Ekspertizė dėl mokesčių deklaracijų teikimo tvarkos pakeitimo

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertizė dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23, 24, 26, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6579, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 85, 87, 90, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6580, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 33, 34, 35, 36, 40(1), 47, 51, 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6578, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 10, 12, 50, 56 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6581, Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6739 ir Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6575

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Finansų ministerijos paruoštus mokesčių įstatymų pakeitimus ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

Dėl projektų priemonių neatitikimo tikslui

Aiškinamajame rašte teigiama, kad projektų tikslas – gerinti verslo aplinką ir mažinti administracinę naštą. Dalis pasiūlymų yra geri, pavyzdžiui, tai, kad savivaldybės administruotų visas rinkliavas. Tačiau daug pasiūlytų pakeitimų pablogintų verslo aplinką ir padidintų administracinę naštą, todėl jie nėra tinkamos priemonės užsibrėžtam tikslui pasiekti.

Daugeliu projektų siūloma ankstinti deklaracijų teikimo tvarką. Tai būtų prasminga, jeigu būtų įvedama vieninga deklaravimo data, pavyzdžiui, jei visos deklaracijos turėtų būti pateikiamos iki paskutinės mėnesio dienos. Tačiau šiuo atveju projektų autoriai didžiąja dalimi siūlo ankstinti deklaracijų pateikimo datas, jų nesuvienodinant. Tai reiškia, kad įmonės vis tiek turėtų orientuotis į daug skirtingų datų, tad pasiūlyti pakeitimai netenka prasmės verslo aplinkos gerinimo atžvilgiu.

1. Pastabos dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 15-6579

Dėl 2 str. numatyto GPM deklaracijos pateikimo datos paankstinimo

Projekte numatyta, kad GPM deklaracija turėtų būti pateikiama ne iki mėnesio 15 d., bet iki 12 d.

GPM deklaracijos pateikimo datos ankstinimas didins administracinę naštą. Trumpesnis laikotarpis, skirtas deklaracijos paruošimui padidins įmonių apskaitininkams tenkantį darbo krūvį ir klaidų tikimybę. Turint omenyje, kad projekto 6 str. numatyta, jog deklaracijos turės būti teikiamos apie kiekvieną gyventoją, o ne įmonę, žymiai daugiau deklaracijų turės būti paruošta per trumpesnį laikotarpį.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką.

Dėl 6 str. numatyto GPM deklaravimo tvarkos pakeitimo

Šiuo metu deklaracijos su duomenimis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas išmokas ir kt. duomenis teikiamos kartą per metus, tuo tarpu projektu siūloma įvesti prievolę teikti šias deklaracijas kas mėnesį.

Tai būtų reikšmingas ir nepagrįstas administracinės naštos didinimas, turėsiantis neigiamų pasekmių verslui. Daugiau darbuotojų įdarbinančios įmonės bus priverstos samdyti papildomus etapus vien tik šiems administraciniams reikalavimams įgyvendinti, skirti papildomas lėšas informacinių sistemų keitimui, o tai reiškia, kad mažiau lėšų liks atlyginimų didinimui ar produktyvių darbo vietų kūrimui.

Be to, jei dabar metų eigoje padaroma klaida, ji gali būti ištaisoma metinėje deklaracijoje, tuo tarpu deklaruojant už kiekvieną darbuotoją kas mėnesį, neliks esamo lankstumo koreguojant klaidas.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką.

2. Pastabos dėl LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6580

Dėl 1, 4 ir 5 str. numatyto PVM deklaracijos pateikimo datos paankstinimo

Projekte numatyta, kad PVM deklaracija turėtų būti pateikiama ne iki mėnesio 25 d., bet iki 22 d. Ne PVM mokėtojai mokėtino PVM apyskaitas irgi turėtų pateikti iki mėnesio 22 d.

PVM deklaracijos pateikimo datos ankstinimas didins administracinę naštą. Trumpesnis laikotarpis, skirtas deklaracijos paruošimui padidins įmonių apskaitininkams tenkantį darbo krūvį ir klaidų tikimybę.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką.

Dėl 3 str. numatyto avansinio PVM mokėjimo paankstinimo

Šiuo metu avansinis PVM mokamas trimis dalimis, iki mėnesio 5, 13 ir 20 dienos. Siūloma įvesti prievolę mokėti avansinį PVM kartą per mėnesį iki mėnesio 5 dienos.

Tai reiškia, kad įmonės negalės mėnesio eigoje dalimis mokėti avansinį PVM, bet privalės jį sumokėti visą iš karto. Gali kilti neaiškumų, kokio dydžio avansinį PVM reikia mokėti. Be to, įmonės neteks galimybės išvengti PVM permokų, nes nebeliks trečios avansinio mokėjimo dienos, kai įmonės gali sumokėti skirtumą tarp faktiškai mokėtino ir dviejų avansinių mokėjimų.

Šis pakeitimas turės neigiamos įtakos įmonių apyvartiniam kapitalui ir atsiskaitymams su tiekėjais ir net su pačiu biudžetu.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką.

3. Pastabos dėl LR pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6578

Dėl deklaracijų pateikimo ir pelno mokesčio mokėjimo datos pakeitimo

Projekto 1, 2, 3, 5, 6 ir 9 str. siūloma, kad pelno mokestis būtų sumokamas iki mėnesio 15 d., tuo tarpu projekto 4, 7 ir 8 str. siūloma, kad avansinis pelno mokestis ir deklaracijos būtų pateikiamos iki mėnesio 12 d.

Jeigu svarstoma keisti dabar numatytas datas ir yra siekiama aiškumo ir paprastumo, siūlome įvesti vieningą pelno mokesčio mokėjimo ir deklaracijų pateikimo tvarką. Ši data galėtų būti mėnesio 25 d. – kadangi dabar avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas iki ketvirčio paskutinio mėnesio 25 d., tai užtikrintų, kad įmonėms nepaankstėtų avansinio pelno mokesčio mokėjimo terminas.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką arba suvienodinti deklaravimo ir mokėjimo tvarką – iki mėnesio 25 d.

4. Pastabos dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6581

Dėl 1, 3, 4 ir 5 str. numatyto akcizų deklaracijos pateikimo datos paankstinimo

Projektu siūloma paankstinti akcizų deklaracijos pateikimo datą nuo mėnesio 15 iki 12 d.

Akcizų deklaracijos pateikimo datos ankstinimas didins administracinę naštą. Įmonės gali neturėti visų duomenų, reikalingų deklaracijai pateikti. Trumpesnis laikotarpis, skirtas deklaracijos paruošimui padidins įmonių apskaitininkams tenkantį darbo krūvį ir klaidų tikimybę.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką.

Dėl 2 str. numatyto akcizų mokėjimo datos paankstinimo

Projektu siūloma paankstinti akcizų mokėjimo datą.

Jau dabar akcizai yra mokami nepardavus prekės ir negavus už ją pajamų, o tai reiškia, kad įmonės priverstos kredituoti biudžetą. Projektu siūlomas mokėjimo datos paankstinimas reiškia, kad beprocentinio biudžeto kreditavimo mastai taptų dar didesni, o tai sukurtų papildomą finansinę naštą įmonėms ir todėl blogintų verslo aplinką akcizus mokančioms įmonėms.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką. 

5. Pastabos dėl LR mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6739 

Dėl 1 str. numatyto mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikimo datos paankstinimo 

Projektu siūloma paankstinti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikimo datą nuo mėnesio 25 iki 22 d.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikimo datos ankstinimas didins administracinę naštą. Trumpesnis laikotarpis, skirtas deklaracijos paruošimui padidins įmonių apskaitininkams tenkantį darbo krūvį ir klaidų tikimybę. 

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką. 

6. Pastabos dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 15-6575 

Dėl 1 str. numatyto mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos ir mokėjimo datos paankstinimo 

Projektu siūloma ankstinti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos teikimą nuo 60 d. po mokestinio laikotarpio iki vasario 12 d., o šio mokesčio mokėjimą – iki vasario 15 d.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikimo datos ankstinimas didins administracinę naštą. Trumpesnis laikotarpis, skirtas deklaracijos paruošimui padidins įmonių apskaitininkams tenkantį darbo krūvį ir klaidų tikimybę. Nors šio mokesčio pajamos biudžetui nėra reikšmingos, šio mokesčio administravimas jau dabar yra brangus ir sudėtingas, o deklaracijos pildymas per trumpesnį laikotarpį šią administracinę naštą dar labiau padidintų.

Pasiūlymas: palikti šiuo metu galiojančią tvarką.