V.Žukauskas. Kaip partijos sieks ekonomikos augimo?

Bene visos partijos žada žmonėms didesnes pajamas ir aukštesnį pragyvenimo lygį. Skiriasi būdai, kaip partijos žada to pasiekti. Tačiau jokia partija negali žadėti aukštesnio pragyvenimo lygio, kol ji neatskleidžia, kaip užtikrins ekonomikos augimą, būtiną žmonių pajamų didėjimui. Ekonomikos augimas priklauso nuo daug ko, tačiau viena svarbiausių ekonomikos augimo sąlygų yra palankios verslo sąlygos.

Palankios verslo sąlygos yra paprastas įmonių steigimas ir uždarymas, mažai biurokratijos ir suvaržymų, aiškios ir paprastos veiklos taisyklės, maži mokesčiai, paprastas darbuotojų įdarbinimas ir atleidimas, nuosavybės teisių gynimas. Tai skatina kurtis naujas įmones, plėstis jau įkurtoms, didinti investicijas, vystytis ekonominei veiklai šalyje. Kartu atsiranda naujų darbo vietų, mažėja nedarbas, didėja ekonomikos našumas ir žmonių pajamos. Taigi tokias nuostatas vertinsime teigiamai, o tam prieštaraujančias nuostatas – neigiamai. Partijų nuostatos apie mokesčius bus analizuojamos tik tiek, kiek tai tiesiogiai susiję su verslo sąlygomis ir investicijų skatinimu.  Analizuojame aštuonių partijų rinkimų programas ir atsakymus į LLRI pateiktus klausimynus – į juos atsakė keturios partijos.

Sąjunga TAIP – kryptis teisinga, su keliomis išimtimis

Pliusai už:
Nuostatą neapmokestinti įmonių reinvestuojamo pelno. Tai skatintų įmones daugiau investuoti, kurtų geresnes sąlygas našumo augimui, naujų darbo vietų kūrimui. Taip pat už – siekį sumažinti verslo reguliavimo naštą supaprastinant licencijų ir leidimų išdavimo tvarką, mažinant verslui keliamų reikalavimų ir reguliavimų skaičių, palengvinant verslo pradėjimo ir užbaigimo procesus.

Pliusą rašome už nuostatą supaprastinti teritorijų planavimą trumpinant detaliojo plano rengimo procedūras, mažinant reikalaujamų procedūrų skaičių ir kt. Tai – teigiama ir reikalinga kryptis, nes didelė dalis investicijų projektų stringa būtent dėl sudėtingo teritorijų planavimo. Jo supaprastinimas yra svarbus ir siekiant prisitraukti užsienio investicijas. Pliusas už siekį tęsti verslą reguliuojančių institucijų reformą bei sumažinti reguliavimų keliamą naštą verslui. Reguliavimo naštos mažinimas yra svarbus siekiant gerinti verslo sąlygas Lietuvoje, o verslą reguliuojančių institucijų reforma Lietuvoje buvo žingsnis į teisingą pusę.

Siekis mažinti su darbo santykiais susijusią biurokratinę naštą – sveikintinas. Partija sieks laisvinti darbo santykius įvedant vidutinio darbo laiko apskaitą, naikinant atsiskaitymo lapelius, darbo pažymėjimus, keičiant darbo grafiko sudarymo ir skelbimo tvarką. Darbo santykių reguliavimo problemas susijusias su darbuotojų samdymu ir atleidimu partija vis dėlto pamiršta paminėti.

Minusai už:
Nuostatą viešuosiuose pirkimuose taikyti reikalavimą darbdaviams mokėti vidutinį atlyginimą. Taip tik diskriminuojamos mažos įmonės, kurios neišgali mokėti didelių atlyginimų arba samdo mažiau kvalifikuotus darbuotojus. Be to pasiūlymas atkirstų dalį įmonių nuo valstybės užsakymų, sumažintų konkurenciją viešuosiuose pirkimuose ir taip galimai padidintų jų kainą. Minusas ir už nuostatą didinti valstybės institucijų teises paimant žemę visuomenės poreikiams teikiant prioritetą viešajam interesui. Valstybės teisių paimti žemę visuomenės poreikiams didinimas yra privačios nuosavybės teisių pažeidimas. O pagarba nuosavybės teisėms yra kertinis ekonominės veiklos akmuo.

Įdomus pasiūlymas:
Valstybės tarnautojų neveiklumą, įstatymų ignoravimą, biurokratizavimą vertinti kaip korupciją. Tikėtina, jog įgyvendinus šį pasiūlymą korupcijos lygis Lietuvoje pasiektų nematytas aukštumas.

Lietuvos socialdemokratų partija – daug deklaratyvių teiginių

„Garantuosime tvarų žmonių pajamų augimą ir tinkamai apmokamą darbą“, „tobulinti teisinę, mokestinę, reguliacinę ir kitą palankią inovacijoms diegti aplinką“, „suteikti galimybę verslui ir mokslui bendrauti kuriant įvairiausio tipo partnerystės formas, taikant įvairius modelius“ – šių ir kitų deklaratyvių teiginių partijos programoje daug, o konkrečių priemonių daug mažiau. Todėl šių teiginių nevertinsime.

Pliusai už:
Siekį įgyvendinti nuostatą, jog teisinį reguliavimą nustatantys teisės aktai įsigaliotų ne ankščiau, kaip po pusės metų. Galimybė prognozuoti ateitį – svarbi ir smulkiam, ir stambiam verslui. To padaryti neįmanoma, kai valdžia nuolatos keičia „žaidimo“ taisykles, keičia ar įveda naujus mokesčius ar reguliavimus. Taip pat – už nuostatą šalinti biurokratines kliūtis investiciniams projektams įgyvendinti: tobulinti žemės įsigijimo, jos paskirties pakeitimo, statybos įforminimo procedūras. Teritorijų planavimas Lietuvoje yra viena iš problematiškiausių verslo sąlygų sričių, todėl paprastumas tik gerintų verslo sąlygas Lietuvoje.

Teigiamai vertiname ir siekį mažinti naujų įmonių įregistravimo kaštus, įstatinio kapitalo dydį. Nors naujų įmonių įregistravimo paprastinime pastaruoju metu nuveikta nemažai, tolimesnis procedūrų paprastinimas, įstatinio kapitalo reikalavimo sumažinimas dar labiau prisidėtų prie ekonominės veiklos sąlygų gerinimo.

Galiausiai, pliusas už nuostatą diegti lanksčių darbo formų schemas, nors konkretumo, kas yra lanksčios darbo formos ir mažai. Tačiau sveikintina ir pati užuomina, jog darbo santykių lankstumas yra svarbu. Partija teigia, jog darbo santykių tobulinimas ir lankstumas turi būti įgyvendinami tik abipusiais darbdavių ir dirbančiųjų susitarimais bei įsipareigojimais.

Minusai už:
Nuostatą didinti minimalų darbo užmokestį iki 1000 Lt ir siekti, jog jis būtų ne mažesnis kaip 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Minimalaus darbo užmokesčio didinimas sukelia nedarbą (kadangi iš darbo rinkos iškrinta mažiau kvalifikuoti ir mažiau pridėtinės vertės sukuriantys žmonės). Taip pat, minimalaus darbo užmokesčio siejimas su vidutiniu darbo užmokesčiu užprogramuoja nuolatinį minimalaus darbo užmokesčio didėjimą, o tai tik dar pasunkina neigiamas MMA pasekmes. Ši nuostata yra nesuderinama su partijos siekiu sumažinti nedarbo lygį iki 5-7 proc. To pasiekti siūloma vykdant aktyvią darbo rinkos politiką, tačiau konkrečiau kokią – neapibrėžiama.

Minusas ir už nuostatą vykdyti didelio masto valstybinius projektus (pvz., pramonės gaivinimo, daugiabučių renovavimo, municipalinio  būsto ir kt).  Teigiama, jog tai sukurtų tūkstančius darbo vietų. Socialdemokratų partija pamiršta, kad  didelio masto valstybiniai projektai kainuoja didelius pinigus ir jie iš kažkur turi būti paimti: arba keliant mokesčius ir stabdant ekonomikos augimą, arba skolinantis ir nukeliant skolos naštą ateities kartoms.

Liberalų sąjūdis – konkretus ir teisingas

Pliusai už:
Siekį supaprastinti darbo santykių reguliavimą keičiant Darbo kodeksą: leisti  laisviau sudaryti terminuotąsias darbo sutartis, sumažinti skirtingų darbuotojų kategorijų privilegijas, leisti lanksčiau nustatyti darbo dienos trukmę ir grafiką, panaikinti apribojimus, trukdančius dirbti savarankiškai. Taip pat Liberalų sąjūdis siekia įtvirtinti galimybę kolektyvinėmis sutartimis numatyti tai, ką šiandien privalomai nustato Darbo kodeksas. Siekis modernizuoti griežtą darbo santykių reguliavimą yra būtinas gerinant verslo sąlygas Lietuvoje.

Pliusas ir už siekį dvigubai sumažinti verslą kontroliuojančių institucijų skaičių. Daugeliu atvejų tikrinti nuotolinėmis priemonėmis ir nuosekliai laikytis pagrindinio principo – tikrinimas verslo įmonėje neturi sutrikdyti darbo procesų.  Pradėta verslą kontroliuojančių institucijų reforma yra svarbus žingsnis gerinant verslo sąlygas Lietuvoje, todėl už siekį šią reformą tęsti sveikintinas.

Pliusas už planą „10/50/100“ – įmonei, statančiai gamyklą už 10 mln. litų, per 50 dienų paruošti dokumentus, kurie galios 100 metų. Liberalų Sąjūdis teisingai identifikuoja, jog Lietuvoje pastatyti gamyklą (gauti visus reikalingus teritorijų planavimo, statybų, poveikio aplinkai vertinimo ir kt. dokumentus) gali užtrukti ilgai, todėl šis pasiūlymas skamba ambicingai ir yra sveikintinas. Reikia tik priminti, jog paprastesnių taisyklių ir mažiau biurokratijos reikia visiems, ne tik tiems, kurie gali leisti pastatyti gamyklą už 50 mln. Lt. Liberalų sąjūdis LLRI klausimyne taip pat žada  trumpinti detaliojo plano rengimo procedūras, mažinti reikalaujamų procedūrų ir poveikio vertinimo skaičių ir kitų priemonių, paprastinant teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Teigiamas pasiūlymas uždirbto ir reinvestuoto pelno neapmokestinimas pelno mokesčiu. Tai skatins įmones daugiau investuoti, didinti našumą, kurti daugiau pridėtinės vertės ir mokėti didesnius atlyginimus. Teigiamai vertiname ir siekį bent penktadaliu sumažinti leidimų ir licencijų, reikalingų pradėti verslą ar imtis veiklos, skaičių, palengvinti ir pagreitinti verslo pradėjimo ir užbaigimo procesus.

Minusas už:
Liberalų sąjūdžio programoje nuostatų, bloginančių verslo sąlygas nėra. Tačiau nedidelį simbolinį minusą galima parašyti už šį pažadą: “Pritrauksime daugiau nei po 50 naujų užsienio įmonių į Lietuvą kasmet“. O minusas ne dėl to, kad tai blogas siekis pats savaime, o dėl to, kad jis labai primena pastaraisiais metais vykdytą Lietuvos politiką investicijų pritraukimo srityje. Ši politika pasižymi ne tiek bendrų verslo sąlygų gerinimu siekiant pritraukti investicijas, kiek valdžiai „flirtuojant“ su užsienio įmonėmis ir siūlant jiems įvairių lengvatų ar nuolaidų mainais į tai, jog jos investuos Lietuvoje. Tvarus, ilgalaikis investicijų pritraukimas turi būti vykdomas gerinant bendras verslo sąlygas, o ne sudarant šiltnamio sąlygas atskiriems investuotojams.

Darbo partija – daug įvairios valstybės paramos

Pliusai už:
Nuostatą tęsti verslą kontroliuojančių institucijų reformą, mažinti jų skaičių iki 15, dalį jų funkcijų apjungiant. Kaip jau minėta, verslą kontroliuojančių institucijų reformos tąsa yra reikalinga gerinant verslo sąlygas Lietuvoje. Taip pat LLRI klausimyne Darbo partija pažymėjo, jos sieks supaprastinti detaliojo planavimo procedūras trumpinant jas ir siekiant visuomenės dalyvavimo ir informavimo apie teritorijų planavimą proceso aiškumo.

Darbo partijai galima parašyti pusę pliuso už nuostatą įvesti nulinį pelno mokesčio tarifą. Būtų ir visas, jei būtų taikoma visiems, o ne diferencijuojant pagal įmones (t.y. tik toms, kurių metinė apyvarta siekia iki 1 mln. Lt, tai pat diferencijuojant pagal verslo rūšis). Pusę pliuso darbo partijai galima parašyti ir už tai, jog partija siūlo nustatyti lankstesnes darbo santykių formas, tačiau konkrečių griežto darbo santykių reguliavimo pakeitimų nesiūlo.

Minusai už:
Darbo partijos programoje – verslo, verslumo, eksporto skatinimas remiantis subsidijomis ir įvairia valstybės parama, lengvatomis. Ilgalaikė valstybės politika, siekianti ekonomikos ir našumo augimo, žmonių pajamų didėjimo turi būti paremta ne tam tikrų sektorių ar veiklų rėmimu ar išskyrimu, o verslo sąlygų gerinimu visiems. Joks politikas negali numatyti, koks verslas, ar kokia veikla yra geresnė, o kuri verta mažiau. Valstybė turi sukurti tinkamas veiklos sąlygas, o žmonės pasirinkti jiems tinkamą veiklą.

Liberalų ir centro sąjunga – mažai konkrečių pasiūlymų

Liberalų ir centro sąjungos programos dalis, susijusi su ekonomikos augimu ir verslo sąlygomis yra labai deklaratyvi. Kaip ir anksčiau, aptarsime tik tas nuostatas, kuriose yra numatytos konkrečios priemonės. LLRI klausimynas, kuriame partija pateikė konkrečius atsakymus, šiuo atveju tikrai gelbsti.

Pliusai už:
Liberalų ir centro sąjunga renka pliusus už tai, jog LLRI siųstame klausimyne žadėjo: 1) įvesti nulinį pelno mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui, kuris skatintų įmones investuoti ir didinti našumą, 2) tęsti kontroliuojančių institucijų reformą taip mažinant įmonių reguliavimo naštą ir gerinant verslo sąlygas, 3) mažinti administracinę ir reguliavimo naštą supaprastinant licencijų ir leidimų išdavimo tvarką, mažinant verslui keliamų reikalavimų ir reguliavimų skaičių, palengvinant ir pagreitinant verslo pradėjimo ir užbaigimo procesus. Taip pat už siekį 4) didinti darbo kodekso lankstumą leidžiant terminuotų sutarčių sudarymą nuolatinio pobūdžio darbams, trupinti įspėjimo apie atleidimą terminus, 5) siekti teritorijų planavimo ir detaliųjų planų rengimo biurokratijos mažinimo trumpinant detaliojo plano rengimo procedūras, mažinant reikalaujamų procedūrų ir poveikio vertinimų skaičių, siekiant visuomenės dalyvavimo ir informavimo apie teritorijų planavimą proceso aiškumo ir optimizavimo. Visi šie siekiai yra sveikintini, jie prisideda prie verslo sąlygų gerinimo ir prielaidų ekonomikos augimui sudarymo.

Minusas už:
Deklaratyvumą, abstraktumą,  ir minimalaus atlyginimo didinimą. Jis tik gilintų nedarbo problemą Lietuvoje ir niekaip neprisidėtų prie žmonių pajamų didėjimo.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – išsamu ir viskas suplanuota

Pliusai už:
Nuostatą tęsti verslą prižiūrinčių institucijų pertvarką, keičiant verslo priežiūrą iš baudžiamosios į konsultuojančią, mažinant prižiūrinčių institucijų skaičių. Taip pat už nuostatą siekti tikro, o ne formalaus priimamų teisės aktų poveikio vertinimo verslo sąlygoms. Tai originalu ir siektina – priimant teisės aktus, numatančius naujus reguliavimus, labai dažnai pamirštamas jų  neigiamas poveikis verslo ir investicinei aplinkai. Už tikslą laisvinti darbo santykių reglamentavimą suteikiant teisę darbuotojus lengviau priimti ir atleisti, lanksčiau reglamentuoti darbo laiką.  Tai itin svarbi sritis gerinant verslo sąlygas, galima būtų paklausti, kodėl to partija nepadarė iki šiol?

Galiausiai – už siekį skatinti smulkų verslą panaikinant reguliavimus „buitinio“ dydžio verslui, vykdomam namuose. Puiku, kad partija pripažįsta, jog reguliavimai trukdo vystyti verslą Lietuvoje. Reiktų apsvarstyti, ar  jų nereikėtų mažinti ne tik „buitinio“ dydžio verslui.

Minusai už:
Itin didelį ir „riebų“ minusą reikia dėti už tai, jog partija seka modernaus ekonominio planavimo ideologija. Kitaip sakant, konservatoriai dedasi žiną, kur ir kokias prekes Lietuvai reikia eksportuoti, kokias įmones prisitraukti investuoti Lietuvoje, kad Lietuvai reikia tapti ne kokiu nors kitu, o paslaugų centru, kad reikia kurti klasterius, investuoti į IT ir inovacijas ir kt. Visa tai dvelkia ekonominiu planavimu ir tai yra iš esmės ydinga. Ekonomikos teorija rodo, jog geriausia valstybės politika yra ta, kuomet sudaromos palankios investicinės sąlygos, kuomet valstybė nenurodinėja ir nesikiša, kam, kada ir į kokį sektorių investuoti. Geriausiai šiuos sprendimus priima savo interesų siekiantys individai.

Partija „Tvarka ir teisingumas“ – lakoniška su populizmo „kvapeliu“

Pliusai už:
Partijos programa verslo sąlygų ir ekonomikos augimo srityje nėra išsami. Pliusą partijai skiriame už nuostatą investicijas į Lietuvą pritraukti sutvarkant teisinę bazę taip, kad Lietuva patektų į laisviausių pasaulio ekonomikų dešimtuką. Tai labai abstrakti nuostata, nenurodanti į konkrečias investicinės aplinkos problemas, tačiau partija teisingai identifikuoja svarbų ekonominės laisvės ir investicijų pritraukimo ryšį. Būtent tuomet, kai valdžios kišimasis yra apribotas žmonių ekonominės laisvės, atsiranda palankios investavimui sąlygos.

Minusai už:
Nuostatą tartis su verslininkais ir darbdaviais dėl tokių sąlygų, kurios leistų minimalią algą padidinti iki 1800 Lt. Kaip jau daugelis rinkėjų pastebėjo, partijos rinkiminėje kovoje susigrūmė dėl to, kad sugebės pasiūlyti didesnį minimalų  mėnesinį atlyginimą. Labiau primena opiumą liaudžiai, nei rimtą rinkiminę nuostatą. Belieka priminti, kad žmonių pajamos priklauso ne nuo valdžios nurodymų – kelti jas galima tik siekiant ekonomikos augimo, o ne nurodinėjimų įmonėms, kiek jos privalo mokėto jų darbuotojams. Jei minimalios algos didinimas būtų geras būdas didinti žmonių pajamas, kodėl jos nenustačius ties 10 000 Lt riba?

Partija taip pat numato aktyvų atskirų ekonomikos sektorių rėmimą – žuvininkystę, žuvų veislynus, netradicinę žemdirbystę ir kt. Sunku pasakyti, kodėl partija pasirinko būtent šiuos sektorius. Ekonomikos augimo ir pajamų didėjimo reikia siekti gerinant veiklos sąlygas visiems, o ne išskiriant „laiminguosius“ sektorius, vertus valdžios paramos.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga – eklektika

Pliusai už:
Galimybių įdarbinti nepilnamečius vasaros metu plėtrą. Galimybės dirbti nepilnamečiams Lietuvoje tapatinimas su nepilnamečių išnaudojimu jau seniai atgyvenęs ir prasilenkia su realybe, todėl už šią nuostatą Valstiečių ir žaliųjų sąjungai skiriame pliusą.

Minusai už:
Nuostatą nustatyti minimalų atlyginimą ne mažesnį nei pusė vidutinio šalies darbo užmokesčio. Šios nuostatos žala jau aptarta anksčiau. Pagrindinė neigiama jos įgyvendinimo pasekmė – dalies darbuotojų „atkirtimas“ nuo darbo rinkos ir didesnis nedarbas šalyje tuomet, kai nedarbo problema jau ir taip įsisenėjusi.

Apibendrinimas

Daugelis partijų savo programose supranta, kad ekonomikos augimas yra svarbu, ypač jei partija siekia didinti žmonių pragyvenimo lygį, ekonominę gerovę. Pagrindinis skirtumas yra tas, kaip artimai partijos sieja ekonomikos augimą ir ekonominės veiklos, investicines, verslo sąlygas. Įdomu tai, kad ir labiau kairiųjų pažiūrų partijos, kurios įprastai turi neigiamą nuomonę apie verslo sąlygų gerinimą kaip būdą kelti šalies ekonominę gerovę, dažnai suvokia, jog paini biurokratija, nepagrįsti suvaržymai yra žalingi.

Pagrindinė problema – nenuoseklumas. Partijos deklaruoja ekonominės veiklos sąlygų svarbą tuomet, kai kalba apie tai, kaip skatinti ekonomikos augimą. Tačiau dažnai partijų nuostatos kitose srityse (energetikoje, mokesčių politikoje, socialinės apsaugos, sveikatos srityse, valstybės turto valdyme ir kt.) būna priešingos ir žalingos verslo sąlygų atžvilgiu. Linkime išrinktosioms partijoms prasmingų darbų ir nepamiršti, jog geriausia savimi gali pasirūpinti pats žmogus – tereikia tam sudaryti tinkamas sąlygas.