Ekspertizė. Savivaldybių įmonių reikalingumas turi būti vertinamas dažniau

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 (toliau – Įstatymas) 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo Įstatymo projektą[1] (toliau – Projektas), pritaria jame siūlomiems pakeitimams ir teikia siūlymus ir paaiškinimus įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimams.

Projekto 6 straipsnio 4 punktu keičiamas Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 22 punktas, kuriuo Savivaldybės tarybos išimtinių kompetencijų sąrašas papildomas nauja kompetencija: „<…>periodinis (ne rečiau kaip kas 4 metus) savivaldybės valdomų įmonių reikalingumo vertinimas pagal savivaldybės tarybos nustatytus kriterijus <…>“. Periodiškai vertinti įmonių reikalingumą yra būtina. Taip pat tikslinga atsižvelgti į šias pastabas ir priimti pasiūlymus:

  1. Savivaldybės įmonių reikalingumas turi būti vertinamas dažniau ir pagal vienodus jau nustatytus kriterijus. Naujoji kompetencija numato vertinti SVĮ reikalingumą, tačiau Reikalingumo sąvoką reikia yra patikslinti. Įmonės veikla daro įtaką gyventojams, vartotojams, konkurencijai ir pan. Tačiau įmonė vieno subjekto požiūriu gali būti reikalinga, o kito – ne. Atsižvelgiant į to paties įstatymo naujo ūkio subjekto ir naujos ūkinės veiklos pradėjimo procedūrą, turėtų būti vertinamas jau veikiančių įmonių ir jų vykdomos veiklos pagrįstumas arba turi būti nustatoma, ar įmonių veikla yra pateisinama sąžiningos konkurencijos požiūriu. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija taip pat pažymi, kad kiekvienos šalies pareiga yra nustatyti priežastis, kurios pateisintų valstybės valdomos įmonės steigimą ir veikimą. Ši nuostata pritaikytina ir savivaldybių valdomų įmonių atžvilgiu.
  • Nauji kriterijai nereikalingi, reikia taikyti esamus kriterijus. Projekte siūloma, kad savivaldybės valdomų įmonių reikalingumo vertinimas būtų atliekamas pagal savivaldybės tarybos nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į tai, kad visos savivaldybių valdomos įmonės užsiima ūkine veikla, atkreipiame dėmesį, kad Įstatyme jau yra nustatytos trys sąlygos (kriterijai), tik kurioms esant Savivaldybės valdomi juridiniai asmenys gali vykdyti ūkinę veiklą: „1) vykdoma ūkinė veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir 2) atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti, ir tik 3) jeigu dėl to nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės.“ Šių kriterijų pakanka norint įvertinti, ar konkrečios savivaldybės valdomos įmonės vykdoma ūkinė veikla yra pagrįsta (legali). Jei įmonės veikla netenkina bent vieno iš šių trijų kriterijų, įmonės veikla nėra pagrįsta ir įmonė vertintina kaip nereikalinga.
  • Įmonių reikalingumą reikia vertinti dažniau. Projekte numatytas 4 metų terminas yra per ilgas, nes reikšmingi pokyčiai rinkoje, galintys lemti išvados dėl įmonės reikalingumo pasikeitimą, gali įvykti greičiau. Pavyzdžiui, valstybinio kapitalo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ norėdama tiesti interneto prieigos tinklo infrastruktūrą, viešosios konsultacijos metu klausia apie kitų atitinkamos infrastruktūros plėtotojų planus per 3 metus nutiesti tinklus konkrečiose vietovėse. Jei per trejus metus galima pradėti teikti infrastruktūra grįstas paslaugas, o infrastruktūros įrengimas yra imlios laikui, tai kiti verslai gali atsirasti dar greičiau. Taip pat paminėtina, kad Europos Komisijos rekomendacijose įprastas terminas, skirtas peržiūrėti rinkų reguliavimo reikalingumą ir veiksmingumą, yra ne rečiau kas treji metai. Nusistovėjus pastovesniam SVĮ, kurių veikla atitiks nustatytus kriterijus, skaičiui, vertinimo dažnumą galima būtų sumažinti.

SIŪLYMAS. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas pastabas, Projekto 6 straipsnio 4 punktu keičiamo Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 22 punktą ir jį išdėstyti taip: „22) sprendimų dėl viešųjų ir privačių savivaldybės valdomų juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, priėmimas, periodinis (ne rečiau kaip kas 3 metus) savivaldybės valdomų įmonių veiklos pagrįstumo vertinimas pagal Įstatymo 91 straipsnio 1 punkto 1-3 dalyse nurodytus kriterijus, sprendimų dėl savivaldybės valdomų juridinių asmenų reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo, likvidavimo priėmimas;“.

  1. Savivaldybės valdomų įmonių įstatai turi būti skelbiami viešai. Pažymėtina, kad internete galima rasti tik 163 (iš 264) savivaldybės valdomų įmonių (toliau – SVĮ) įstatus. Kai kurios įmonės įstatus skelbia savo, kitos – savivaldybių ar kitose internetinėse svetainėse. SVĮ įstatuose pateikiama informacija nėra ir negali būti laikoma konfidencialia. Siekiant didinti šių įmonių veiklos skaidrumą, visų SVĮ įstatai turėtų būti skelbiami viešai. Projekte tarp skelbtinos informacijos nenumatyta skelbti SVĮ įstatus. Siūlome atitinkamai papildyti Įstatymo 4 straipsnio 15 dalį, kuriame ir vardinama, kokia informacija yra skelbtina savivaldybės interneto svetainėje.

SIŪLYMAS. Atsižvelgiant į šio rašto 2 punkte išdėstytus pastebėjimus, siūlome papildyti Projekto 2 straipsniu keičiamą Įstatymo 4 straipsnio 15 dalį ir jį išdėstyti taip: „15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės kontroliuojamas valdomas įmones, jų įstatus, vadovus, valdybų narius, pateikia ne mažiau kaip trejų paskutiniųjų finansinių metų šių įmonių veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“

Pritariame Projekte siūlomiems pakeitimams ir teikiame šiuos siūlymus:

  1. Projekto 6 straipsnio 4 punktu keičiamo Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 22 punktą ir jį išdėstyti taip: „22) sprendimų dėl viešųjų ir privačių savivaldybės valdomų juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, priėmimas, periodinis (ne rečiau kaip kas 3 metus) savivaldybės valdomų įmonių veiklos pagrįstumo vertinimas pagal Įstatymo 91 straipsnio 1 punkto 1-3 dalyse nurodytus kriterijus, sprendimų dėl savivaldybės valdomų juridinių asmenų reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo, likvidavimo priėmimas;“
  2. Projekto 2 straipsniu keičiamą Įstatymo 4 straipsnio 15 dalį ir jį išdėstyti taip: „15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės kontroliuojamas valdomas įmones, jų įstatus, vadovus, valdybų narius, pateikia ne mažiau kaip trejų paskutiniųjų finansinių metų šių įmonių veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“

[1] http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1264955