Pozicija. Dėl Prekybos elektros energija taisyklių

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) teikia pastabas dėl Prekybos elektros energija taisyklių (toliau – Taisyklių).
Dėl elektros energijos pagamintos Lietuvoje ir už jos ribų skirtingo traktavimo
 
Pagal Taisykles elektros energija, pagaminta Lietuvoje, gali būti parduodama pagal dvišales sutartis ir elektros energijos biržoje, o pagaminta už Lietuvos ribų – tik biržoje. Tokia nuostata sudaro nelygias konkurencijos sąlygas tarp Lietuvos ir užsienio elektros energijos gamintojų, teikdama prioritetą Lietuvoje pagamintai elektros energijai.
Ši nuostata vienodai taikoma tiek ES, tiek už jos ribų pagamintai elektros energijai. Tokiu būdu yra prasilenkiama su esmine ES energetikos politikos kryptimi – rinkos atvėrimu ir nediskriminacinėmis prekybos sąlygomis tarp šalių narių.
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad 2009 m. patvirtintame Lietuvos elektros rinkos vystymo plane[1] numatyta:
–          sukurti efektyvią konkurencijos tarp elektros energijos gamintojų, importuotojų ir tiekėjų aplinką;
–          sudaryti elektros energijos tiekėjams galimybę be apribojimų laisvai prekiauti elektros energija (tiek importuojama iš Europos Sąjungos valstybių narių, tiek į jas eksportuojama), nustatyti skaidrias prekybos elektros energija, importuota ne iš Europos Sąjungos valstybių narių, sąlygas.
Manome, kad Taisyklėse numatytos skirtingos sąlygos elektros energijai, pagamintai Lietuvoje ir už jos ribų, prieštarauja Lietuvos elektros rinkos vystymo plane numatytoms nuostatoms.
Be to, norėtume priminti, kad Lietuvos elektros rinkos vystymo plane numatyta remti apie trečdalį Lietuvoje pagaminamos elektros energijos (gaminamos Lietuvos elektrinėje, atsinaujinančius šaltinius vartojančiose ir termofikacinėse elektrinėse), kas ir taip jau suteikia papildomų privilegijų Lietuvoje pagamintai elektros energijai.
Dėl biržos funkcijų ir biržos apimties
 
Naudojantis taisyklių 30-ame punkte suteikta teise atmesti pirkimo-pardavimo pasiūlymus, jei yra viršijama suminė galia, yra sprendžiama galios paskirstymo problema. Tačiau prekybai biržoje palikus tik mažą dalį Lietuvoje naudojamos elektros energijos, pati birža tampa ne tiek prekybos ir kainos nustatymo įrankis, kiek būdas reguliuoti galios problemas, kylančias dėl importuojamos elektros energijos.
Tuo pat metu norėtume pažymėti, kad jei pirkėjas ir pardavėjas turi galimybę rinktis – sandorį per biržą, ar dvišalį kontraktą, prekyba biržoje savaime nėra geresnė ar siektina, palyginti su dvišaliais energijos pirkimo-pardavimo sandoriais. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, galimybė rinktis sandorio tipą (dvišalį kontraktą ar prekybą biržoje) yra suteikta tik jei elektros energija yra pagaminta Lietuvoje.
Visiems elektros energijos pardavėjams reikėtų suteikti lygias ir nediskriminuojančias teises prekiauti elektros energija, pasirenkant pirkėjui ir pardavėjui priimtiną sandorio būdą.
Atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis elektros energijos prekybos Lietuvoje vyksta tarp valstybei priklausančių įmonių, dvišaliuose kontraktuose iškyla skaidrumo ir viešumo problema, kurią iš dalies galėtų spręsti elektros energijos prekyba per biržą. Todėl tikslinga būtų numatyti didinti elektros energijos prekybos kiekius biržoje, kuriais prekiauja rinkos dalyviai, kurių valdymas priklauso valstybei.
Dėl ateities sandorių
 
Taisyklių 5-oje dalyje (Prekybos elektros energija biržoje tvarka)  nėra numatyta galimybė biržoje sudaryti ateities sandorius prekybai elektros energija. Viena vertus, leisti ar neleisti tokio tipo sandorius, gali būti biržos valdymo įmonės sprendimas, o ateities sandorių tvarka gali būti nustatyta prekybos biržoje reglamente. Kita vertus, ateities sandorių galimybę biržoje numačius Taisyklėse, sudaromos teisinės prielaidos ir padidėja tikimybė, kad ateityje biržoje galės būti vykdomi ateities sandoriai.
Kitos pastabos
 
Taisyklių 8.1. punkto formuluotė
„8.1. prekybą pagal dvišales sutartis – perdavimo sistemos operatorius, skirstomojo tinklo operatorius, gamintojai, tiekėjai, balansavimo energijos;“
neaiškiai apibrėžia, kas gali prekiauti pagal dvišales sutartis – ar tik „balansavimo energijos tiekėjai“, ar „tiekėjai“ ir „balansavimo energijos tiekėjai“.
Siūlymai
 
1.       Visiems didmeninės rinkos dalyviams, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje pagaminta elektros energija, suteikti vienodas galimybes prekiauti elektros energija ir pasirinkti sandorio būdą.
2.       Siekiant skaidrumo, numatyti, kad rinkos dalyviai, kurių valdymas priklauso valstybei, didintų elektros prekybos apimtis biržoje.
3.       Taisyklėse numatyti ateities prekybos sandorių galimybę biržoje.


[1] LR Vyriausybės nutarimas 2009 m. liepos 8 d. Nr. 740.