Diskusija. Sudarius palankias sąlygas konkurencijai laimi vartotojas

IMG_0886Lietuvos laisvosios rinkos institutas kartu su Konkurencijos taryba ir Ūkio ministerija 2014 spalio 23 d. organizavo apskritojo stalo diskusiją „Konkurencijos įstatymo 4 str. praktinis įgyvendinimas”. Diskusijos metu aptarta šio straipsnio taikymo problematika, įstatymo pažeidimo teisiniai ir ekonominiai padariniai bei kaip gerinti konkurencinę aplinką.

Diskusijoje pranešimus skaitė Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Čepas. Komentarus apie Konkurencijos įstatymo įgyvendinimą pateikė Seimo, akademinės bendruomenės, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai. Diskusijoje dalyvavo konkurencijos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovai, konkurencijos teisės specialistai, verslo atstovai – savo kasdieninėje veikloje tiesiogiai susiduriantys su minėtais iššūkiais.

Toliau pateikiame pagrindinių pranešimų santraukas ir pagrindines diskusijų įžvalgos.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimai: apžvalga ir išvados

Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Konkurencija Jurate SovieneKonkurencijos įstatymo 4 str. taikymui problemų sukelia Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta vidaus sandorio išimtis. Konkurencijos taryba yra pasisakiusi, jog rinkos monopolizavimas negali būti pateisinamas vidaus sandorio išimtimi.

Konkurencijos tarybai aiškinantis Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimus, susiduriama su nepagarba pačiam įstatymui. Konkurencijos tarybos tyrimų metu viešojo administravimo subjektai neteikia informacijos, teikia ją ne laiku, arba teikia melagingą informaciją . Priėmus sprendimą, įpareigojimai ne visada vykdomi. Pagrindinė to priežastis – „dominuojanti galvosena“. Tai reiškia, kad valstybės institucija jaučiasi geriau už verslą žinanti, kaip reikia veikti rinkoje ir kaip teikti vartotojams geriausias ir pigiausias paslaugas.

Vienintelis sprendimo būdas – viešojo administravimo subjektų pagarba teisei. Pastebima, kad tai paskatinti galėtų už pažeidimus taikoma atsakomybė ir žalos už Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimus atlyginimo institutų įteisinimas.

Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimų padariniai. Kas prisiims atsakomybę?

Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas

Konkurencija Zilvinas Silenas 2Yra kelios skirtingos Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimų formos. Sunkiausia pažeidimo forma, kai viešojo administravimo subjektas pats tampa rinkos dalyviu. Taip vykdomas ekonomiškai nepasiteisinantis veiklos modelis. Tokiam subjektui lengviau gauti valstybės paramą ar ES lėšas. Neretai pasitaiko ir taip, kad viešojo administravimo subjektui priklausančiam ūkio subjektui suteikiamos išskirtinės monopolinės teisės, nes ktiems subjektams toje rinkoje uždraudžiama konkuruoti. Taip apribojamas vartotojų pasirinkimas, ilgainiui auga kainos, kiti konkurentai negali ateiti į rinką, neefektyviai naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos ir kt.

Ilgos Konkurencijos įstatymo 4 str. tyrimų procedūros rezultatai tokie: oficialiai paskelbtu sprendimu nustatomas pažeidimas ir viešojo administravimo subjektas įpareigojamas jį panaikinti. Problema ta, kad toks nurodymas nereiškia, kad pažeidimas yra panaikinamas. Taigi neatlyginama rinkai padaryta žala ir nėra atgrasomojo poveikio, kuris užkirstų kelią tolimesniems pažeidimams. Sprendimo būdas: tokios pačios sankcijos kaip ir privatiems ūkio subjektams turi būti taikomos ir viešojo administravimo subejktams. Taip pat taikomos baudos institucijoms, apribojimai eiti tam tikras pareigas ir baudos atsakingiems asmenims.

Kaip derinti gerus norus su konkurencijos principais?

Rimantas Čepas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas

IMG_0901 - Copy

Savivaldybių asociacijos atstovas atkreipė dėmesį, kad privatus verslas ir konkurencija ne visada yra naudinga vartotojui. Valstybės nesikišimas į rinką kai kuriais atvejais nulemia didėjančias būsto išlaikymo sąnaudas, augančias šildymo kainas.

Savivaldybių administracijos savo poziciją dėl vidaus sandorio išimties, įrašytos Viešųjų pirkimų įstatyme, naudos grindžia šiais argumentais: 1) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė, kad jei sandoris atitinka vidaus sandorio kriterijus, pirkimas be konkurso nelaikytinas Konkurencijos įstatymo pažeidimu; 2) piktnaudžiavimo atvejai gali būti kontroliuojami, o vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą; 3) ginčai dėl konkurencijos ribojimų gali būti sprendžiami ir teisėti interesai ginami teismuose; 4) yra daug argumentų, kodėl savivaldybės įmonės komunalinių paslaugų srityje (atliekų tvarkymo ir pan.) yra geresnės paslaugų teikėjos nei privačios įmonės. Apibendrinant – gerų norų, t. y. geriausių kainų vartotojams, ir konkurencijos principų derinimui būtina gerokai didesnė organizacijų ir įmonių bei valstybės valdžios ir valdymo institucijų bei politinių sprendimų socialinė atsakomybė.

Diskusijų įžvalgos

Konkurencija diskusijaToliau vykusių diskusijų metu išskirtos kelios pagrindinės problemos.

Pirma, pastebima, kad pažeidimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 str. tyrimo procedūros ir Konkurencijos tarybos sprendimai viešojo administravimo subjektams nėra efektyvūs. Nemažai diskusijos dalyvių pasisakė už galimų sankcijų viešojo administravimo subjektams taikymą. Tik sankcijos galėtų padidinti Konkurencijos tarybos sprendimų atgrasomąjį poveikį ir taip sumažinti pažeidimų skaičių. Tačiau būtina pastebėti, kad vis dar kyla neaiškumų, kaip tai konkrečiai įgyvendinti.

Antra, yra sisteminių neatitikimų tarp skirtingų įstatymų. Pastebėta, kad nors Konkurencijos įstatymu siekiama apsaugoti sąžiningą konkurenciją, vidaus sandorių institutas, įtvirtintas kitame įstatyme, leidžia neatsižvelgti į tokį reguliavimą.

Trečia problema yra glaudžiai susijusi su antrąja. Teisėkūros etape ne visada atsižvelgiama į sąžiningos konkurencijos principus. Jei yra pakankamai politinės valios, konkurencijos iškraipymai gali būti įtvirtinami įstatymais.

Išvados

Apibendrinant galima teigti, kad Konkurencijos tarybos sprendimams dėl Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimų būtinas sankcijų taikymo mechanizmas, kuris sukurtų atgrasomąjį efektą. Taip pat pastebėta, kad būtina mažinti galimybes viešojo administravimo subjektams taikyti vidaus sandorio išimtį. Dažniau taikant viešųjų pirkimų procedūrą būtų didinama konkurencija.

Nuotraukos KonkurencijKonkurencij1konkurencij2