Ekspertizė. Draudimas įsigyti alkoholio asmenims iki 20 metų būtų pats griežčiausias ES

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai dėl lietuvos respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nr. I-857 2, 161, 17, 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 162 straipsniu įstatymo projekto nr. Xiip-4437, lietuvos respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nr. I-857 2, 161, 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 162 straipsniu įstatymo projekto nr. Xiip-4096, lietuvos respublikos akcizų įstatymo nr. Ix-569 23, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto nr. Xiip-4097, lietuvos respublikos sveikatos sistemos įstatymo nr. I-552 381 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nr. Xiip-4098, lietuvos respublikos administracinių nusižengimų kodekso 76, 168 ir 485 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto nr. Xiip-4099

  1. Draudimas įsigyti alkoholio asmenims iki 20 metų būtų pats griežčiausias ES. Atvirkščiai, ne vienoje ES šalyje yra leidžiamas alkoholio įsigijimas ir vartojimas iki 18 metų.
  2. Alkoholio pardavimo laikas nebūtinai padeda sumažinti vartojimą.
  3. Lietuvoje jau taikomas vienas griežčiausių alkoholio reklamos apribojimų ES ir pasaulyje.
  4. Draudimas gabenti ir laikyti alkoholinius produktus viešai matoma pakuote yra perteklinis
  5. Draudimas vartoti ir pardavinėti alkoholį visose viešose erdvėse būtų pats griežčiausias Europoje.

Todėl raginame Vyriausybė nepritarti įstatymo projektams XIIP-4437, XIIP-4096, XIIP-4097, XIIP-4098, XIIP-4099.

DETALŪS ARGUMENTAI

1.      Draudimas įsigyti alkoholio asmenims iki 20 metų būtų pats griežčiausias ES. Atvirkščiai, ne vienoje ES šalyje yra leidžiamas alkoholio įsigijimas ir vartojimas iki 18 metų.

Įstatymo projekto XIIP-4437 5 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir įstatymo projekto XIIP-4096 4 straipsnio 6 dalis siūlo drausti Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais jaunesniems kaip 20 metų asmenims.

Draudimas neleisti iki 20 m. įsigyti alkoholinių gėrimų galiotų asmenims, kuriems kitose srityse yra suteiktos dauguma pilietinių teisių (rinkimų, santuokos, transporto priemonės vairavimo ir pan.). Tai sudaro tokią situaciją, kad konstituciškai tokie asmenys bus laikomi galinčiais priimti savarankiškus sprendimus, o įstatymiškai – ne.

Jeigu būtų įvestas siūlomas apribojimas, Lietuva taptų valstybe turinčia didžiausią amžiaus apribojimą alkoholinių gėrimų įsigijimui ne tik Europos Sąjungoje bet ir visoje Europoje. Analogišką draudimą turi tik Islandija ir Norvegija. Kitose ES šalyse alkoholinių gėrimų įsigijimas leidžiamas nuo 16 (Austrija, Portugalija) arba nuo 18 metų. Toks draudimas taip pat turėtų neigiamų pasekmių Lietuvos turizmo ir kitoms, susijusioms sritims.

Taip pat Projekto rengėjai siūlo uždrausti asmenims iki 20 m. vartoti visus alkoholinius gėrimus. Daugiau niekur Europos Sąjungoje negalioja toks griežtas ribojimas. Devyniose ES šalyse alkoholinius gėrimus įsigyti ir/ar vartoti galima asmenims jaunesniems nei 18 metų.

Daugelyje ES šalių alkoholio įsigijimo ir vartojimo amžius yra 18 metų. Pateikiame informaciją apie šalis, kur nuo šios nuostatos yra nukrypstama.

alko1

2. Alkoholio pardavimo laikas nebūtinai padeda sumažinti jo vartojimą

Įstatymo projekto XIIP-4437 5 straipsnio 2 dalies 9, 11 punktai ir įstatymo projekto XIIP-4096 4 straipsnio 3 dalis trumpina prekiavimo alkoholiniais gėrimais laiką iki: pirmadieniais – šeštadieniais 10.00-20.00, sekmadieniais 10.00-15.00.

Alkoholinių gėrimų prekybos laiko ribojimas įvestas 2007 m. ir pakoreguotas 2009 m. Tačiau pardavimo laiko ribojimo poveikis alkoholio suvartojimui yra kvestionuotinas. Pagal Statistikos departamento duomenis nėra reikšmingo legalaus alkoholio suvartojimo sumažėjimo po 2007 ar 2009, lyginant su ankstesniais laikotarpiais (Žr. lentelę Nr. 4 žemiau; šaltinis – Statistikos departamentas). Atsižvelgiant į šią statistiką nėra pagrindo teigti, kad griežtesnis alkoholinių gėrimų pardavimo laiko trumpinimas mažintų vartojimą.

Dar daugiau, legalių pardavimų statistikoje neatsispindi šešėliniai alkoholio pardavimo ir vartojimo mastai. Projekto rengėjai nepateikia įrodymų, leidžiančių teigti, kad būtent papildomas alkoholio laiko pardavimo ribojimas yra proporcinga priemonė mažinti alkoholio vartojimą.

alko2

2. Lietuvoje jau taikomas vienas griežčiausių alkoholio reklamos apribojimų ES ir pasaulyje

Įstatymo projekto Nr. XIIP-4096 8 straipsnis siūlo Lietuvos Respublikoje visų formų alkoholio reklamos draudimą.

Pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos tyrimo duomenis (p. 77, Global status report on alcohol and health 2014, WHO), mažiau kaip penktadalis iš 166 pasaulio šalių visiškai draudžia alaus lauko reklamą (ir į šį skaičių įtraukiant šalis, kurios apskritai draudžia alkoholį, pvz., musulmoniškos šalys).

Palyginus ES šalių reklamos draudimus skirtinguose šaltiniuose matyti, kad Projektu siūlomas bet kokios išorinės alkoholio reklamos draudimas būtų kone griežčiausias Europoje. Kyla pagrįstų abejonių, ar tai yra proporcingas asmens laisvės ribojimas.

alko4

alko5

alko6

4.                         Draudimas gabenti ir laikyti alkoholinius produktus viešai matomoje pakuotėje yra perteklinis

Įstatymo projekto Nr. XIIP-4437 4 straipsnis siūlo drausti fiziniams asmens gabenti ir laikyti alkoholinius produktus atidengta pakuote. Vyriausybės nutarimo projektas siūlo vietoje savokos ,,atidengta pakuotė” naudoti ,,viešai matoma pakuotė”. Dėl šių sąvokų nevienareikšmiško interpretavimo nėra aišku, kokį reguliavimo siūlo projekto rengėjas. Ar (1) drausti fiziniams asmenims viešoje vietoje turėti, neštis atidarytą alkoholinio gėrimo butelį, ar (2) viešoje vietoje turėti, neštis uždarytą alkoholinio gėrimo butelį, neįdėtą į kokį nors kitą įpakavimą, pvz., pirkinių maišelį

Pagal Vyriausybės pastabas galima numanyti, kad linkstama prie antrosios interpretacijos, t.y., kad viešoje vietoje būtų draudžiama turėti, neštis uždarytą alkoholinio gėrimo butelį, neįdėtą į kokį nors kitą įpakavimą. Ši formuluotė reiškia, kad asmuo, pvz.,  besinešantis uždarytą alkoholinio gėrimą ne pirkinių maišelyje pažeistų įstatymą ir galėtų būti patrauktas atsakomybėn.

Toks draudimas yra netikslingas, nes alkoholinio gėrimo butelio nešimasis nėra tolygus alkoholio gėrimo vartojimui viešoje vietoje. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad galiojančio alkoholio įstatymo redakcijos 4 straipsnyje draudžiam gabenti alkoholio gėrimus atidarytose pakuotėse. Išeina, kad viena vertus.

5. Draudimas vartoti ir pardavinėti alkoholį visose viešose erdvėse būtų pats griežčiausias Europoje

Įstatymo projekto XIIP-4437 5 straipsnio 2 dalies punktai 4, 7, 12 draudžia pardavinėti alkoholinius gėrimus sporto varžybų, švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose.

Įvestas draudimas vartoti ir parduoti alkoholinius gėrimus laisvalaikio renginių (pvz.: kultūros renginių ir kt.) metu, būtų pats griežčiausias visoje Europoje. Nė viena Europos valstybė nedraudžia alkoholinių gėrimų vartojimo kultūrinių renginių metu. Įvedus draudimus vartoti alkoholį ir kitų renginių (pvz.: sporto) metu, Lietuva taptų šalimi taikančia aukščiausius alkoholio vartojimo apribojimus (žiūrėti lentelę).

alko7

Išvados:

Siūlome nepritarti Projektui 17-2201, įstatymo projektams XIIP-4437, XIIP-4096, XIIP-4097, XIIP-4098, XIIP-4099.