Ekspertizė. Licencijų ir leidimų išdavimas gali trukti ilgiau

Pastabos ir pasiūlymai dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 12, 16, 17, 18, 33, 34, 341 straipsnių ir III skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 14-978

SANTRAUKALLRI siūlo priimti įstatymo projektą iš jo 2 ir 4 straipsnių pašalinus nuostatas, teigiančias, kad atsakymo dėl leidimo ar licencijos išdavimo nepateikimas nėra laikomas leidimo ar licencijos išdavimu. Šiais įstatymo projekto straipsniais kuriamos išimtys Paslaugų įstatymui, kuriame nurodyta, kad jei licencijavimu užsiimanti institucija per nurodytą terminą nepateikia neigiamo atsakymo dėl licencijos ar leidimo išdavimo, laikoma, kad licencija ar leidimas yra išduotas. Tai būtų netikslinga dėl šių priežasčių:

  1. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad licencijos išdavimo atidėjimas yra būtinas siekiant kovoti su nelegaliai pagamintais etilo alkoholio produktais. Tačiau įmonės, įrengusios visą gamybai reikalingą įrangą, nusamdžiusios tinkamos kvalifikacijos personalą ir pateikusios visus reikalingus dokumentus, parodo, kad jos neketina verstis nesaugios ir įstatymų reikalavimų neatitinkančios produkcijos gamyba.
  2. Delsimas išduoti leidimą pirkti gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimų reikmėms skirtus alkoholio produktus neužtikrina didesnio visuomenės saugumo, tačiau kenkia šioje srityje dirbančioms įmonėms.
  3. Įpareigojimas išduoti licenciją per nustatytą terminą užtikrina valstybinių institucijų darbo skaidrumą ir efektyvumą. Netikslinga kurti precedentą darant išimtis Paslaugų įstatymui, kai šios išimtys neužtikrintų didesnio visuomenės saugumo, gerovės ir sveikatos.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LLRI siūlo iš įstatymo projekto Nr. 14-9784 2 ir 4 straipsnių išbraukti nuostatas teigiančias, kad atsakymo dėl leidimo ar licencijos išdavimo nepateikimas nėra laikomas leidimo ar licencijos išdavimu.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 12, 16, 17, 18, 33, 34, 341 straipsnių ir III skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. 14-9784 (toliau – Projektas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

Projekto antrame straipsnyje siūloma Alkoholio kontrolės įstatymo 12 straipsnio 2 dalį papildyti nuostata teigiančia, kad atsakymo dėl licencijos gaminti alkoholio produktus išdavimo nepateikimas nėra laikomas licencijos išdavimu. Projekto 4 straipsnyje taip pat numatoma pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip, kad atsakymas dėl leidimo pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą alkoholį nepateikimas būtų nelaikomas leidimo išdavimu.

Priėmus Projekto 2 straipsnį būtų kuriama išimtis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 3 daliai, teigiančiai, kad valstybės institucijai nedavus atsakymo dėl licencijos išdavimo per įstatymų nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas yra išduotas. Išimtys šiam įstatymui yra taikomos tik tada, kai jos pateisinamos svarbiais visuomenės interesais, įskaitant teisėtus trečiųjų asmenų interesus. Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad ši išimtis turi būti sukuriama kompanijoms, siekiančioms gauti licenciją gaminti bei leidimą pirkti ir naudoti alkoholio produktus, nes neteisėtai pagamintas ar ne pagal paskirtį naudojamas etilo alkoholis kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai ir saugumui.

Įmonės, įrengusios visą reikalingą įrangą ir pateikusios visus reikiamus dokumentus, neketina verstis nelegalaus alkoholio produktų gamyba

Pagal dabartinį reglamentavimą kompanijos, siekiančios gauti licenciją gaminti alkoholio produktus, turi pateikti patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius šių produktų saugos ir kokybės rodiklius, taip pat įdiegti technologijos reikalavimus atitinkančią įrangą ir patalpas, alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją ir įdarbinti reikiamos kvalifikacijos personalą. Visas šias procedūras atlikusios ir tai įrodančius dokumentus pateikusios įmonės tikėtina neketina užsiimti nelegalių, negrynų ir sveikatai pavojingų alkoholio produktų gamyba. Nėra jokios priežasties, kodėl visus šiuos žingsnius įgyvendinusioms įmonėms būtų daugiau nei mėnesį delsiama išduot licenciją. Jų pagaminti produktai būtų neteisėti tik todėl, kad licencijavimą vykdanti valstybinė institucija vėluoja sutvarkyti dokumentus. Kadangi nėra pagrindo manyti, kad jos gamins nekokybišką ar pavojingą produkciją, tokio ribojimo įvedimas būtų nepagrįstas ir pažeistų proporcingumo principą, bei prieštarautų Paslaugų įstatymo 7 straipsnio 3 daliai.   

Delsimas išduoti leidimą pirkti gamybai skirtus alkoholio produktus neužtikrina didesnio visuomenės saugumo, tačiau kenkia šioje srityje dirbančioms įmonėms

Projekto 4 straipsniu taip pat numatoma pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir nustatyti, kad atsakymo dėl leidimo pirkti denatūruotą ir nedenatūruotą etilo alkoholį, skirtą gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo reikmėms, nedavimas per nustatytą terminą nėra laikomas leidimo išdavimu. Šis įstatymo punktas taikomas ne maisto pramonės ir ne tiesiogiai gyventojų vartojimui skirtiems alkoholio produktams. Valstybinės institucijos vėlavimas išduoti leidimą pirkti alkoholio produktus gali pakenkti įmonėms, kurių veikloje būtina naudoti alkoholio produktus. Jie naudojami chemijos pramonėje kaip tirpikliai, elektronikos pramonėje valymo darbams ir daugelyje kitų sričių. Kadangi šis punktas liečia tik leidimus pirkti ne maisto produktų gamybai skirtus alkoholio produktus, nėra priežasties, kodėl leidimai juos įsigyti būtų neišduodami kaip įmanoma greičiau. Nepagrįstas vėlavimas išduoti šį leidimą gali stabdyti šių įmonių produkciją, atnešti joms didelius nuostolius. Delsimas išduoti leidimą neprisideda prie visuomenės saugumo, svarbių interesų ar gerovės ir sveikatos užtikrinimo. Dėl to nėra priežasties, kodėl atsakymo dėl leidimo išdavimo nepateikimas šiuo atveju neturėtų būti laikomas leidimo išdavimu.

Įpareigojimas išduoti licenciją per nustatytą terminą užtikrina valstybinių institucijų darbo skaidrumą ir efektyvumą

Kai valstybinės institucijos yra įpareigojamos per nustatytą terminą išnagrinėti visus pateiktus dokumentus ir nepateikus motyvuoto atsakymo, kodėl licencija negali būti išduodama, jų darbuotojai negali savavališkai vilkinti licencijos išdavimo procedūros ir reikalauti iš licencijų prašančių verslininkų kyšių. Tai užtikrina didesnį valstybinių institucijų veiklos skaidrumą. Be to, taip valstybinės institucijos yra skatinamos dirbti greičiau ir efektyviau. Kadangi delsimas išduoti licenciją gaminti etilo alkoholio produktus ar leidimą pirkti ir naudoti etilo alkoholį neprisideda prie siekio užtikrinti visuomenės sveikatą, saugumą ir gerovę, neprasminga kurti išimtis paslaugų įstatymui. Tai gali tapti precedentu, kuriant kitas nepagrįstas išimtis valstybinių institucijų darbo efektyvumą užtikrinančiame įstatyme.

Išvados

Paslaugų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis užtikrina, kad valstybinių įmonių darbas vyktų skaidriai ir greitai. Nepagrįstas išimčių taikymas šiam įstatymui trukdo siekti didesnio skaidrumo ir valstybės reguliacinio aparato efektyvumo. Jis taip pat naikina galimybes atsirasti korupcijai valstybinėse institucijose užsiimančiose licencijavimu. Kadangi Projekte siūlomų išimčių įvedimas Paslaugų įstatymui nepadėtų užtikrinti didesnio visuomenės saugumo ar svarbių visuomenės interesų, bet trukdytų siekti didesnio valstybės aparato skaidrumo, siūlome šių punktų atsisakyti.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LLRI siūlo iš įstatymo projekto Nr. 14-9784 2 ir 4 straipsnių išbraukti nuostatas teigiančias, kad atsakymo dėl leidimo ar licencijos išdavimo nepateikimas nėra laikomas leidimo ar licencijos išdavimu.