Ekspertizė. Parama darželiams naudojantiems ekologiškus produktus pažeistų sąžiningos konkurencijos principą

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo projekto Reg. Nr. 18-12680(2) „Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo projektu Reg. Nr. 18-12680(2) „Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektas) siekiama teikti paramą savivaldybei priklausančioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios maistą gamina pačiose ugdymo įstaigose, jei jos naudos ekologiškus maisto produktus ir žaliavas (toliau – ekologiškus produktus) vietoje įprastinių.

Projektui nepritariame dėl toliau nurodytų argumentų.

Nenurodytas paramos tikslas

Nei Projekte, nei lydimuosiuose dokumentuose nėra apsibrėžtas paramos tikslas. Neaišku, ar skirstant paramą yra siekiama:

1. pagerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybą;
2. paskatinti ekologiškų produktų augintojus ir gamintojus;
3. kito tikslo.

Nenurodžius paramos tikslo nėra įmanoma įvertinti siūlomų priemonių, ar jos atitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus teisėkūros principus.

Neatliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnyje nurodyta, kad prieš reglamentuojant iki tol nereglamentuotus santykius privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, kuriame pateikiamas poveikio vertinimas valstybės finansams, administracinei naštai, poveikis ekonomikai. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai turi būti pateikiami aiškinamajame rašte arba atskiru dokumentu. Teikiant Projektą nebuvo pateiktas nei numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, nei aiškinamasis raštas:

1. Nenumatytas poveikis valstybės finansams. Projekto lydimuosiuose dokumentuose nėra numatyta kiek valstybės lėšų pareikalaus projekto įgyvendinimas. 2016 m. Lietuvos ikimokyklinės savivaldybių ugdymo įstaigas lankė maždaug 110 tūkst. vaikų. Jei 12 mėnesių būtų teikiama maksimali 20 eurų mėnesiui parama visų ikimokyklinių įstaigų moksleivių maitinimui, tai Projekte numatoma parama valstybei kainuotų 26,4 mln. eurų.
2. Nenumatyta kokia administracinė našta teks valstybei ir savivaldybėms. Projekto lydimuosiuose dokumentuose nėra numatyta kokią administracinę naštą sukels Projekte numatytos paramos administravimas, nes valstybės paskirta įstaiga (Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos) turės administruoti paraiškų priėmimą, paraiškų teikėjai (savivaldybei priklausančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos) turės skirti administracinius resursus paraiškų teikimui, tiek savivaldybių ikimokyklinės ugdymo įstaigos, tiek Nacionalinė mokėjimų agentūra turės lyginti ekologiškų ir neekologiškų produktų kainas viso projekto metu. Papildomai, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, stebi ne visų ekologiškų produktų kainas, todėl papildoma jų stebėsena taip pat pareikalaus papildomų finansinių ir administracinių išteklių.

Projektu gali būti pažeidžiamas sąžiningos konkurencijos principas

Įgyvendinus Projekto teikiamas nuostatas į paramą galėtų pretenduoti tik tos savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios maitinimo paslaugas teikia pačios. Privačios mokyklos bei savivaldybių mokyklos, perkančios maitinimo paslaugas iš privačių maitinimo paslaugų teikėjų, tokios paramos gauti negalėtų. Tokiu būdu ne visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos turėtų tas pačias sąlygas. Taip gali būti pažeidžiamas sąžiningos konkurencijos principas.

Yra galimybė manipuliuoti kainomis

Paramos skyrimo modelis yra neatsparus manipuliavimui kainomis. Ekologiškų produktų gamintojų rinka Lietuvoje yra sekli. VšĮ „Ekoagros” duomenimis 2018 m. Lietuvoje buvo registruota 286 ekologiškų sertifikuotų produktų įmonės ir apie 2,8 tūkst. ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų. Palyginimui 2018 m. Lietuvoje iš viso buvo apie 2,3 tūkst. veikiančių ūkio subjektų, užsiimančių žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla bei 122,5 tūkst. ūkininkų. Esant tokiai sekliai rinkai ir mažai konkurencijai, paramos teikimas numatytu būdu gali provokuoti ekologiškų produktų kainų padidinimą.

Papildomai, skirstant lėšas Projekto 22.2 punkte numatytais atvejais, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, esančios savivaldybėse, kurios turi mažiau kaimyninių savivaldybių ir (ar) mažiau veikiančių ūkio subjektų, užsiimančių žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla, turėtų mažesnius šansus gauti paramą, nes konkurencija šiame sektoriuje būtų mažesnė. Pavyzdžiui, Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darželiai, teikiantys paraišką, galėtų ją gauti, pirkdami ekologiškus produktus tik iš trijų (Visagino, Zarasų r. ir Ignalinos r.) savivaldybių, kuriose 2019 m. pr. veikė 26 ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla (Statistikos departamento duomenys). Tuo metu Kauno r. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darželiai galėtų įsigyti ekologiškus produktus iš dešimties (Kauno r., Kauno m., Prienų r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Šakių r., Kazlų Rūdos) savivaldybių, kuriose 2019 m. pr. veikė 480 ūkio subjektų, užsiimantys žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla.

Projektas neatitinka aiškumo principo

Projekto 22 ir 22.1. punktuose numatyta, kad lėšų poreikiui viršijus visoms paraiškoms skiriamą numatytą bendrą paramos sumą, būtų atliekamas papildomas paraiškų vertinimas, kuriame pirmenybė būtų teikiama paraiškoms, kurios turi didžiausią numatomų įsigyti ekologiškų produktų procentinę dalį nuo visų taisyklių 1 priedo B sąraše išvardintų produktų. Tačiau Projekto 6 ir 30.3. punkte pažymima, kad parama neteikiama, jei paraiškos teikėjas įsigijo mažiau kaip 80 proc. taisyklių 1 priedo B sąraše išvardytų ekologiškų produktų rūšių. Nėra aišku, ar paraiškos teikėjas, norėdamas gauti paramą turi įsigyti 80 proc. 1 priedo B sąraše išvardytų ekologiškų produktų rūšių ar nustatyto ekologiško produkto (pavyzdžiui, obuolių) turi būti nuperkama ne mažiau nei 80 proc. Tokios dviprasmiškos formuluotės rodo, kad gali būti pažeidžiamas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo aiškumo principas.

Dėl šių priežasčių nepritariame Projektui ir siūlome jį atmesti.