Ekspertizė. Dėl užsieniečių įdarbinimo aukštos kvalifikacijos darbui

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo LRV nutarimo projektą „Dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16-14273(3) (toliau – Projektas) ir teikia šias pastabas bei pasiūlymus.

Nepakankamas pagrindas atmesti darbdavio prašymą
Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris siekia dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi atitinkamą penkerių metų profesinę patirtį (toliau – Pareiškėjas) Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos (toliau – Tvarka) aprašo 1 priede (Prašymas aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą siekiančio dirbti užsieniečio profesinę patirtį prilyginti aukštojo mokslo kvalifikacijai ir išduoti tai patvirtinantį dokumentą) nurodo profesijos, pagal kurią numatoma įdarbinti užsienietį, pavadinimą ir kodą (pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamo Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 1, 2 ir 3 pagrindinėms grupėms priskirtas profesijas: http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/zip/LPK%202012%20arbor.pdf) bei lentelėje (Aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo funkcijų ir joms atlikti būtinų kompetencijų aprašymas) turi išvardinti ne mažiau kaip tris darbo užduotis ir kiekvienai numatomai darbo užduočiai atlikti priskirti būtinas kompetencijas (numatomoms darbo užduotims atlikti būtinų kompetencijų skaičius gali būti skirtingas). Darbo užduočių išskyrimui ir joms būdingų kompetencijų priskyrimui formalaus (institucinio) pagrindimo nėra.

Tvarkos V skyriuje (Prašymo netenkinimo pagrindai), 27.4 punkte nurodoma, jog pareiškėjas prašyme esančioje lentelėje nurodo tam tikrai profesijai nebūdingas darbo užduotis ir kompetencijas.

Numatyta tvarka įgaliotai institucijai leidžia dviprasmiškai vertinti sprendžiant (priimti ar atmesti pareiškėjo prašymą) ar tam tikrai profesijai (pagal minėtą klasifikatorių) pareiškėjo išvardintos darbo užduotys ir joms priskirtos kompetencijos yra būdingos ar nebūdingos. Preziumuojant, jog darbdavio atžvilgiu bus laikomasi geranoriškumo principo ir tai reikalinga tik siekiant išvengti grubių piktnaudžiavimo atvejų (pvz. kad aviacijos specialistui nebūtų priskirtos mūrininko ar kirpėjo kompetencijos), manytina, jog šis punktas nėra pakankamas, kad būtų priskirtas prie prašymo netenkinimo pagrindų. Atsiranda vietos dvigubam nuostatos taikymui – vieniems būti geranoriškais, kitiems pareiškėjams – mažiau geranoriškais. Siūlome šios nuostatos atsisakyti.

Reikalavimas pateikti duomenis apie užsieniečio sumokėtus mokesčius nėra reikalingas aukštai kvalifikacijai nustatyti
Projekte taip pat numatyta, kad įmonė, norinti įdarbinti užsienietį, turės pateikti duomenis apie užsieniečio trečiojoje šalyje sumokėtus mokesčius. Toks reikalavimas yra perteklinis ir visiškai nereikalingas užsieniečio turimai kvalifikacijai nustatyti. Atkreipiame dėmesį, kad visos patikrinimo procedūros tikslas yra nustatyti ar užsienietis darbuotojas turi tinkamą kvalifikaciją dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvoje, o ne tai, kiek mokesčių jis sumokėjo, ar jo darbdavys sąžiningai mokėjo mokesčius ir pan. Dar daugiau, kai kuriais atvejais užsienietis gali negalėti gauti tokių duomenų dėl užsienio šalyse taikomos bendravimo su piliečiais tvarkos ir pan. Tokiais atvejais, tai gali tapti nepagrįsta kliūtimi užsieniečiui dirbti Lietuvoje.

Siūlome šios nuostatos atsisakyti.