21-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2007/2008-2)

VISĄ TYRIMĄ RASITE ČIA.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato dvidešimt pirmąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiami rinkos dalyvių Lietuvos ekonomikos rodiklių 2007 metų vertinimai ir patikslintos 2008 metų prognozės. Šis tyrimas buvo atliktas 2008 metų I ketvirtyje.

Rinkos dalyvių prognozės pateikiamos 4 skyriuose. Pirmasis skyrius nagrinėja bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, importo ir eksporto augimą, vartojimo ir gamintojų kainų pokyčius, nedarbo lygį, ir mokesčių naštos dydį nuo BVP. Antrajame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos bei investicijoms ir santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečiasis skyrius yra skirtas įmonių rodikliams: įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir inovacijoms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama kreditų kaina. Kiekvieno skyriaus pabaigoje lentelėje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai trumpai:

Ekonomikos augimas

 • Remiantis tyrimo dalyvių vertinimais, ateityje galima tikėtis iki šiol sparčiai augančios Lietuvos ekonomikos lėtėjimo. LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja, kad 2008 metais metinis ekonomikos augimas bus 6,6 proc. Viena, bankai griežtina ankstesnę laisvą skolinimo politiką, kelia skolinimo reikalavimų kartelę ir taip riboja skolinimosi tempų augimą. Antra, vartotojai pesimistiškiau mato Lietuvos ekonomikos ateitį, tai mažina vartojimą ir jų norą skolintis.
 • Sulėtėjus ekonomikai, akivaizdžiau matysis ilgalaikiai Lietuvos ekonomikos trūkumai – mažas darbo našumas, lėtai vykstančios reformos ir žemės, taip pat darbo rinkos suvaržymo neigiamas poveikis.

Šešėlinė ekonomika

 • Tyrimo dalyviai prognozuoja šešėlinės ekonomikos didėjimą: 2007 m. ji siekė 17,8 proc. Manoma, kad 2008 m. ji bus 18,5 proc. Pasikeitė ir lūkesčiai dėl šešėlinės ekonomikos – prieš pusę metų rinkos dalyviai prognozavo, kad šešėlinė ekonomika 2008 metais sieks 17,3 proc.
 • Į LLRI klausimą apie „vokeliuose“ mokamų atlyginimų, kurie yra vienas iš šešėlinės ekonomikos komponentų, sumažėjimo priežastis, beveik ketvirtadalis (24 proc.) tyrimo dalyvių minėjo didesnę Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolę, gerai jos organizuotą kovą su „vokelių“ problema. Antra pagal svarbumą priežastis (18,7 proc. visų atsakymų), leidusi įteisinti atlyginimus – sumažėjęs gyventojų pajamų mokestis. Kitos dažnai minėtos priežastys: darbo jėgos trūkumas; didėjanti darbuotojų derybinė galia ir sąmoningumas; didėjantis socialinių garantijų poreikis; taip pat didėjantis įmonių veiklos skaidrumas.
 • Tačiau 2008 metais kai kurie veiksniai potencialiai didino šešėlinės ekonomikos mastą, pavyzdžiui, padidėję alkoholio bei tabako akcizai, numatoma keisti verslo liudijimų išdavimo tvarka. Neatmestina galimybė, kad tyrimo dalyviai, teikdami prognozę 2008 metams, atsižvelgė į pastaruoju metu suaktyvėjusius planus keisti gyventojų pajamų mokesčių sistemą ir didinti mokesčių naštą.

Mokesčių našta

 • Tyrimo dalyvių teigimu, mokesčių našta 2008 metais sieks 31,9 proc. Ji praktiškai nepakito nuo 2007 metų. Pagal LLRI skaičiavimus, 2008 m. mokesčių našta sieks 41,1 proc. ir bus 3,1 proc. didesnė nei 2007 metais.

Eksportas ir importas

 • Anksčiau šoktelėję į viršų importo ir eksporto augimo tempai 2007 metais sumažėjo. LLRI prognozuoja, kad 2008 m. importas augs labiau nei eksportas. 2007 m. importo ir eksporto augimo tempai siekė atitinkamai 15,6 ir 12,8 proc. Anot tyrimo dalyvių, 2008 metais importas augs lėčiau: manoma, kad 2008 metais importo augimas sieks 13,7, o eksporto – 12,7 proc. Tikėtina, kad importo augimas lėtėja dėl mažėjančios vidaus paklausos.

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai

 • Vartotojų kainų indeksas 2007 m. augo 7,2 proc. Panašus augimas, anot tyrimo dalyvių, turėtų išlikti ir 2008 m. Jie prognozuoja 7,3 proc. vartotojų kainų kilimą. Pagrindinėmis kainų augimo priežastimis tyrimo dalyviai įvardijo energijos, maisto kainų augimą bei disponuojamųjų pajamų didėjimą.
 • Bendras prekių kainų augimas yra nulemtas didėjančio pinigų kiekio išaugusio vartojimo. Maisto produktų kainų didėjimą galima paaiškinti pasaulinėmis tendencijomis, vis didesnėmis eksporto galimybėmis ir kainų konvergencija. Komunalinių paslaugų, energijos, kuro ir transporto kainų didėjimą lemia tiek pasaulinės energijos išteklių rinkų tendencijos, tiek tiekimo sąlygų pasikeitimas tarp Lietuvos įmonių ir energijos tiekėjų.
 • Kai kurių prekių kainos (alkoholio, tabako, degalų) išaugo dėl padidėjusios mokesčių naštos. LLRI tyrimo duomenimis, vartotojų kainų augimas 2007 m. buvo mažesnis, nei teikia oficialiosios statis- tikos. Tai būtų galima paaiškinti tuo, kad tyrimo dalyviai vertino tai, kaip didėjo bendra vartotojų prekių, o ne statistinė vartotojo prekių krepšelio kaina.
 • 2008 m. vartotojų kainų augimo prognozę, kaip matyti, palyginus šio ir praėjusio tyrimo duomenis, tyrimo dalyviai didino nuo 5,2 proc. iki 7,3 proc. Kaip matyti, tyrimo dalyvių lūkesčiai dėl kainų augimo pasikeitė: anksčiau manę, kad 2008 m. kainų didėjimas turėtų lėtėti, dabar jie nusiteikę pesimistiškiau ir prognozuoja panašius kainų augimo tempus.

Nedarbas

 • 2008 metais nedarbo lygis turėtų nežymiai didėti. Tyrimo dalyviai manė, kad 2007 m. nedarbo lygis sieks 4,4 proc., o 2008 m. turėtų augti tik iki 4,6 proc. Įdomu tai, kad ekspertai pakeitė savo nuomonę dėl nedarbo lygio 2007 ir 2008 m. dinamikos: prieš pusę metų manę, kad lig šiol nuolat mažėjęs nedarbo lygis turėtų mažėti ir toliau, dabar jie tikisi nežymaus nedarbo lygio augimo. Šis pasikeitimas atspindi sumažėjusį optimizmą dėl ekonomikos augimo ateityje.

Namų ūkiai

 • Dėl augančių darbo pajamų ir socialinės paramos toliau didėja namų ūkių pajamos. Tyrimo dalyvių vertinimais, vidutinės piniginės namų ūkio paja- mos 2007 m. sudarė 2 823 Lt/mėn. ir buvo 14 proc. didesnės nei 2006 m. (2 472 Lt/mėn.). 2008 m. namų ūkių pajamos augs kiek lėčiau nei 2007 metais (maždaug dešimtadaliu, palyginti su 14 proc.), tačiau gyventojų finansinė padėtis ir toliau gerės – namų ūkių pajamos vidutiniškai sudarys apie 3 114 Lt/mėn. Verta pastebėti, kad nors pastaraisiais metais vartotojų kainos kyla gana greitai, tačiau namų ūkių pajamos už jas didėja greičiau. Taigi auga ne tik nominalios, bet ir realios vidutinės namų ūkių pajamos, taip pat per- kamoji galia.
 • Tyrimo dalyviai ir toliau tikisi, kad darbo užmo- kestis sparčiai didės. Pasak jų, 2007 m. vidutinis darbo užmokestis didėjo daugiau nei 18 proc. – iki 1 581 Lt/mėn. Tyrimo dalyvių manymu, 2008 m. darbo užmokesčio augimas bus kiek lėtesnis nei 2007 m., bet vis dar spartus – neto darbo užmokestis per šiuos metus turėtų išaugti 12,5 proc. ir metų pabaigoje siekti 1 779 Lt/mėn.
 • Manoma, kad būtent augantis darbo užmokestis yra didžiausia paskata žmonėms neemigruoti iš šalies (62 proc. ekspertų mano, kad paskatų neišvažiuoti daugėja, 77 proc. darbo užmokesčio augimą įvardija kaip pagrindinę priežastį).
 • Sutaupoma mažiau, nors į ilgalaikio naudojimo pirkinius investuojama irgi mažiau. Tyrimo dalyviai mano, kad santaupoms 2007 m. žmonės skyrė 371 litą per mėnesį, t. y. beveik tiek pat, kaip ir 2006 m. Santaupoms 2006 metais teko 14 proc. visų namų ūkių pajamų, o 2007 m., išaugus namų ūkių paja- moms, šis rodiklis sumažėjo iki 13 proc. Namų ūkių santaupos 2008 m. turėtų didėti 5 proc. ir siekti 390 litų per mėnesį.Namų ūkių investicijos į ilgalaikius pirkinius 2007 metais sumažėjo 11,5 proc. ir sudarė 303 litus per mėnesį. Tokioms investicijoms teko 10,7 proc. namų ūkių pajamų (plg. 2006 m. teko 13 proc.). Prognozuojama, kad 2008 m. investicijos augs apie 9 proc., iki 330 Lt/mėn.

Įmonės

 • Įmonių pelningumas ir nuosavybės grąža truputį mažės. 2007 m. įmonių pelningumas siekė 6,9 proc., o įmonių nuosavybės grąža buvo 11,7 proc. Tyrimo dalyviai tikisi, kad 2008 m. įmonių vidutinė nuosavybės grąža turėtų mažėti iki 11,1 proc., o pelningumas – iki 6,5 proc. 2007 metai įmonėms buvo pakankamai dosnūs: dėl padidėjusios paklausos gero- kai augo įmonių pajamos.
 • Tyrimo dalyvių manymu, 2007 m. vidutiniškai įmo- nių investuojama pelno dalis siekė 38 proc. – 6 proc. sumažėjo palyginti su 2006 m. Prognozuojama, kad investuojama pelno dalis 2008 m. praktiškai nedidės ir sieks apie 39 proc. Dar prieš pusę metų ekspertai manė, kad šis rodiklis 2008 m. augs iki 47 proc.
 • LLRI tyrimo dalyvių nuomone, 2007 m. mokslui ir naujovėms įmonių skiriama lėšų dalis buvo 4,9 proc., tai rodo nežymų mažėjimą, palyginti su 2006 m. Laukiama, kad 2008 m. mokslui ir naujovėms bus skiria- ma daugiau lėšų – 5,5 proc.

Skolinimosi kaina

 • Pinigai brangs. Remiantis LLRI atlikto tyrimo duo- menimis, tyrimo dalyviai mano, kad tiek iki vienerių, tiek virš vienerių metų paskolos 2007 m. kainavo apie 7 proc. Paskutinio tyrimo dalyviai manė, kad ilgalai- kio ir trumpalaikio skolinimosi kainos 2007 m. bus atitinkamai 6,29 ir 6,27 proc. Visa tai rodo, kad tyrimo dalyviai vertina lūkesčius bei ekonominę situaciją, su- sijusią su griežtesne bankų skolinimo politika.
 • Manoma, kad 2008 m. iki vienerių ir virš vienerių metų laikotarpio paskolų kaina išliks panaši ir sieks 7,2 ir 7 proc.