Ekspertizė. Dėl vidaus sandorių

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo

2017 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymą. 2017 m. balandžio 18 d. LR Prezidentė pasirašė dekretą, kuriuo grąžino LR Seimui tobulinti šio įstatymo pataisas.

Kreipiamės norėdami išreikšti pritarimą LR Prezidentės dekretui ir žemiau pateikiame papildomus argumentus, kodėl 2017 m. kovo 30 d. priimtas vidaus sandorių sudarymo reglamentavimas yra ydingas.

Vidaus sandorių panaikinimas arba apribojimas neuždraustų savivaldybėms pirkti paslaugų iš savivaldybei priklausančių įmonių. Tačiau savivaldybėms priklausančios įmonės turėtų dalyvauti atviruose konkursuose, vienodomis taisyklėmis, kaip ir kiti ūkio subjektai. Todėl vidaus sandorių apribojimas nėra veiksmas prieš savivaldybes ar savivaldybėms priklausančias įmones. Atvirkščiai, tai yra žingsnis link skaidrių, objektyvių, nediskriminacinių taisyklių.

Vidaus sandoriai gali kainuoti brangiau vartotojams. Konkurencijos tarybos 2015 m. atliktas Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinkos tyrimas rodo, kad praktikoje vidaus sandoriai atliekų tvarkymo srityje dažnai sudaromi neužtikrinant geriausio kainos ir kokybės santykio. Skirtingose savivaldybėse tos pačios paslaugos kaina skyrėsi 5 – 100 proc[i]. Aukštesnė kaina buvo taikoma tose savivaldybėse, kuriose yra sudaromi vidaus sandoriai, netaikant konkurencingos procedūros. Tai daro žalą visuomenei ir vartotojams.

Yra savivaldybių, kurios savo įmonių neefektyvumą dangsto didindamos jų įstatinius kapitalus ar kitaip dotuodamos veiklą biudžeto lėšomis. Tokiu būdu savivaldybių gyventojai už paslaugas netiesiogiai moka du kartus: sumokėdami aukštesnę kainą už paslaugą ir dengdami savivaldybės įmonės nuostolius.

Savivaldybės turi problemų dėl viešųjų pirkimų skaidrumo. „Transparency International“ atliktas savivaldybių skaidrumo tyrimas (2015 m.) parodė, kad viešųjų pirkimų sritys tik 8 savivaldybėse vertinamos gerai (t. y. gautas didesnis nei 75 proc. įvertinimas). Visos kitos 52 savivaldybės vertinamos prasčiau. Panašų vaizdą galima susidaryti ir iš Konkurencijos tarybos duomenų: 2015 m., dėl Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo, 20-čiai savivaldybių nusiųsti įspėjimai, 5-iose – nustatyti pažeidimai, dėl 4-ių savivaldybių veiksmų vyksta ginčas teisme.

Atkreipiame dėmesį, kad šis skaidrumo trūkumas užfiksuotas vykdant atvirus pirkimus. Tikėtina, kad vidaus sandorių atveju, t. y. kuomet net nevyksta konkursas, neatitikimų skaidrumo reikalavimams yra dar daugiau.

Vidaus sandoriams nėra taikomi reikalavimai, kuriuos turi vykdyti konkurencingos procedūros būdu perkantys teikėjai. Vidaus sandoryje dalyvaujančiai įmonei nekeliami reikalavimai kvalifikacijai, reputacijai, techniniam, finansiniam ir ekonominiam pajėgumui, nėra reikalaujama, kad vidaus sandorį gaunanti įmonė būtų tinkamai atsiskaičiusi su valstybės biudžetu ir/ar Sodra ir pan. Tokiu būdu savivaldybės įmonėms per vidaus sandorį yra taikomi nepagrįstai palankesni reikalavimai, nei įmonėms, nepriklausančioms savivaldybėms.

Be to, pasitaiko atvejų, kuomet savivaldybės įmonės ne pačios teikia vidaus sandoriuose sutartas paslaugas, o perka jas iš subrangovų be atviro konkurso.

ES teisė nedraudžia panaikinti vidaus sandorių. Europos Sąjungoje vidaus sandoriai taikomi tik išskirtiniais atvejais ir grindžiami objektyviais įrodymais dėl jų naudos ir tikslingumo.

Konkurencijos baimė negali būti teisėtas pagrindas riboti konkurenciją. Sutinkame su oponentų pastebėjimais, kad naujų kompanijų atėjimas į rinką gali sukelti problemų esamiems rinkos dalyviams, t. y. savivaldybės įmonėms. Tačiau primename, kad konkurencija yra vienas kertinių rinkos ekonomikos elementų. Bandymai teisės sistemoje įtvirtinti nuostatas, kurios apsaugotų esamus rinkos dalyvius (t. y. savivaldybių įmones) nesuderinamos su Konkurencijos įstatymu ir visuotinai priimtinomis konkurencijos teisės normomis.

Tuo atveju, jei nepakaktų politinės valios atsisakyti vidaus sandorių, siūlome papildyti LR viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo[ii] 10 straipsnį šia nuostata: „Vidaus sandoris sudaromas tik tuo atveju, jeigu tenkinamos šio straipsnio 1–2 dalyse išdėstytos sąlygos, nėra pažeidžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatyta viešojo administravimo subjekto pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir tokiam sandoriui sudaryti gaunamas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.“

[i] http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/2015-04-30_1S-47.pdf

[ii] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/40f3023012f311e7b6c9f69dc4ecf19f