Ekspertizė. Miškų įstatymo pakeitimas leistų urėdijoms nesilaikyti kitiems ūkio subjektams numatytų taisyklių

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Miškų įstatymo Nr. I-671 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą 15-7717 (Projektą) ir teikia šias pastabas.

Projektas Miškų įstatymo 7 straipsnį „Ekonominis valstybinio miškų ūkio reguliavimas“ papildo nuostata, kad „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatos miškų urėdijoms taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip“.

Toks pakeitimas leistų urėdijoms nesilaikyti taisyklių ir principų numatytų kitiems valstybės ar savivaldybių kapitalo ūkio subjektams. Vietoje to urėdijų ekonominę veiklą būtų galima reglamentuoti Miškų įstatymu.

Urėdijų kaip ūkio subjektų veiklos reglamentavimo išskyrimas iš bendrų taisyklių, taikomų valstybei priklausančioms įmonėms per Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą yra ydingas, trukdantis siekti valdymo efektyvumo ir ekonominės grąžos savininkams (t.y. valstybei).

Pažymime, kad kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose veiklą, kurioje dalyvauja ir valstybei priklausančios įmonės (pvz., Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas ir pan.) analogiškos nuostatos nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad šio pakeitimo motyvas aiškinamajame rašte nėra paaiškintas ar pagrįstas. Tai prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems tikslingumo, proporcingumo, aiškumo ir sistemiškumo  principams.

Atkreipiame dėmesį, kad Projekto 7 straipsnio formuluotė „Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos“ apriboja savininko (valstybės) teises ir tiesiogiai prieštarauja Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 4 straipsnio 4  dalies 8, 9, 10 dalims, kurios atitinkamai numato, kad savininkas turi teisę reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti įmonę.

Pritarus Projekto formuluotėms, kad Lietuvoje veikia 42 urėdijos ir, kad Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas negalioja, jei prieštarauja Miškų įstatymui, būtų nepagrįstai apribotos savininko (valstybės) teisės, pvz., pasikeitus aplinkybėms keisti urėdijų skaičių, jas reorganizuojant ar likviduojant.

Siūlome nepritarti minėtoms Projekto nuostatoms.