Ekspertizė. Kaip tobulinti VMI įpareigojančius išaiškinimus?

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Šiuo metu yra keičiamos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės (toliau – taisyklės). Kadangi dauguma mokesčių mokėtojų, kurie verčiasi ekonomine veikla, yra suinteresuoti įsitikinti, kad jie veikia pagal įstatymus ir išvengti potencialių mokestinių ginčų su mokesčių administratoriumi, išankstiniai mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai yra labai svarbūs formuojant santykius tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus bei užtikrinant mokesčių mokėtojų teisėtų lūkesčių principą.

Dėl šios priežasties Lietuvos laisvosios rinkos institutas siūlo įpareigoti mokesčių administratorių teikti įpareigojančius išaiškinimus į visus gautus prašymus ir sudaryti galimybę skųsti priimtus sprendimus. Pateikiame savo argumentaciją žemiau.

Klausimų, dėl kurių priimami sprendimai, sudėtingumas yra subjektyvus, o tinkamas mokesčių mokėtojų informavimas yra valstybės institucijų pareiga

Keičiamų taisyklių 3 sk. 20 nuostatoje teigiama, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl sprendimo priėmimo nesudėtingais klausimais (mokesčio įstatymo nuostata aiški, nereikalinga detali papildomų dokumentų analizė, analogišku klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) į analogiškus prašyme pateiktus klausimus ir pan.), taip pat tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl tapataus klausimo, kuris nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – ESTT) arba Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – LVAT), mokesčių administratorius nepriima sprendimo, o atsakymą į paklausimą pateikia bendra tvarka. Apsispręsti, ar klausimas sudėtingas VMI turi per 30 kalendorinių dienų, o tai yra pernelyg ilgas laiko tarpas.

Atkreiptinas dėmesys, kad mokesčio įstatymo nuostatos aiškumas yra subjektyvus dalykas – nuostata mokesčių administratoriui ar kitam subjektui gali atrodyti aiški ir nereikalinga papildomos analizės, tačiau įmonei, kuri kreipiasi šios nuostatos išaiškinimo ji neabejotinai yra reikalaujanti paaiškinimo.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. 2 dalies 6 punktu, yra įtvirtinta nuostata, kad teisėkūroje vadovaujamasi aiškumo principu, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Jei mokesčių mokėtojams teisinis reguliavimas yra neaiškus ar nesuprantamas, tai rodo, jog šis teisėkūros principas nėra teisingai įgyvendintas. Būtent todėl valstybės institucijos turėtų prisiimti pareigą suteikiant aiškius ir jas įpareigojančius teisės aktų nuostatų paaiškinimus.

Suteikus galimybes kreiptis įpareigojančių sprendimų ir dėl nesudėtingų klausimų, mokesčių administratoriaus darbo krūvis neturėtų ženkliai išaugti, o net ir mokesčių administratoriaus darbo krūvio padidėjimas neturėtų būti priežastimi atsisakyti teikti įpareigojančius išaiškinimus į mokesčių mokėtojams aktualius klausimus

Prašymo pateikti įpareigojantį išaiškinimą parengimas yra pakankamai sudėtingas procesas ir ypač imlus laikui, todėl abejotina, kad verslas švaistytų resursus bereikalingų užklausų teikimui. Pavyzdžiui, 2015 m. dėl įmonių reorganizacijos buvo pateiktas 31 prašymas pateikti įpareigojantį sprendimą, 2014 m. tokių prašymų buvo 42, o 2013 – 35. Todėl net ir suteikus galimybę kreiptis į mokesčių administratorių pateikti išaiškinimus tiek dėl sudėtingų, tiek dėl nesudėtingų klausimų, prašymų skaičius išaugti neturėtų.

Atkreiptinas dėmesys, kad neįmanoma apsispręsti dėl klausimo sudėtingumo neišnagrinėjus jo iš esmės, todėl VMI tą patį klausimą nagrinėja du kartus ir taip gaištamas laikas. Būtent sprendžiant dėl klausimo sudėtingumo, ir atliekamas didžiausias mokesčių administratoriaus darbas – vėliau sprendimas tik paruošiamas. Tad net jei VMI būtų įpareigota pateikti įpareigojančius išaiškinimus ir į nesudėtingus klausimus, inspekcijos darbo krūvis tikrai žymiai neturėtų padidėti. Net ir padidėjęs mokesčių administratoriaus krūvis neturėtų tapti priežastimi atsisakyti teikti įpareigojančius išaiškinimus tiek į sudėtingus, tiek į mokesčių administratoriaus požiūriu nesudėtingus klausimus. Mokesčių administratoriaus darbo krūvio padidėjimas tik parodytų esančias teisinės sistemos spragas ir identifikuotų galiojančio reguliavimo problemines vietas, kurias reiktų paprastinti.
Nesant galimybės skųsti įpareigojančius sprendimus, šis instrumentas neturi kontrolės mechanizmo

Pagal parengtas taisykles, pareiškėjai neturi galimybės skųsti VMI atsisakymą priimti įpareigojantį išaiškinimą arba patį įpareigojantį išaiškinimą. Kitose šalyse (Latvijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje) mokesčių administratoriaus pateikti sprendimai gali būti skundžiami.

Nesant galimybės skųsti priimto sprendimo, VMI įpareigojančių sprendimų priėmimo procesas neturi kontrolės mechanizmo. Tokia situacija gali sudaryti sąlygas mokesčių administratoriui piktnaudžiauti savo padėtimi, priimant nepagrįstus sprendimus, ypač kai vėliau pati VMI turėtų jais vadovautis, arba atsisakant juos priimti.

Atkreiptinas dėmesys, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) savo nutartyje yra pakomentavęs, jog „įpareigojančiame sprendime nurodyto teisės normų taikymo nepaisymas vėliau gali lemti atitinkamas neigiamas pasekmes pareiškėjui, todėl negalima pritarti pirmos instancijos teismo vertinimui, kad skundžiamas sprendimas pareiškėjams savaime nesukelia teisinių pasekmių ir jų veikimui negali daryti jokios įtakos.“ Toks išaiškinimas iš esmės reikštų, kad mokesčių mokėtojams turėtų būti sudarytos sąlygos skųsti jiems nepalankius VMI įpareigojančius išaiškinimus. VMI įpareigojančių išaiškinimų kontrolės įtvirtinimas teisės aktuose (tame tarpe ir keičiamose taisyklėse) prisidėtų prie LVAT nutarties įgyvendinimo.

Poreikis kreiptis dėl įpareigojančių sprendimų yra iš dalies nulemtas šalies mokesčių sistemos sudėtingumo

Būtinybė gauti įpareigojančius išaiškinimus yra iš dalies nulemta pačios šalies mokesčių sistemos sudėtingumo ir nestabilumo. „Investuotojų forumo“ apklausos duomenimis, iš visų investicinę aplinką formuojančių veiksnių investuotojai mokestinę sistemą ir toliau vertina labiausiai kritiškai, ir jos efektyvumo pasigenda 34 proc. apklaustųjų. Vos penktadalis (21 proc.) respondentų verslą reguliuojančius Lietuvos įstatymus linkę laikyti pakankamai efektyviais. Galimybė gauti įpareigojančius išaiškinimus iš dalies kompensuotų šiuos mokesčių sistemos trūkumus.