ta­ta­vo, kad pla­nas – per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nis.

Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, užuot pri­pa­ži­nu­si sa­vo klai­dą ir pa­tai­siu­si uto­pi­nį PVM pa­ja­mų pla­ną, siū­lo tokias PVM įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios vi­sų įmo­nių dar­buo­to­jus prie­var­ta įdar­bins mo­kes­čių ins­pek­to­riais ir net pri­vers mo­kė­ti tą PVM, ku­rio ne­su­mo­kė­jo jų par­tne­riai.

Siekia bausti sukčius, bet kolektyvinę atsakomybę užkraus visiems

An­tra­die­nį po svars­ty­mo Sei­mas pri­ta­rė PVM įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis sie­kia­ma įves­ti „so­li­da­rią“, t. y. ko­lek­ty­vi­nę, PVM mo­kė­ji­mo at­sa­ko­my­bę. Siū­lo­ma įtei­sin­ti, kad ap­mo­kes­ti­na­mie­ji as­me­nys, ku­rie su­da­rė pre­kių tie­ki­mo ar pa­slau­gų tei­ki­mo san­do­rius ar­ba da­ly­va­vo to­kiuo­se san­do­riuo­se ir „ži­no­jo ar­ba įro­dy­ta, jog tu­rė­jo ži­no­ti”, kad PVM bus ne­su­mo­kė­tas, bū­tų kar­tu at­sa­kin­gi už PVM su­mo­kė­ji­mą į biu­dže­tą. Kal­bant papras­tai, tai reiš­kia: jei pir­kė­jas at­sis­kai­tė su par­da­vė­ju, su­mo­kė­jo vi­są su­mą su PVM, bet par­da­vė­jas neperve­dė šio mo­kes­čio į biu­dže­tą, pir­kė­jui ga­li at­si­ras­ti prie­vo­lė mo­kė­ti an­trą kar­tą, nes iš jo bū­tų išieškomas par­tne­rio ne­su­mo­kė­tas PVM.

Tu­ri­ma ome­ny­je ne vien nu­si­kals­ta­mus san­do­rius, mo­kes­čių mo­kė­to­jams bus už­krau­ta to­kia ti­kri­ni­mų naš­ta, kad par­tne­riui ne­su­mo­kė­jus kils di­de­lė ri­zi­ka, jog bus ap­kal­tin­tas pir­kė­jas ir jam ne­pag­rįs­tai pri­tai­ky­ta prievo­lė mo­kė­ti PVM.

Siū­ly­da­mi šias pa­tai­sas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai kal­ba apie bū­ti­ny­bę už­kirs­ti ke­lią sukčiavimams ir PVM grobs­ty­mui. Ta­čiau ko­lek­ty­vi­nės at­sa­ko­my­bės nuo­sta­ta bū­tų tai­ko­ma vi­siems mokesčių mo­kė­to­jams, neatsižvel­giant į tai, ar jie iš tie­sų su­kčia­vo, ar yra vi­siš­kai ne­kal­ti dėl to, kad san­do­rio par­tne­ris ne­su­mo­kė­jo PVM. Juk PVM ga­li bū­ti ne­su­mo­kė­tas dėl apy­var­ti­nių lė­šų trū­ku­mo, pra­stos eko­no­mi­nės pa­dė­ties ir ki­tų prie­žas­čių.

VMI lieps mokėti PVM taip, kaip „šaus į galvą“

Ter­mi­nas „so­li­da­riai at­sa­kin­gi“ ga­na abs­trak­tus, tad pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tant pa­tai­sas Sei­mo Biu­dže­to ir finan­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je ki­lo klau­si­mas, kaip VMI pa­da­lys šią at­sa­ko­my­bę: ar po ly­giai, ar vi­są PVM mokė­ji­mo naš­tą už­kraus as­me­niui, ta­pu­siam „so­li­da­riai at­sa­kin­gam”? To pa­klaus­tas fi­nan­sų mi­nis­tras at­sa­kė: „Kaip mums šaus į gal­vą.“ Ko­kie tiks­lūs mi­nis­tro žo­džiai, pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Gra­žūs tiks­lai, su­si­ję su skaid­riu mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mu, te­gul dū­la stra­te­gi­jo­se, nes rea­ly­bė­je VMI bus leis­ta ne­skaid­riai už­krau­ti mo­kes­ti­nes prie­vo­les. Juk są­vo­ka „ži­no­jo ar­ba įro­dy­ta, jog tu­rė­jo ži­no­ti“ ir­gi la­bai abs­trak­ti, o for­ma­lių kri­te­ri­jų „tu­rė­ji­mui ži­no­ti“ nu­sta­ty­ti – ne­pa­teik­ta. Jei­gu įmo­nė A su­da­rė san­do­rį su įmo­ne B, apie ku­rios pa­ti­ria­mus fi­nan­si­nius su­nku­mus ra­šo ži­niask­lai­da, ar tai pa­kan­ka­mas įro­dy­mas, kad įmo­nė A „tu­rė­jo ži­no­ti“, jog B ne­su­mo­kės PVM? At­sa­ky­mo į šį klau­si­mą tie­siog nė­ra.

Turėsime tikrinti visų partnerių sandėlius ir diplomus

Siū­lo­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos už­krau­tų įmo­nėms prie­vo­lę ti­krin­ti ir sek­ti, ar ti­krai jų par­tne­riai per­ves PVM į biu­dže­tą. Tad įmo­nių dar­buo­to­jai bū­tų ne­tie­sio­giai įdar­bin­ti ne­le­ga­liais mo­kes­čių ins­pek­to­riais, o da­lis mokes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo naš­tos bū­tų per­kel­ta nuo VMI ant įmo­nių pe­čių.

Kad bū­tų pa­pras­čiau nu­spė­ti mo­kes­čių ne­mo­kė­ji­mo ri­zi­ką, VMI jau iš­lei­do 8 pus­la­pių „Bū­si­mų vers­lo partne­rių pa­ti­ki­mu­mo pa­ti­kri­ni­mo re­ko­men­da­ci­jas“. Jų tu­ri­nys – įspū­din­gas. Mo­kes­čių mo­kė­to­jams siū­lo­ma ne tik siųs­ti laiš­kus, fak­sus, skam­bin­ti bū­si­mų vers­lo par­tne­rių nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais, bet ir ap­si­lan­ky­ti įmonės bu­vei­nė­je ar veik­los vie­to­je ir pa­ti­krin­ti, ar ši rea­liai vyk­do veik­lą, ap­žiū­rė­ti įmo­nės san­dė­lius ir gamy­bi­nes pa­tal­pas, jos tur­tą, su­skai­čiuo­ti, kiek įmo­nė­je dir­ba žmo­nių, pa­si­do­mė­ti, ar jų pa­kan­ka, ar tin­ka­ma tų darbuoto­jų kva­li­fi­ka­ci­ja. Tar­si to­kių pa­ti­kri­ni­mų bū­tų ne­ga­na, ra­gi­na­ma pa­si­da­ry­ti įmo­nės at­sto­vo as­mens tapa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų ir dar­bo su­tar­ties ko­pi­jas. Tai ypač re­ko­men­duo­ja­ma tuo­met, kai bendrauja­ma su už­sie­nio ša­lies kom­pa­ni­jos at­sto­vu.

Ad­mi­nis­tra­ci­nė šių „re­ko­men­da­ci­jų“ įgy­ven­di­ni­mo naš­ta – ne­iš­ma­tuo­ta, ta­čiau aki­vaiz­džiai di­džiu­lė, ir klausi­mas, kiek lai­ko įmo­nėms liks dirb­ti tie­sio­gi­nį dar­bą.

Seimas dar gali atmesti žalingas pataisas

Grįž­tant prie ko­lek­ty­vi­nės PVM mo­kė­ji­mo at­sa­ko­my­bės rei­kė­tų pri­min­ti: PVM tek­tų mo­kė­ti tuo­met, kai įmo­nė „ži­no­jo ar­ba įro­dy­ta, kad tu­rė­jo ži­no­ti, jog PVM bus ne­su­mo­kė­tas“. VMI pa­tei­kus vi­są pluoš­tą rekomen­da­ci­jų, ma­ty­ti ir ti­kro­ji „so­li­da­rios at­sa­ko­my­bės“ pa­skir­tis – įmo­nės vi­suo­met tu­rės nu­sta­ty­ti ir ži­no­ti ri­zi­ką, kad jų par­tne­riai ne­su­mo­kės PVM. Dangs­ty­da­ma­si sie­kiu už­kirs­ti ke­lią su­kčia­vi­mui, VMI ga­lės skir­ti PVM prie­vo­lę toms įmo­nėms, ku­rių par­tne­riai ne­su­mo­kė­jo PVM dėl apy­var­ti­nių lė­šų trū­ku­mo ir ki­tų su sukčia­vi­mu ne­su­si­ju­sių prie­žas­čių.

Va­kar svars­ty­da­mi šį pro­jek­tą Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je kai ku­rie par­la­men­ta­rai tei­gė, jog siū­lo­mos patai­sos – ža­lin­gos ir ne­pag­rįs­tos. De­ja, po svars­ty­mo joms, nors ir ma­žu skir­tu­mu, pri­tar­ta – „už“ bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai, „prieš“ – 8, o 38 su­si­lai­kė. Ta­čiau pro­jek­tas dar ne­pa­lai­min­tas – lau­kia pri­ėmi­mo eta­pas. Jei­gu mo­kes­čių mo­kė­to­jams ne prie šir­dies pri­vers­ti­nis įdar­bi­ni­mas mo­kes­čių ins­pek­to­riais ir siū­lo­ma ko­lek­ty­vi­nė at­sa­ko­my­bė, jie sa­vo po­zi­ci­ją tu­rė­tų iš­sa­ky­ti kuo sku­biau ir kuo gar­siau, kad Sei­mas at­mes­tų šį pro­jek­tą. Prieš­in­gu at­ve­ju dėl pra­sto PVM su­rin­ki­mo bus kal­ta ne­be VMI – liks kal­tas ir an­trą kar­tą mo­kės mo­kes­tį bet ku­ris iš mū­sų.