Analizė. Verslo situacijos vertinimas ir tiesioginės verslininkų apklausos apie verslo padėtį Lietuvoje rezultatai

1999 m. vasario 4 d. Lietuvos laisvosios rinkos institutas surengė spaudos konferenciją, kurioje buvo žurnalistai buvo supažindinti tyrimo “Verslo situacijos vertinimas” ir tiesioginės verslininkų apklausos apie verslo padėtį Lietuvoje rezultatais.
Šiomis apklausomis buvo siekiama susidaryti vaizdą apie tai kaip įvairios visuomenės grupės ir verslininkai vertina verslo padėtį Lietuvoje, kokios, jų nuomone didžiausios kliūtys verslui, kokią įtaką verslo klimatui turi valstybės kišimasis į privatų verslą, kokios priemonės paskatintų didesnį skaičių žmonių imtis savo verslo ar iš esmės pagerintų šalyje verslo klimatą.
Apklausos rezultatai parodė, kad tiek verslininkai, tiek kiti visuomenės sluoksniai panašiai vertina verslo padėtį ir didžiausias kliūtis verslo plėtrai. Tai, kad per pastaruosius dvejus metus verslo sąlygos mūsų krašte pablogėjo, nurodė 62 proc. apklaustųjų. 23,7 proc. respondentų teigė, kad verslo sąlygos nekito ir tik kas dešimto verslininko nuomone, jos pagerėjo. Visi Lietuvos gyventojai buvo mažiau pesimistiški, nei verslininkai. Tik pusė apklaustųjų manė, kad verslo sąlygos per minėtą laikotarpį pablogėjo. Antra vertus bendroje apklausoje daug didesnė dalis respondentų apskritai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Apklausos rezultatai liudija. kad maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų niekada negalvojo apie tai, ar norėtų pradėti savo verslą. Beveik tiek pat žmonių nenorėtų jo pradėti, o maždaug ketvirtadalis norėtų tai padaryti, jei sąlygos verslui būtų geresnės. Be išlygų pradėti savo verslą išreiškė norą mažiau nei dešimtadalis apklaustųjų. Kaip didžiausią kliūtį pradėti nuosavą verslą trys ketvirtadaliai apklaustųjų nurodė didelius mokesčius, trečdalis – pradinio kapitalo stoką, pusė – nuolat kintančius įstatymus ir neužtikrintą verslo saugumą.
Apklausos rezultatai rodo, kad didžiausia kliūtimi verslui laikomi dideli mokesčiai ir nuolat kintantys įstatymai – tai nurodė atitinkamai 78,6 ir 68,9 proc. apklaustųjų. Verslo sričių draudimai, ribojimai, didelė konkurencija ir netgi korupcija kaip kliūtys verslui nurodomos du kartus rečiau.
Tai, kad didžiausią nerimą verslininkams kelia dideli mokesčiai, patvirtina ir faktas, jog beveik devyni iš dešimties apklaustųjų mano, kad verslo sąlygas galima pagerinti, sumažinus mokesčius. Daugiau nei pusė verslininkų pageidautų finansinės paramos, garantijų bei nesikišimo į ekonomiką. Mažiausiai svarbi verslininkams atrodo valstybės parama informacija bei mokymo programomis – taip mano tik kiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų.
Respondentų, užsiimančių valstybės reguliuojamu verslu, be kita ko buvo klausiama, kam toks reguliavimas naudingas ir ar pasiekiami deklaruojami valstybinio reguliavimo tikslai.
Dauguma respondentų mano, kad verslo reguliavimas naudingas valstybei, valdininkijai ir vyriausybei. Taip atsakė atitinkamai 37,1 proc., 32,2 proc. ir 21,6 proc. apklaustųjų. Tuo, kad reguliavimas yra naudingas monopolininkams, klientams, konkurentams ar nėra naudingas niekam, mano tik labai nežymi apklaustųjų dalis. Beveik du trečdaliai verslininkų mano, kad valdžios deklaruojami verslo reguliavimo tikslai nėra pasiekiami ir tik 13 proc. mano, kad reguliavimas savo tikslus pasiekia.
Verslo situacijos vertinimo tyrime dalyvavo 1004 įvairių tautybių, išsilavinimo ir amžiaus grupių respondentai bei 435 verslininkai.
Kokios, Jūsų nuomone didžiausios kliūtys verslui? (Bendra apklausa)
%
Dideli mokesčiai
73.2
Biurokratija
45.3
Didelė konkurencija
24.3
Pradinio kapitalo stoka
68.6
Nuolat kintantys įstatymai
50.1
Korupcija
27.6
Neužtikrintas verslo saugumas
49.2
Atskirų verslo sričių draudimai ir ribojimai
16.8
Kita
1.0
Kokios, Jūsų nuomone didžiausios kliūtys verslui? (Verslininkų apklausa)
%
Dideli mokesčiai
78,6
Nuolat kintantys įstatymai
68,9
Biurokratija
59,9
Neužtikrintas verslo saugumas
41
Pradinio kapitalo stoka
39,2
Korupcija
31,6
Didelė konkurencija
28,3
Atskirų verslo sričių draudimai ir ribojimai
27,9
Kaip keitėsi verslo sąlygos per pastaruosius 2 metus? (Bendra apklausa)
%
Gerėjo
9.8
Blogėjo
49.4
Nekito
13.1
Neturiu savo nuomonės, nežinau
27.7
Kaip keitėsi verslo sąlygos per pastaruosius 2 metus? (Verslininkų apklausa)
%
Blogėjo
62
Nekito
23,7
Gerėjo
10,4
Nežinau
3.9
Ar dabartinėmis sąlygomis pradėtumėte verslą Lietuvoje? (Bendra apklausa)
%
Jau užsiimu
4.7
Norėčiau
8.9
Norėčiau, jei sąlygos verslui būtų geresnės
24.4
Nenorėčiau
29.5
Niekada apie tai negalvojau, nežinau
32.5